SFS 2009:1379 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2002:713) om försöksverksamhet med varierande högsta tillåtna hastighet

091379.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fortsatt giltighet av förordningen (2002:713) om
försöksverksamhet med varierande högsta tillåtna
hastighet;

utfärdad den 3 december 2009.

Regeringen föreskriver att förordningen (2002:713) om försöksverksam-

het med varierande högsta tillåtna hastighet, som gäller till utgången av
2009

1, ska fortsätta att gälla till och med den 31 december 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Förordningens giltighetstid senast förlängd 2007:961.

SFS 2009:1379

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009