SFS 2009:1378 Förordning om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

091378.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1135) om
misstankeregister;

utfärdad den 3 december 2009.

Regeringen föreskriver att 3 och 7 §§ förordningen (1999:1135) om miss-

tankeregister ska ha följande lydelse.

3 §

1

Uppgifter ur misstankeregistret ska lämnas ut om det begärs av

1. det statsråd som är föredragande enligt lagen (1991:572) om särskild

utlänningskontroll, i ärenden om utlämning för brott eller om nåd i brottmål
eller andra ärenden enligt 11 kap. 13 § regeringsformen, i ärenden om upp-
hävande av domstols beslut om utvisning på grund av brott enligt utlän-
ningslagen (2005:716) eller i ärenden om överförande av straffverkställighet
enligt lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet
av brottmålsdom, eller den statsrådet bemyndigar, för utredning i ett sådant
ärende och i fråga om den som ärendet gäller,

2. en åklagarmyndighet, i ärenden där en prövning ska göras, i fråga om

den som prövningen gäller,

3. en polismyndighet i passärenden, tillståndsärenden och andra ärenden

där en lämplighetsprövning ska göras, i fråga om den som prövningen gäller
samt i ärenden om anställning eller uppdrag enligt 4 kap. 14 a § polisförord-
ningen (1998:1558) vid myndigheten,

4. Tullverket i tillståndsärenden och andra ärenden där en lämplighets-

prövning ska göras, i fråga om den som prövningen gäller,

5. en länsstyrelse i ärenden där länsstyrelsen enligt lag eller förordning

ska hämta in sådana uppgifter, i ärenden där länsstyrelsen ska göra en lämp-
lighetsprövning samt i ärenden om godkännande och tillsyn enligt förord-
ningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m., i fråga om den som ärendet
gäller,

6. Transportstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighets-

prövning enligt lagen (1998:493) om trafikskolor och förordningen
(1998:978) om trafikskolor överväger att ge tillstånd eller godkänna samt i
ärenden om körkortstillstånd, körkort, traktorkort, taxiförarlegitimation, till-
stånd till yrkesmässig trafik, biluthyrning och transporttillstånd, i fråga om
den som ärendet gäller,

7. det statsråd som är föredragande i ärenden enligt lagen (2001:82) om

svenskt medborgarskap eller utlänningslagen i andra ärenden än som sägs i
1, eller den statsrådet bemyndigar, för utredning i ett sådant ärende, dels i

1 Senaste lydelse 2008:1217.

SFS 2009:1378

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

2

SFS 2009:1378

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

fråga om den som ärendet gäller, dels för utredning i ärenden som avses i
5 kap. 3 a § första stycket 1 utlänningslagen i fråga om någon annan än den
som utredningen gäller,

8. Migrationsverket, i ärenden enligt lagen om svenskt medborgarskap el-

ler utlänningslagen, dels i fråga om den som ärendet gäller, dels för utred-
ning i ärenden som avses i 5 kap. 3 a § första stycket 1 utlänningslagen i frå-
ga om någon annan än den som utredningen gäller,

9. Statens kriminaltekniska laboratorium, i ärenden om DNA-analys, i

fråga om den som ärendet gäller,

10. Statens folkhälsoinstitut, i andra ärenden om tillstånd enligt alkohol-

lagen (1994:1738) än serveringstillstånd, i fråga om den som ärendet gäller
och styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare för denne
samt delägare i ett fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som ärendet gäl-
ler,

11. en passmyndighet utom riket i passärenden, i fråga om den som ären-

det gäller.

Vad som sägs i första stycket om en polismyndighet gäller även i fråga om

Rikspolisstyrelsen.

Uppgifter om en annan person än den som prövningen gäller enligt första

stycket 7 eller 8 ska begränsas till uppgifter om misstanke som avser brott
enligt 3, 4, 6 kap. eller 16 kap. 10 a § brottsbalken.

7 §

2

Transportstyrelsen får ha direktåtkomst till uppgifter ur misstankere-

gistret i ärenden som rör körkortstillstånd, körkort, traktorkort, taxiförarlegi-
timation, tillstånd till yrkesmässig trafik, biluthyrning och transporttillstånd.

En länsstyrelse får ha direktåtkomst till uppgifter ur misstankeregistret i

ärenden om godkännande och tillsyn av personal vid bevakningsföretag.

Direktåtkomsten ska begränsas till att endast gälla sådana uppgifter som

myndigheterna har rätt att få ut enligt denna förordning. Åtkomsten får en-
dast omfatta uppgifter om misstanke om brott för vilket åtal har väckts och
om uppgifter om misstanke om brott i övrigt förekommer.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

2 Senaste lydelse 2008:1217.