SFS 2009:1395 Förordning med instruktion för Sametinget

091395.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Sametinget;

utfärdad den 26 november 2009.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Sametinget är förvaltningsmyndighet inom rennäringens område och

för samisk kultur.

2 §

Sametinget har de uppgifter som framgår av 2 kap. 1, 1 a och 5 §§

sametingslagen (1992:1433). Sametinget ska även

1. följa, utvärdera och hålla regeringen informerad om utvecklingen inom

rennäringen, övrigt samiskt näringsliv och samisk kultur, samt

2. följa, utvärdera och hålla regeringen informerad om utvecklingen inom

minoritetspolitiken och tillämpningen av lagen (2009:724) om nationella mi-
noriteter och minoritetsspråk när det gäller samer och samiska.

Sametinget får meddela föreskrifter om omfattningen av partistöd och for-

merna för stödet.

3 §

Sametinget ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i myndighetens

verksamhet. Myndigheten ska i beslut som rör individen utgå från kvinnors
respektive mäns villkor och behov samt aktivt analysera konsekvenserna för
kvinnor respektive män av de beslut som fattas.

Individbaserad statistik ska genomgående presenteras och analyseras med

kön som övergripande indelningsgrund, om det inte finns särskilda skäl mot
detta.

4 §

Sametinget ska se till att myndighetens föreskrifter, allmänna råd och

andra vägledande dokument är utformade på ett sådant sätt att de är kost-
nadseffektiva och enkla att följa och förstå för medborgare och företag.
Myndigheten ska även i sin verksamhet i övrigt underlätta medborgarnas
och företagens kontakter med myndigheten.

5 §

Sametinget ska årligen till regeringen redovisa och kommentera resul-

tatet av myndighetens verksamhet i förhållande till de uppgifter som framgår
av 2 kap. 1 § sametingslagen (1992:1433).

SFS 2009:1395

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

2

SFS 2009:1395

Organisation

6 §

I sametingslagen (1992:1433) finns bestämmelser om Sametingets

sammansättning och uppgifter, förordnande av ordförande och vice ordfö-
rande, nämnder, beslutförhet samt om val till Sametinget.

7 §

Sametinget ska ha ett kansli som leds av en chef.

Styrelsens ansvar och uppgifter

8 §

Sametingets styrelse har de uppgifter som framgår av 2 kap. 4 § same-

tingslagen (1992:1433).

Sametingets styrelse ska pröva om myndighetens verksamhet bedrivs ef-

fektivt och i överensstämmelse med syftet med verksamheten. Styrelsen be-
slutar om

1. myndighetens årsredovisning, delårsrapport och budgetunderlag samt

säkerställer att det vid myndigheten finns en intern styrning och kontroll som
fungerar på ett betryggande sätt,

2. riktlinjer och revisionsplan för internrevisionen samt åtgärder med an-

ledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer enligt 10 §
internrevisionsförordningen (2006:1228), samt

3. sådana föreskrifter som riktar sig till enskilda, kommuner eller lands-

ting.

9 §

Sametingets styrelse beslutar om åtgärder med anledning av Riks-

revisionens revisionsrapporter. Om Riksrevisionens revisionsberättelse över
myndighetens årsredovisning innehåller någon invändning, ska Sametingets
styrelse redovisa för regeringen vilka åtgärder myndigheten har vidtagit eller
avser att vidta med anledning av invändningen.

Redovisningen ska lämnas inom en månad efter det att revisions-

berättelsen överlämnats.

10 §

Sametingets styrelse ska senast den 1 mars varje år till Justitie-

kanslern lämna över en förteckning över de ärenden som hade kommit in fö-
re den 1 juli föregående år men som inte hade avgjorts vid årets utgång.

Justitiekanslern får i det enskilda fallet besluta om undantag från första

stycket.

Kanslichefens ansvar och uppgifter

11 §

Kanslichefen ansvarar för myndighetens verksamhet och ska se till att

den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer
av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, att den redovisas på ett till-
förlitligt och rättvisande sätt samt att myndigheten hushållar väl med statens
medel.

Kanslichefen ska dessutom se till att regeringen får det underlag som den

behöver för att ta ställning till omfattningen och inriktningen av myndighe-
tens verksamhet.

background image

3

SFS 2009:1395

12 §

Kanslichefen ska hålla Sametingets styrelse informerad om myndig-

hetens verksamhet, förse styrelsen med underlag för beslut och verkställa
styrelsens beslut.

13 §

Kanslichefen har det ansvar och de uppgifter som följer av 6, 7, 8 och

19 §§ myndighetsförordningen (2007:515).

Arbetsordning

14 §

Sametinget ska i en arbetsordning besluta de föreskrifter som behövs

om Sametingets organisation och formerna för myndighetens verksamhet.

Delegering

15 §

Sametinget får i myndighetens arbetsordning meddela föreskrifter el-

ler i ett enskilt fall besluta att lämna över till ordföranden, ordföranden i sty-
relsen eller till någon som tjänstgör hos Sametinget att avgöra ärenden som
är av det slaget att de inte behöver prövas av Sametinget eller styrelsen.

�rendenas handläggning

16 §

När ärenden av större vikt handläggs i Sametinget eller styrelsen ska

om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

17 §

�rendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskil-

da beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 15 § inte behö-
ver föredras.

Undantag från myndighetsförordningen

18 §

Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte

tillämpas på Sametinget:

� 2�4 §§ om myndighetens ledning,
� 5 § om delegering,
� 9�18 §§ om enrådighetsmyndigheter, styrelsemyndigheter och nämnd-

myndigheter,

� 20 § om föredragning,
� 22�24 §§ om anställningar och uppdrag,
� 25�26 §§ om personalansvarsnämnd,
� 28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse,

och

� 29 § om ärendeförteckning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010, då förordningen

(2007:1239) med instruktion för Sametinget ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009