SFS 2009:1386 Förordning om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård

091386.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård;

utfärdad den 26 november 2009.

Regeringen föreskriver

1 följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om

– skyldigheter och ansvar för djurhälsopersonal (2 kap.),
– behörighetsregler (3 kap.),
– undantag från begränsningarna i rätten att vidta hälso- och sjukvårdande

åtgärder på djur (4 kap.),

– tillsyn (5 kap.),
– Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård (6 kap.), och
– övriga frågor (7 kap).

2 §

Begrepp och uttryck som används i denna förordning har samma bety-

delse som i lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjuk-
vård.

2 kap. Skyldigheter och ansvar för djurhälsopersonal

1 §

Den som tillhör djurhälsopersonalen ska på ett betryggande sätt förva-

ra, hantera och i förekommande fall dela ut läkemedel som han eller hon har
hand om.

2 §

Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om

1. inskränkningar i rätten att överlåta arbetsuppgifter enligt 2 kap. 3 § la-

gen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård, och

2. de övriga skyldigheter för djurhälsopersonalen som behövs för en god

och säker vård.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om
erkännande av yrkeskvalifikationer (EUT L 255, 30.9.2005, s. 22, Celex
32005L0036).

SFS 2009:1386

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

2

SFS 2009:1386

3 kap. Behörighetsregler

Veterinärer

Legitimation för veterinär med utländsk utbildning

1 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om legitimation för veterinä-

rer med sådan utländsk utbildning eller auktorisation som omfattas av

1. EU-rätten,
2. avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet),
3. avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena

sidan och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet för personer, eller

4. överenskommelsen om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss häl-

so- och sjukvårdspersonal och veterinärer av den 14 juni 1993 (SÖ 1994:2)
ändrad genom avtal den 11 november 1998 (SÖ 2001:5).

2 §

En sökande med annan utländsk utbildning eller auktorisation än vad

som följer av 1 § ska få legitimation som veterinär om den sökande

1. har genomgått den kompletterande utbildning och fullgjort den prak-

tiska tjänstgöring som behövs för att kunskaperna och färdigheterna ska
motsvara de svenska kraven,

2. har för yrket nödvändiga kunskaper om svenska författningar, och
3. har för yrket nödvändiga kunskaper i svenska, danska eller norska språ-

ket.

Legitimation får meddelas trots att den sökande inte har genomgått före-

skriven efterutbildning, om denne är mycket skicklig och särskilt erfaren
inom veterinäryrket.

Jordbruksverket får, efter samråd med Sveriges lantbruksuniversitet, med-

dela närmare föreskrifter om utbildning och praktisk tjänstgöring som avses
i första stycket 1.

3 §

När Jordbruksverket prövar om en veterinär med utländsk utbildning

uppfyller förutsättningarna för legitimation, ska verket särskilt beakta sökan-
dens utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för veterinärer, om
dessa bevis har erkänts av ett land inom EU eller som omfattas av de avtal
som avses i 1 §. Jordbruksverket ska även beakta sådan utbildning eller yr-
keserfarenhet som han eller hon har skaffat sig i ett annat land som omfattas
av EES-avtalet (EES-land) eller i Schweiz.

Specialistkompetens

4 §

Jordbruksverket får, efter samråd med Livsmedelsverket, meddela fö-

reskrifter om indelning och benämning av de specialiteter inom vilka specia-
listkompetens kan uppnås samt om vilken vidareutbildning som krävs för att
en veterinär ska godkännas som specialist.

5 §

En veterinär som har rätt att kalla sig specialist efter föreskriven spe-

cialiseringstjänstgöring i ett annat EES-land eller i Schweiz ska på ansökan
godkännas som specialist i Sverige, om veterinären har svensk legitimation
för yrket.

background image

3

SFS 2009:1386

Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om specialistgodkän-

nande för veterinärer som genomgått utländsk specialiseringstjänstgöring.

Bevis om specialistkompetens får utfärdas endast för specialiteter som är

godkända i Sverige.

Djursjukskötare

6 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vad som krävs för legiti-

mation som djursjukskötare.

7 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om legitimation för djursjuk-

skötare med yrkeskvalifikationer förvärvade i ett annat land.

Godkännande som hovslagare

8 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vilken utbildning eller

praktisk erfarenhet som krävs för att kunna godkännas som hovslagare.

