SFS 2009:1387 Förordning om ändring i förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m.

091387.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:815) om
provtagning på djur, m.m.;

utfärdad den 26 november 2009.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2006:815) om provtagning

på djur, m.m. ska införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.

4 a §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om i vilken utsträckning en

veterinär eller den som är ansvarig för ett laboratorium ska anmäla och rap-
portera misstänkta eller inträffade fall av smittsamma djursjukdomar.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

SFS 2009:1387

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009