SFS 2009:1389 Förordning om upphävande av förordningen (1975:802) om underrättelse till lantbruksstyrelsen i vissa fall angående beslut om avskedande av veterinär

091389.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1975:802) om
underrättelse till lantbruksstyrelsen i vissa fall
angående beslut om avskedande av veterinär;

utfärdad den 26 november 2009.

Regeringen föreskriver att förordningen (1975:802) om underrättelse till

lantbruksstyrelsen i vissa fall angående beslut om avskedande av veterinär
ska upphöra att gälla vid utgången av 2009.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

SFS 2009:1389

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

;