9 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om godkännande av hovsla-

gare med yrkeskvalifikationer förvärvade i ett annat land.

Godkännande för verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård

10 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vilka yrken som kan

komma ifråga för godkännande för verksamhet inom djurens hälso- och
sjukvård enligt 3 kap. 6 § lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens
hälso- och sjukvård, samt om krav på tilläggsutbildning eller praktisk erfa-
renhet för sådant godkännande.

11 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om godkännande för verk-

samhet inom djurens hälso- och sjukvård för yrkesutövare med yrkeskvalifi-
kationer förvärvade i ett annat land.

Tillfälligt utövande av tjänster

12 §

Jordbruksverket får, i fråga om yrken som omfattas av 3 kap. lagen

(2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård, meddela före-
skrifter om tillfälligt tillhandahållande av tjänster, utan svensk legitimation
eller svenskt godkännande för yrket, för yrkesutövare som är etablerade i ett
EES-land eller i Schweiz.

13 §

Yrkesutövaren ska upplysa Jordbruksverket om vilken verksamhet

som yrkesutövaren har för avsikt att utöva. I brådskande fall får uppgifterna
lämnas så snart som möjligt efter det att yrkesutövaren har utfört sitt arbete.

Särskilt tillstånd att utöva veterinäryrket

14 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om särskilt tillstånd att utöva

veterinäryrket i den utsträckning som anges i varje särskilt fall.

background image

4

SFS 2009:1386

Förfaranden hos Jordbruksverket

Handläggning av ärenden om legitimation eller annan behörighet

15 §

Jordbruksverket ska bekräfta mottagandet av ansökan inom en månad

från mottagandet och underrätta sökanden om handlingar som saknas.

Ärenden om legitimation eller annan behörighet ska handläggas skynd-

samt. Jordbruksverkets beslut ska fattas inom tre månader från det att en
fullständig ansökan givits in. Om det finns särskilda skäl, får tidsfristen för-
längas med en månad. Sökanden ska innan den ursprungliga tidsfristen har
gått ut informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs.

Information till sökanden

16 §

Den som ansöker om legitimation eller annan behörighet enligt före-

skrifter meddelade med stöd av 1, 2, 7, 9 eller 11 § eller lämnar uppgifter en-
ligt 13 § ska av Jordbruksverket upplysas om vilka svenska författningar
som han eller hon behöver känna till och om vilka möjligheter han eller hon
har att få de kunskaper i svenska språket som behövs för att kunna utöva yr-
ket i Sverige.

Skyldighet att lämna intyg

17 §

På begäran av en yrkesutövare som har behörighet att utöva ett yrke

inom djurens hälso- och sjukvård i Sverige och som önskar utöva sitt yrke
tillfälligt i ett annat land, ska Jordbruksverket utfärda ett intyg om yrkesutö-
varens behörighetsbevis och om hans eller hennes rätt att utöva yrket i Sve-
rige.

Om sådana åtgärder som avses i 19 § 4 eller 5 därefter vidtas mot yrkesut-

övaren, ska Jordbruksverket underrätta de behöriga myndigheterna i de be-
rörda länderna.

Upplysningar till myndighet i annat land

18 §

På begäran av en myndighet som prövar frågor om behörighet att utö-

va ett yrke inom djurens hälso- och sjukvård i ett annat EES-land eller i
Schweiz, ska Jordbruksverket lämna myndigheten de upplysningar som kan
behövas för prövning av behörighet i ett visst fall. Jordbruksverkets svar ska
lämnas inom tre månader.

Om Jordbruksverket meddelar legitimation eller annan behörighet för nå-

gon som sedan tidigare har behörighetsbevis att utöva yrket i ett sådant land
som avses i första stycket, ska verket underrätta den behöriga myndigheten i
det landet om beslutet.

19 §

Jordbruksverket ska underrätta den behöriga myndigheten i ett annat

EES-land eller i Schweiz om åtgärder som vidtagits, och skälen för dessa,
mot en yrkesutövare som har behörighetsbevis för verksamhet inom djurens
hälso- och sjukvård även i ett annat EES-land eller i Schweiz. Detta gäller
när yrkesutövaren har

1. dömts för brott i sin yrkesutövning,
2. meddelats disciplinpåföljd,

background image

5

SFS 2009:1386

3. föreskrivits prövotid,
4. fått sin legitimation återkallad, eller
5. fått sin rätt att förskriva läkemedel eller alkohol inskränkt.

