SFS 2009:1380 Förordning om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik

091380.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1120) om
ersättning för sjukgymnastik;

utfärdad den 3 december 2009.

Regeringen föreskriver att 4, 5, 7 och 7 a §§ förordningen (1994:1120) om

ersättning för sjukgymnastik ska ha följande lydelse.

4 §

1

För annan sjukgymnastisk behandling än sådan som anges i 6 och 7 §§

lämnas normalarvode med högst de belopp som anges i tabellen. Normalarv-
ode lämnas under förutsättning att

1. sjukgymnastikersättning till en sjukgymnast och vikarie i dennes verk-

samhet sammanlagt under ett kalenderår inte överstiger det belopp för sam-
manlagt mottaget arvode som anges i tabellen, och

2. sjukgymnastens behandling i direkt kontakt med patienterna i genom-

snitt per kalendermånad uppgår till minst 25 minuter per besök för arvodes-
kategori A och till minst 20 minuter per besök för arvodeskategori B.

5 §

2

Om sjukgymnastikersättning till en sjukgymnast och vikarie i dennes

verksamhet sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt mot-
taget arvode enligt 4 §, lämnas reducerat normalarvode för samma åtgärder
med högst de belopp som anges i tabellen. Reducerat normalarvode lämnas
under förutsättning att summan av lämnat arvode till en sjukgymnast och vi-
karie i dennes verksamhet under kalenderåret inte överstiger det ersättnings-
tak som anges i tabellen.

1 Senaste lydelse 2008:959.

Normalarvode
kronor

Sammanlagt mottaget
arvode kronor

Arvodeskategori A

Arvodeskategori B

304

304

794 000

1 106 000

2 Senaste lydelse 2008:959.

Reducerat normal-
arvode kronor

Ersättningstak
kronor

Arvodeskategori A

Arvodeskategori B

153

153

987 000

1 392 000

SFS 2009:1380

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

2

SFS 2009:1380

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

7 §

3

För de särskilt tids- eller kostnadskrävande åtgärder som anges i andra

stycket lämnas särskilt arvode med högst 828 kronor för arvodeskategori A
och högst 727 kronor för arvodeskategori B. Särskilt arvode lämnas under
förutsättning att den tid som går åt för denna åtgärd i direkt kontakt med pa-
tienten i genomsnitt överstiger 50 minuter per besök under en kalendermå-
nad för arvodeskategori A och 40 minuter per besök under en kalendermå-
nad för arvodeskategori B.

Särskilt arvode lämnas för specifika insatser till
1. patienter med psykisk ohälsa eller psykosomatiska problem,
2. patienter med sjukdomar eller skador i andningsorganen,
3. patienter med sjukdomar eller skador i cirkulationssystemet,
4. patienter med sjukdomar eller skador i nervsystemet,
5. patienter med smärttillstånd eller funktionshinder på grund av reuma-

tisk sjukdom,

6. patienter med skador eller sjukdomar i rörelsesystemet,
7. barn och ungdomar med funktionshinder eller sjukdom, och
8. äldre med åldersrelaterade fysiska eller psykiska funktionshinder.

7 a §

4

Om sjukgymnastikersättning till en sjukgymnast eller vikarie i den-

nes verksamhet sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt
mottaget arvode enligt 4 §, lämnas reducerat särskilt arvode för de åtgärder
som anges i 7 § med högst 581 kronor för arvodeskategori A och högst 510
kronor för arvodeskategori B. Reducerat särskilt arvode lämnas under förut-
sättning att summan av lämnat arvode till sjukgymnasten och vikarien under
kalenderåret inte överstiger det ersättningstak som anges i 5 §.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sjukgymnastisk behandling som

har lämnats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

3 Senaste lydelse 2008:959.

4 Senaste lydelse 2008:959.