SFS 2009:1392 Förordning om ändring i förordningen (1997:176) om underrättelse till Statens jordbruksverk om domar i vissa brottmål

091392.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:176) om
underrättelse till Statens jordbruksverk om domar
i vissa brottmål;

utfärdad den 26 november 2009.

Regeringen föreskriver att förordningen (1997:176) om underrättelse till

Statens jordbruksverk om domar i vissa brottmål ska ha följande lydelse

1.

1 §

En domstol ska inom en vecka till Statens jordbruksverk sända en ko-

pia av en dom genom vilken en person som tillhör djurhälsopersonalen

1. dömts till fängelse för brott som begåtts under utövning av verksamhet

inom djurens hälso- och sjukvård,

2. dömts till fängelse i minst sex månader för annat brott, eller
3. dömts enligt lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och

sjukvård.

2 §

En domstol ska inom en vecka till Statens jordbruksverk sända en ko-

pia av en dom genom vilken någon

1. dömts för djurplågeri enligt 16 kap. 13 § brottsbalken, eller
2. dömts för brott mot djurskyddslagen (1988:534) eller mot föreskrifter

som meddelats med stöd av djurskyddslagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningen 2002:967.

SFS 2009:1392

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009