SFS 2009:1383 Förordning om ändring i förordningen (2006:497) om blodsäkerhet

091383.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:497) om
blodsäkerhet;

utfärdad den 3 december 2009.

Regeringen föreskriver att 4, 7 b, 9 och 10 §§ förordningen (2006:497)

om blodsäkerhet ska ha följande lydelse.

4 §

Ansökan om tillstånd för att bedriva blodverksamhet enligt 6 § lagen

(2006:496) om blodsäkerhet ska innehålla uppgifter om

� ändamålet med blodverksamheten,
� blodcentralens namn och adress,
� verksamhetschefens namn och adress,
� namnet på den befattningshavare som fått i uppdrag att utföra vissa led-

ningsuppgifter, och

� vilken omfattning blodverksamheten avses få.
Ansökan ska göras innan blodverksamheten påbörjas. Om något förhål-

lande som omfattas av en tidigare ansökan ändras, ska detta omgående an-
mälas till Socialstyrelsen respektive Läkemedelsverket.

7 b §

1

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om att uppgifterna i det re-

gister som anges i 16 § lagen (2006:496) om blodsäkerhet ska bevaras under
längre tid än som sägs där för sådan verksamhet som avses i 2 §. Läkeme-
delsverket får meddela motsvarande föreskrifter för verksamhet som avses i
3 §.

9 §

Den som ansöker om tillstånd för att bedriva blodverksamhet enligt 6 §

lagen (2006:496) om blodsäkerhet ska betala ansökningsavgift med 2 000 kr.
�&rsavgift för sådant tillstånd tas ut av tillståndsmyndigheten med 18 000 kr.

Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om avgifter som inte

rör avgifternas storlek för sådan verksamhet som avses i 2 §. Läkemedels-
verket får meddela motsvarande föreskrifter för sådan verksamhet som avses
i 3 §.

10 §

Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om blodverksam-

het som behövs till skydd för liv eller hälsa för sådan verksamhet som avses
i 2 §. Läkemedelsverket får meddela motsvarande föreskrifter för verksam-
het som avses i 3 §.

1 Senaste lydelse 2009:174.

SFS 2009:1383

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

2

SFS 2009:1383

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av

lagen (2006:496) om blodsäkerhet och av denna förordning för sådan verk-
samhet som avses i 2 §. Läkemedelsverket får meddela motsvarande före-
skrifter för sådan verksamhet som avses i 3 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)