SFS 2009:1385 Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)

091385.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937);

utfärdad den 3 december 2009.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 1 § socialtjänstförordningen (2001:937)

ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

1

Riksnormen för beräkning av skäliga kostnader enligt 4 kap. 3 § första

stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453) grundar sig på Konsumentverkets
senaste pris- och konsumtionsundersökningar och delas upp på olika
hushållstyper och åldersintervaller.

Riksnormen för ett hushåll under 2010 utgör summan av de personliga

kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hus-
hållskostnaderna beräknade enligt följande tabeller.

Personliga kostnader i kronor per hemmavarande barn och
skolungdom

Personliga kostnader i kronor – vuxna

1 Senaste lydelse 2008:804.

ej lunch 5 dagar/vecka
under 1 år

1–2 år

3 år

4–6 år

1 520

1 710

1 370

1 640

med lunch
under 1 år 1–2 år

3 år

4–6 år

7–10 år 11–14 år 15–18 år 19–21 år

1 650

1 880

1 540

1 880

2 100

2 410

2 710

2 740

Ensamstående

Sambor

2 800

5 060

SFS 2009:1385

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

2

SFS 2009:1385

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Gemensamma hushållskostnader i kronor – medlemmar i hushållet

För hushåll med fler än 7 personer beräknas kostnaden för varje tillkom-
mande hushållsmedlem som skillnaden mellan hushåll med 6 respektive
7 personer.

För en vuxen person som inte är att anse som sambo, men som ingår i hus-

hållsgemenskap med flera personer, beräknas normen såsom personliga
kostnader för ensamstående plus kvoten av de gemensamma kostnaderna för
hushållet och antalet medlemmar i hushållet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

1 pers.

2 pers.

3 pers.

4 pers.

5 pers.

6 pers.

7 pers.

880

990

1 240

1 420

1 620

1 850

2020