SFS 2009:1394 Förordning med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt

091394.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Statens veterinärmedicinska
anstalt;

utfärdad den 26 november 2009.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Statens veterinärmedicinska anstalt har till uppgift att vara veterinär-

medicinskt expert- och serviceorgan åt myndigheter och enskilda.

2 §

Myndigheten ska

1. utreda smittsamma djursjukdomars, inklusive zoonosers, uppkomst, or-

sak och spridningssätt samt medverka i förebyggandet och bekämpandet av
dessa sjukdomar,

2. upprätthålla en effektiv vaccinberedskap avseende smittsamma djur-

sjukdomar inklusive zoonoser,

3. vara nationellt veterinärmedicinskt laboratorium,
4. utföra diagnostik av zoonoser, epizootiska och övriga anmälningsplikti-

ga sjukdomar hos djur inklusive diagnostik som föreskrivs i EU:s regelverk,

5. vara nationellt referenslaboratorium inom sitt verksamhetsområde,
6. utreda spridning av smittämnen och kemiska risksubstanser i foder

samt arbeta förebyggande med fodersäkerhet,

7. utföra diagnostik av smittämnen och kemiska risksubstanser i foder,
8. bedriva forsknings- och utvecklingsarbete inom sitt verksamhetsområ-

de,

9. följa och analysera utvecklingen av sjukdomstillstånd hos domestice-

rade och vilda djur,

10. följa och analysera utvecklingen av resistens mot antibiotika och

andra antimikrobiella medel bland mikroorganismer hos djur och i livs-
medel, samt

11. verka för en rationell användning av antibiotika till djur.

3 §

Myndigheten ska i första hand utföra de undersökningar och utred-

ningar som Statens jordbruksverk begär. Dessa ska planeras och genomföras
efter samråd med Jordbruksverket. Myndigheten ska om möjligt också med
förtur utföra de undersökningar som andra statliga myndigheter begär.

SFS 2009:1394

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

2

SFS 2009:1394

4 §

Myndigheten ska inom ramen för den egna verksamheten, och i samar-

bete med andra aktörer, bidra till genomförandet av Sveriges politik för glo-
bal utveckling.

Myndighetens ledning

5 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

6 §

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst åtta

ledamöter.

Anställningar och uppdrag

7 §

Generaldirektören är myndighetschef.

8 §

Vid myndigheten ska det finnas en statsepizootolog. Statsepizoo-

tologen ska ansvara för frågor som rör epizootiska och andra allvarliga in-
fektionssjukdomar.

9 §

En anställning som statsepizootolog eller professor beslutas av re-

geringen efter förslag av myndigheten.

10 §

I ett ärende om anställning som statsepizootolog, statsveterinär eller

laborator ska myndigheten hämta in yttrande från tre sakkunniga. Om an-
ställningen är som professor, tillämpas i stället 13 §.

I fråga om anställning som statsepizootolog ska myndigheten även samrå-

da med Jordbruksverket.

11 §

Behörig för anställning som statsepizootolog, statsveterinär eller la-

borator är den som har den vetenskapliga skicklighet samt de kunskaper och
erfarenheter och den förmåga i övrigt som behövs med hänsyn till arbetsupp-
gifterna.

För behörighet för anställning som statsepizootolog eller laborator vid

epizootologisk enhet krävs dessutom legitimation som veterinär, beprövad
erfarenhet i ett ämne som tillhör epizootologins verksamhetsområde samt
praktisk erfarenhet av fältepizootologiskt arbete.

12 §

Som bedömningsgrund vid beslut om sådana anställningar som avses

i 10 § gäller graden av sådan vetenskaplig och annan skicklighet som är av
betydelse för arbetsuppgifterna.

Särskild vikt ska fästas vid dels vetenskaplig skicklighet som har visats

genom egen forskning och försöksverksamhet samt genom planering och
ledning av forskning och försöksverksamhet, dels skicklighet som visats ge-
nom självständigt arbete inom anställningens ämnesområde.

Om anställningens art kräver det, ska särskild vikt även fästas vid andra

egenskaper än som anges i första stycket, såsom pedagogisk, klinisk eller
praktisk skicklighet, administrativ och arbetsledande förmåga eller andra er-
farenheter av betydelse för anställningen.

background image

3

SFS 2009:1394

13 §

I ett ärende om anställning som professor ska myndigheten hämta in

förslag från en med hänsyn till sitt ansvarsområde kompetent fakultets-
nämnd vid Sveriges lantbruksuniversitet. Det är dock myndigheten som prö-
var om sökanden är lämplig för anställningen.

De sökande till en anställning som professor ska ges tillfälle att yttra sig

över myndighetens förslag innan det överlämnas till regeringen.

14 §

En professor vid myndigheten ska undervisa vid Lantbruks-

universitetet eller andra högskolor inom området för sin kompetens i den
omfattning myndigheten bestämmer. Även andra tjänstemän vid myndig-
heten ska inom sitt ämnesområde undervisa vid högskolor i den omfattning
och på de villkor som myndigheten bestämmer.

Personalansvarsnämnd

15 §

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

16 §

Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen

(1987:1101).

Avgifter

17 §

Myndigheten får ta ut avgifter för utförda undersökningar och utred-

ningar samt tillhandahållna vacciner, diagnostika och laboratorieprodukter,
om inte annat är föreskrivet.

Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010, då förordningen

(2007:1044) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt ska
upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009