4 kap. Undantag från begränsningarna i rätten att vidta hälso-
och sjukvårdande åtgärder på djur

1 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från förbuden i

4 kap. 1 § lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjuk-
vård.

5 kap. Tillsyn

Tillsynsmyndigheter

1 §

Länsstyrelserna utövar tillsyn över djurhälsopersonalen inom respek-

tive län.

Länsstyrelser får komma överens om att överföra tillsynen över viss verk-

samhet mellan sig.

2 §

Jordbruksverket samordnar länsstyrelsernas tillsyn och ger stöd, råd

och vägledning till länsstyrelserna.

Föreskrifter om tillsyn

3 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

1. skyldighet för djurhälsopersonalen att lämna kontaktuppgifter till till-

synsmyndigheten,

2. hur tillsyn ska bedrivas,
3. samverkan mellan tillsynsmyndigheter, och
4. skyldighet för en tillsynsmyndighet att lämna information till Jord-

bruksverket om den tillsyn som bedrivs.

6 kap. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård

Uppgifter

1 §

Bestämmelser om Ansvarsnämndens för djurens hälso- och sjukvård

uppgifter finns i lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och
sjukvård.

2 §

Ansvarsnämnden ska informera Jordbruksverket om ärenden och be-

slut som det kan vara av betydelse för verket att känna till.

Undantag från myndighetsförordningen

3 §

Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte

tillämpas på ansvarsnämnden:

– 5 § om delegering,
– 16 § om beslutförhet,
– 20 § tredje stycket om föredragning,

background image

6

SFS 2009:1386

– 22 §, 23 § första stycket och 24 § om anställningar och uppdrag,
– 25 och 26 §§ om personalansvarsnämnd, och
– 28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse.

Ledning

4 §

Ansvarsnämnden leds av en nämnd.

Kansliuppgifter

5 §

Vid ansvarsnämnden finns sekreterare som hjälper till vid beredningen

av ärenden enligt vad nämnden bestämmer i arbetsordningen eller i särskilda
beslut.

Jordbruksverket tillhandahåller administrativt stöd samt upplåter lokaler

åt ansvarsnämnden enligt överenskommelse mellan myndigheterna.

7 kap. Övriga frågor

Avgifter

1 §

Avgift tas ut för prövning av ansökan om legitimation eller annan be-

hörighet enligt 3 kap. lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso-
och sjukvård i de fall som framgår av andra stycket.

För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller 10–14 §§ avgiftsförordning-

en (1992:191). Då ska följande avgiftsklasser tillämpas:

Verkställighetsföreskrifter

2 §

Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om verkställigheten

av lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård eller
denna förordning.

Ärendeslag Avgiftsklass

Ansökan om legitimation som
veterinär eller djursjukvårdare

3

Ansökan om godkännande som
hovslagare

3

Ansökan om godkännande för
verksamhet inom djurens hälso-
och sjukvård

2

Ansökan om godkännande av
specialistkompetens

2

Särskilt tillstånd att utöva
veterinäryrket

1

background image

7

SFS 2009:1386

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010, då förordningen

(1994:845) om behörighet att utöva veterinäryrket, m.m. och förordningen
(1993:1486) om godkännande av hovslagare ska upphöra att gälla.

2. Jordbruksverket får i fråga om ansökningar om legitimation som djur-

sjukskötare som görs före utgången av 2014 meddela föreskrifter om vilka
yrkeskvalifikationer som ska anses vara likvärdiga med sådan examen som
avses i 3 kap. 1 § första stycket 2 lagen (2009:302) om verksamhet inom dju-
rens hälso- och sjukvård. För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller 10–
14 §§ avgiftsförordningen (1992:191). Då ska avgiftsklass 3 tillämpas.

3. Hovslagare som har godkänts i enlighet med förordningen (1993:1486)

om godkännande av hovslagare har rätt att godkännas som hovslagare enligt
3 kap. 5 § lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjuk-
vård, om ansökan om godkännande görs senast den 31 december 2010. För
ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller 10–14 §§ avgiftsförordningen
(1992:191). Då ska avgiftsklass 1 tillämpas.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

;