SFS 2009:1395 Förordning med instruktion för Sametinget

091395.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>med instruktion f�r Sametinget;</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 november 2009.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:446px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Uppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:472px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:472px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Sametinget �r f�rvaltningsmyndighet inom renn�ringens omr�de och</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r samisk kultur.</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:524px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Sametinget har de uppgifter som framg�r av 2 kap. 1, 1 a och 5 ��</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">sametingslagen (1992:1433). Sametinget ska �ven</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. f�lja, utv�rdera och h�lla regeringen informerad om utvecklingen inom</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">renn�ringen, �vrigt samiskt n�ringsliv och samisk kultur, samt</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. f�lja, utv�rdera och h�lla regeringen informerad om utvecklingen inom</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">minoritetspolitiken och till�mpningen av lagen (2009:724) om nationella mi-<br/>noriteter och minoritetsspr�k n�r det g�ller samer och samiska.</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Sametinget f�r meddela f�reskrifter om omfattningen av partist�d och for-</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">merna f�r st�det.</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:701px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Sametinget ska integrera ett j�mst�lldhetsperspektiv i myndighetens</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">verksamhet. Myndigheten ska i beslut som r�r individen utg� fr�n kvinnors<br/>respektive m�ns villkor och behov samt aktivt analysera konsekvenserna f�r<br/>kvinnor respektive m�n av de beslut som fattas.</p> <p style="position:absolute;top:772px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Individbaserad statistik ska genomg�ende presenteras och analyseras med</p> <p style="position:absolute;top:789px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">k�n som �vergripande indelningsgrund, om det inte finns s�rskilda sk�l mot<br/>detta.</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:842px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Sametinget ska se till att myndighetens f�reskrifter, allm�nna r�d och</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">andra v�gledande dokument �r utformade p� ett s�dant s�tt att de �r kost-<br/>nadseffektiva och enkla att f�lja och f�rst� f�r medborgare och f�retag.<br/>Myndigheten ska �ven i sin verksamhet i �vrigt underl�tta medborgarnas<br/>och f�retagens kontakter med myndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:948px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:948px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Sametinget ska �rligen till regeringen redovisa och kommentera resul-</p> <p style="position:absolute;top:966px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">tatet av myndighetens verksamhet i f�rh�llande till de uppgifter som framg�r<br/>av 2 kap. 1 � sametingslagen (1992:1433).</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS 2009:1395</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 11 december 2009</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:169px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2009:1395</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Organisation</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">I sametingslagen (1992:1433) finns best�mmelser om Sametingets</p> <p style="position:absolute;top:211px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">sammans�ttning och uppgifter, f�rordnande av ordf�rande och vice ordf�-<br/>rande, n�mnder, beslutf�rhet samt om val till Sametinget.</p> <p style="position:absolute;top:264px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:264px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Sametinget ska ha ett kansli som leds av en chef.</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Styrelsens ansvar och uppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:335px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:335px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Sametingets styrelse har de uppgifter som framg�r av 2 kap. 4 � same-</p> <p style="position:absolute;top:353px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">tingslagen (1992:1433).</p> <p style="position:absolute;top:371px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Sametingets styrelse ska pr�va om myndighetens verksamhet bedrivs ef-</p> <p style="position:absolute;top:388px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">fektivt och i �verensst�mmelse med syftet med verksamheten. Styrelsen be-<br/>slutar om</p> <p style="position:absolute;top:423px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">1. myndighetens �rsredovisning, del�rsrapport och budgetunderlag samt</p> <p style="position:absolute;top:441px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">s�kerst�ller att det vid myndigheten finns en intern styrning och kontroll som<br/>fungerar p� ett betryggande s�tt,</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. riktlinjer och revisionsplan f�r internrevisionen samt �tg�rder med an-</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">ledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer enligt 10 �<br/>internrevisionsf�rordningen (2006:1228), samt</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">3. s�dana f�reskrifter som riktar sig till enskilda, kommuner eller lands-</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ting.</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:582px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Sametingets styrelse beslutar om �tg�rder med anledning av Riks-</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">revisionens revisionsrapporter. Om Riksrevisionens revisionsber�ttelse �ver<br/>myndighetens �rsredovisning inneh�ller n�gon inv�ndning, ska Sametingets<br/>styrelse redovisa f�r regeringen vilka �tg�rder myndigheten har vidtagit eller<br/>avser att vidta med anledning av inv�ndningen.