SFS 2009:1381 Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

091381.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1121) om
läkarvårdsersättning;

utfärdad den 3 december 2009.

Regeringen föreskriver att 5 och 6 §§ samt bilaga 1 till förordningen

(1994:1121) om läkarvårdsersättning ska ha följande lydelse.

5 §

1

Normalarvode lämnas med högst följande belopp under förutsättning

att summan av arvodet som lämnats till läkaren och vikarie i dennes verk-
samhet under kalenderåret har uppgått till högst det belopp som anges i ta-
bellen.

6 §

2

Om läkarvårdsersättning till en läkare och vikarie i dennes verksamhet

sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt mottaget arvode en-
ligt 5 § lämnas reducerat normalarvode för samma åtgärder med högst de be-
lopp som anges i tabellen.

1 Senaste lydelse 2008:960.

Läkare

Normal-
arvode
kronor

Tids-
åtgång
minuter

Sammanlagt
mottaget
arvode kronor

Allmänmedicin

697

25

2 211 000

Anestesi och intensivvård

697

20

2 580 000

Barnmedicinska specialiteter

841

30

2 116 000

Hud- och könssjukdomar

697

20

2 524 000

Invärtesmedicinska specialiteter m.m.

723

25

2 287 000

Reumatologi

1 056

35

2 110 000

Vissa opererande specialiteter

723

20

2 674 000

Obstetrik och gynekologi

897

25

2 587 000

Psykiatriska specialiteter

1 240

50

1 732 000

�gonsjukdomar

779

25

2 519 000

�ron-, näs- och halssjukdomar m.m.

723

20

2 673 000

Onkologi

723

25

2 196 000

Neurologi

1 148

35

2 414 000

Allmänpraktiserande läkare (Europa-
läkare) och övriga utan specialist-
kompetens

410

20

1 417 000

2 Senaste lydelse 2008:960.

SFS 2009:1381

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

2

SFS 2009:1381

Reducerat normalarvode lämnas under förutsättning att summan av läm-

nat arvode till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under ett kalenderår
inte överstiger det ersättningstak som anges i tabellen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraft-

trädandet.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Läkare

Reducerat
normalarvode
kronor

Ersättningstak
kronor

Allmänmedicin

349

2 735 000

Anestesi och intensivvård

349

4 034 000

Barnmedicinska specialiteter

420

2 808 000

Hud- och könssjukdomar

349

3 386 000

Invärtesmedicinska specialiteter m.m.

364

3 026 000

Reumatologi

528

3 094 000

Vissa opererande specialiteter

364

4 137 000

Obstetrik och gynekologi

451

3 468 000

Psykiatriska specialiteter

620

2 299 000

�gonsjukdomar

390

3 659 000

�ron-, näs- och halssjukdomar m.m.

364

3 538 000

Onkologi

364

3 039 000

Neurologi

574

3 272 000

Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare)
och övriga utan specialistkompetens

205

1 929 000

background image

3

SFS 2009:1381

Bilaga 1

3

Förteckning över läkarvårdsåtgärder som ska föranleda särskilt arvode
enligt 8 §

3 Senaste lydelse 2008:960.

�&tgärder

Arvode kr

Reducerat
arvode kr

303 Excision av pilonidalsinus

2 510

2 010

304 Operation av gynecomasti

2 510

2 010

Tillägg för bilateral operation

1 880

1 510

305 Operation av tumör i ben, brosk eller

underhud

2 060

1 650

313 Cystoskopi

1 950

1 560

314 Senskideklyvning

2 380

1 900

För varje tillkommande senskideklyvning

1 790

1 430

315 Operation av analabscess eller fistel eller

båda, samt operation av hemorrojder och
slemhinneprolaps (gäller ej gummirings-
ligatur)

2 510

2 010

328 Operation av malign hudtumör inkl.

basaliom och hudförändringar med PAD-
verifierade atypier. Vidgad excision efter
tidigare operation av tumör enligt ovan

2 180

1 740

329 Hud- eller ärrplastik inkl. fotodokumenta-

tion där tidigare ärrbildning är omfattande
och utgör ett patologiskt tillstånd

2 760

2 210

330 Falangresektion vid hammartå;

avmejsling av exostos

2 760

2 210

För varje tillkommande tå

2 080

1 660

337 Urodynamisk undersökning. Härmed avses

en kombinerad urinflödesmätning med
hjälp av särskild apparatur och ultraljuds-
mätning av residualurin.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 280

1 820

338 Videoarthroskopi inkl. fotodokumentation

4 230

3 380

339 Cystostomi, dvs. anläggande av suprapubisk

kateter

1 410

1 130

340 TUR-B vid G1-tumörer

3 040

2 430

341 Endoskopisk strikturbehandling

2 510

2 010

background image

4

SFS 2009:1381

357 Led- och senkirurgi. Resektion avmeta-

tarsalbenhuvud. Tenolys eller excision av
partiell ruptur

3 370

2 700

För varje tillkommande åtgärd

2 530

2 020

358 Operation av synstörande

dermatochalasis

2 180

1 740

Tillägg för bilateral operation

1 640

1 310

360 Om åtgärd inom gruppen opererande spe-

cialiteter utförs i intravenös eller regional
anestesi som lagts av den opererande
läkaren själv lämnas ytterligare ersättning.
�&tgärden kan inte användas vid infiltra-
tionsanestesi eller vid ledningsanestesi av
finger och tå

1 420

1 140

371 Videocystoscopi

3 040

2 430

�&tgärderna 330, 356, 357 och 367 kan sins-
emellan kombineras högst en gång vid samma
besökstillfälle.
380 När 330 är en tillkommande åtgärd
381 När 356 är en tillkommande åtgärd
382 När 357 är en tillkommande åtgärd
383 När 367 är en tillkommande åtgärd

2 070
2 780
2 530
2 780

1 660
2 220
2 030
2 220

�&tgärderna 314 och 332 kan sinsemellan kom-
bineras högst en gång vid samma besökstillfälle.
386 När 314 är en tillkommande åtgärd
387 När 332 är en tillkommande åtgärd

1 790
2 450

1 430
1 970

508 Operation av ptos

3 900

3 120

510 Excision med sutur av ögonlockstumör

2 180

1 740

Tillägg för bilateral operation

1 640

1 310

511 Operation av synstörande dermatochalasis

2 180

1 740

Tillägg för bilateral operation

1 640

1 310

512 Fotokoagulering/laserbehandling, främre

segmentet

1 750

1 400

background image

5

SFS 2009:1381

803 Apomorfinbehandling

Ersättning för åtgärden lämnas högst en
gång per år och patient

2 240

1 790

804 Demensutredning som omfattar i vart fall

kognitiv anamnes, kognitivt status (t.ex.
MMT/MMSE), laboratorietester för ute-
slutande av sjukdom som ger demens-
liknande symtom, EKG samt remittering
till CT hjärna.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

1 410

1 130

805 Digital monitorering av blodtryck utanför

mottagning under 24 timmars blodtrycks-
registrering

1 520

1 220

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009