SFS 2009:1393 Förordning med instruktion för Skogsstyrelsen

091393.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Skogsstyrelsen;

utfärdad den 26 november 2009.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Skogsstyrelsen är förvaltningsmyndighet för frågor om skogsbruket

och har till uppgift att verka för att landets skogar sköts på ett sådant sätt att
de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan uppnås. Myndighetens
lokala förankring är viktig.

2 §

Myndigheten ska

1. utöva tillsyn över efterlevnaden av sådan lagstiftning för vilken

Skogs-

styrelsen har angetts som tillsynsmyndighet,

2. ha tillsyn över virkesmätningen,
3. ansvara för inventering, uppföljning och utvärdering av hur landets sko-

gar sköts i förhållande till 1 §,

4. bedriva rådgivning och information om hur landets skogar bör skötas

enligt 1 §,

5. ha ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet,
6. ansvara för samordning, utveckling, uppföljning, utvärdering, rapporte-

ring och information i fråga om miljökvalitetsmålet Levande skogar, samt

7. medverka i frågor om samhällsplanering för en hållbar utveckling och

hushållning med naturresurser.

3 §

Myndigheten ska se till att dess föreskrifter, allmänna råd och andra

vägledande dokument är utformade på ett sådant sätt att de är kostnadseffek-
tiva och enkla att följa och förstå för företag. Myndigheten ska även i sin
verksamhet i övrigt underlätta företagens kontakter med myndigheten.

4 §

Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksam-

het.

Individbaserad statistik ska genomgående presenteras och analyseras med

kön som övergripande indelningsgrund, om det inte finns särskilda skäl mot
detta.

SFS 2009:1393

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

2

SFS 2009:1393

5 §

Myndigheten ska inom ramen för den egna verksamheten, och i samar-

bete med andra aktörer, bidra till genomförandet av Sveriges politik för glo-
bal utveckling.

Särskilda uppgifter

6 §

Myndigheten ska i fråga om sitt miljömålsarbete enligt 2 § 5 och 6 rap-

portera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda
med rådet om vilken rapportering som behövs.

7 §

Myndigheten får, med de begränsningar som följer av andra stycket,

inom sitt verksamhets- och kompetensområde bedriva uppdragsverksamhet,
om det bidrar till att uppnå de beslutade målen för skogspolitiken eller mål
inom andra politikområden.

Uppdragsverksamhet enligt första stycket får endast bedrivas om det finns

synnerliga skäl, om verksamheten innebär

1. rotpoststämpling,
2. skogsbruksåtgärder,
3. avverkning inklusive gallring och röjning,
4. skötseluppdrag för annan part med avseende på skogsproduktion,
5. förhandlingar för annan part vid marklösen eller avtal om ersättning,
6. upphandling av entreprenörer för annan part,
7. ekonomiadministration för annan part, eller
8. förmedling eller försäljning av virke för annan part.

8 §

Myndigheten får, inom ramen för full kostnadstäckning, bedriva sådan

tjänsteexport som är förenlig med myndighetens uppgifter och verksamhets-
område.

Myndighetens ledning

9 §

Myndigheten leds av en styrelse. Styrelsen ska bestå av högst nio leda-

möter inklusive ordföranden.

Anställningar och uppdrag

10 §

Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

11 §

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

12 §

Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen

(1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

background image

3

SFS 2009:1393

Avgifter

13 §

Myndigheten får ta ut avgifter för varor och tjänster som får utföras

enligt 7 och 8 §§.

Avgifterna för uppdragsverksamheten ska beräknas så att full kostnads-

täckning uppnås.

Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifter för sådana varor och

tjänster som avses i första stycket och grunder för hur avgifterna för sådana
varor och tjänster ska beräknas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010, då förordningen

(2007:1046) med instruktion för Skogsstyrelsen ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009