SFS 2009:1391 Förordning om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

091391.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539);

utfärdad den 26 november 2009.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om djurskyddsförordningen (1988:539)2

dels att 33 och 67 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 57 a, 57 b och

67 a §§, samt närmast före 57 a § en ny rubrik av följande lydelse.

33 §

3

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om i vilka fall verket, ge-

nom en utsedd veterinär, ska närvara vid offentliga tävlingar med djur.

Jordbruksverket ska samråda med länsstyrelsen vid utseendet av veterinä-

rer.

Veterinären ska
1. före tävlingen besiktiga tävlingsområdet och de deltagande djuren,
2. med omedelbar verkan helt eller delvis förbjuda tävlingen eller att ett

visst djur deltar i tävlingen, om djur utsätts eller kan antas bli utsatt för skada
eller annat lidande, och

3. ge akuthjälp till skadade djur.
Om det finns särskilda skäl, får Jordbruksverket meddela föreskrifter om

eller för enskilda fall besluta om undantag från tredje stycket 1.

Handläggning av ärenden om tillstånd

57 a §

4

Om en myndighet begär att sökanden i ett ärende om tillstånd eller

godkännande ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som
visar att ett visst krav är uppfyllt, ska myndigheten godta motsvarande doku-
ment från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Myndigheten får dock begära en icke-auktoriserad översättning av doku-
mentet till svenska.

57 b §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

1. den tid inom vilken en myndighet ska fatta beslut i ärenden om tillstånd

eller godkännanden,

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006
om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s.

36, Celex

32006L0123).

2 Förordningen omtryckt 2006:818.

3 Senaste lydelse 2007:484.

4 Tidigare 57 a § upphävd genom 2006:818.

SFS 2009:1391

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

2

SFS 2009:1391

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

2. att tidsfristen som fastställts enligt 1 inte ska börja löpa förrän efter

myndighetens inspektion av den anläggning där den verksamhet som till-
ståndet eller godkännandet avser ska bedrivas, och

3. att tillståndet eller godkännandet ska anses beviljat om inte myndighe-

ten har meddelat ett beslut om något annat inom tidsfristen.

67 §

5

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att avgift ska betalas i

ärenden om

1. godkännande av ny teknik,
2. registrering av djurtransportörer och undantag från kravet på ligghall

för utegångsdjur,

3. tillstånd enligt 19 a § djurskyddslagen (1988:534),
4. godkännande enligt 20 § djurskyddslagen och 37 § denna förordning,

och

5. undantag enligt 13 a § denna förordning.

67 a §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att avgift ska betalas

för veterinär medverkan vid tävlingar enligt 33 §.

1. Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009 i fråga om 57 a

och 57 b §§ och i övrigt den 1 juli 2010.

2. Bestämmelserna i 57 a § tillämpas endast på ansökningar som kommit

in till den beslutande myndigheten efter den 26 december 2009.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

5 Senaste lydelse 2007:1395.