SFS 2009:1388 Förordning om upphävande av förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion

091388.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1971:810) med
allmän veterinärinstruktion;

utfärdad den 26 november 2009.

Regeringen föreskriver att förordningen (1971:810) med allmän veterinär-

instruktion

1 ska upphöra att gälla vid utgången av 2009.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 1976:963.

SFS 2009:1388

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009