SFS 2009:1377 Förordning om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion

091377.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:825) med
länsstyrelseinstruktion;

utfärdad den 3 december 2009.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2007:825) med länsstyrelse-

instruktion

1 ska ha följande lydelse.

3 §

Länsstyrelsen har bland annat uppgifter i fråga om

1. trafikföreskrifter,
2. livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor,
3. regional tillväxt,
4. infrastrukturplanering,
5. hållbar samhällsplanering och boende,
6. energi och klimat,
7. kulturmiljö,
8. skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar,
9. naturvård, samt miljö- och hälsoskydd,
10. lantbruk och landsbygd,
11. fiske,
12. social omvårdnad,
13. jämställdhet, och
14. integration.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1346.

SFS 2009:1377

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009