SFS 2009:1384 Förordning om ändring i förordningen (2008:414) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler

091384.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:414) om kvalitets-
och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga
vävnader och celler;

utfärdad den 3 december 2009.

Regeringen föreskriver att 6, 8, 11 och 12 §§ förordningen (2008:414) om

kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och cel-
ler ska ha följande lydelse.

6 §

Undantag från kravet i 14 § första stycket lagen (2008:286) om kvali-

tets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler får
meddelas endast om tillräckliga säkerhets- och kvalitetsnormer kan anses
uppfyllda.

Socialstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om undantag från kravet

på tillstånd i 14 § första stycket i lagen för sådan verksamhet som avses i 2 §.
Läkemedelsverket får meddela motsvarande föreskrifter för sådan verksam-
het som avses i 3 §.

8 §

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om att uppgifterna i det regis-

ter som anges i 21 § lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid
hantering av mänskliga vävnader och celler ska bevaras under längre tid än
som sägs där för sådan verksamhet som avses i 2 §. Läkemedelsverket får
meddela motsvarande föreskrifter för verksamhet som avses i 3 §.

11 §

Den som ansöker om tillstånd att bedriva en vävnadsinrättning enligt

9 § lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av
mänskliga vävnader och celler ska betala ansökningsavgift med 2 000 kr.
�&rsavgift för sådant tillstånd tas ut av tillståndsmyndigheten med 18 000 kr.

Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om avgifter som inte

rör avgifternas storlek för sådan verksamhet som avses i 2 §. Läkemedels-
verket får meddela motsvarande föreskrifter för sådan verksamhet som avses
i 3 §.

12 §

Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om vävnads-

inrättningar och hanteringen av mänskliga vävnader och celler som behövs
till skydd för liv och hälsa för sådan verksamhet som avses i 2 §. Läkeme-
delsverket får meddela motsvarande föreskrifter för verksamhet som avses i
3 §.

SFS 2009:1384

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

2

SFS 2009:1384

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)