SFS 2009:1390 Förordning om officiella veterinärer

091390.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om officiella veterinärer;

utfärdad den 26 november 2009.

Regeringen föreskriver

1 följande.

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen

(2009:1254) om officiella veterinärer.

2 §

Livsmedelsverket prövar ansökningar om förordnande som officiell

veterinär för uppgifter inom verkets ansvarsområde.

�vriga ansökningar om förordnande av officiell veterinär prövas av

Statens jordbruksverk.

3 §

Livsmedelsverket och Jordbruksverket ansvarar för inspektioner av

verksamheten hos de officiella veterinärer som respektive myndighet har
förordnat.

4 §

Livsmedelsverket och Jordbruksverket får, inom respektive ansvars-

område, meddela föreskrifter om

1. vad som krävs för att förordnas som officiell veterinär,
2. skyldighet för en officiell veterinär att genomgå utbildning samt om av-

gifter för sådan utbildning,

3. vilka övriga skyldigheter som officiella veterinärer har,
4. återkallelse av ett förordnande som officiell veterinär, och
5. avgifter för de uppgifter som utförs av en officiell veterinär.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1 Jfr rådets direktiv 96/93/EG av den 17 december 1996 om certifiering av djur och
animaliska produkter (EGT L 13, 16.1.1997, s. 28, Celex 31996L0093).

SFS 2009:1390

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009