</p> <p style="position:absolute;top:671px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Redovisningen ska l�mnas inom en m�nad efter det att revisions-</p> <p style="position:absolute;top:688px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ber�ttelsen �verl�mnats.</p> <p style="position:absolute;top:724px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:724px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Sametingets styrelse ska senast den 1 mars varje �r till Justitie-</p> <p style="position:absolute;top:741px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">kanslern l�mna �ver en f�rteckning �ver de �renden som hade kommit in f�-<br/>re den 1 juli f�reg�ende �r men som inte hade avgjorts vid �rets utg�ng.</p> <p style="position:absolute;top:776px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Justitiekanslern f�r i det enskilda fallet besluta om undantag fr�n f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:794px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">stycket.</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Kanslichefens ansvar och uppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:865px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:865px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Kanslichefen ansvarar f�r myndighetens verksamhet och ska se till att</p> <p style="position:absolute;top:883px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">den bedrivs effektivt och enligt g�llande r�tt och de f�rpliktelser som f�ljer<br/>av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, att den redovisas p� ett till-<br/>f�rlitligt och r�ttvisande s�tt samt att myndigheten hush�llar v�l med statens<br/>medel.</p> <p style="position:absolute;top:953px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Kanslichefen ska dessutom se till att regeringen f�r det underlag som den</p> <p style="position:absolute;top:971px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">beh�ver f�r att ta st�llning till omfattningen och inriktningen av myndighe-<br/>tens verksamhet.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:167px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2009:1395</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Kanslichefen ska h�lla Sametingets styrelse informerad om myndig-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">hetens verksamhet, f�rse styrelsen med underlag f�r beslut och verkst�lla<br/>styrelsens beslut.</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:238px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Kanslichefen har det ansvar och de uppgifter som f�ljer av 6, 7, 8 och</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">19 �� myndighetsf�rordningen (2007:515).</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Arbetsordning</b></p> <p style="position:absolute;top:327px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:327px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Sametinget ska i en arbetsordning besluta de f�reskrifter som beh�vs</p> <p style="position:absolute;top:345px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">om Sametingets organisation och formerna f�r myndighetens verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Delegering</b></p> <p style="position:absolute;top:415px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:415px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Sametinget f�r i myndighetens arbetsordning meddela f�reskrifter el-</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">ler i ett enskilt fall besluta att l�mna �ver till ordf�randen, ordf�randen i sty-<br/>relsen eller till n�gon som tj�nstg�r hos Sametinget att avg�ra �renden som<br/>�r av det slaget att de inte beh�ver pr�vas av Sametinget eller styrelsen.</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>�rendenas handl�ggning</b></p> <p style="position:absolute;top:539px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:539px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">N�r �renden av st�rre vikt handl�ggs i Sametinget eller styrelsen ska</p> <p style="position:absolute;top:557px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">om m�jligt samtliga ledam�ter vara n�rvarande.</p> <p style="position:absolute;top:592px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:592px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">�rendena avg�rs efter f�redragning. I arbetsordningen eller i s�rskil-</p> <p style="position:absolute;top:610px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">da beslut f�r det dock medges att �renden som avg�rs enligt 15 � inte beh�-<br/>ver f�redras.</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Undantag fr�n myndighetsf�rordningen</b></p> <p style="position:absolute;top:698px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:698px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">F�ljande best�mmelser i myndighetsf�rordningen (2007:515) ska inte</p> <p style="position:absolute;top:716px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">till�mpas p� Sametinget:</p> <p style="position:absolute;top:734px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft33"> 24 �� om myndighetens ledning,<br/> 5 � om delegering,<br/> 918 �� om enr�dighetsmyndigheter, styrelsemyndigheter och n�mnd-</p> <p style="position:absolute;top:787px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">myndigheter,</p> <p style="position:absolute;top:804px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft33"> 20 � om f�redragning,<br/> 2224 �� om anst�llningar och uppdrag,<br/> 2526 �� om personalansvarsn�mnd,<br/> 28 � om �tg�rder med anledning av Riksrevisionens revisionsber�ttelse,</p> <p style="position:absolute;top:875px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">och</p> <p style="position:absolute;top:893px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30"> 29 � om �rendef�rteckning.</p> <p style="position:absolute;top:929px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2010, d� f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:946px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">(2007:1239) med instruktion f�r Sametinget ska upph�ra att g�lla.</p> <p style="position:absolute;top:982px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:1017px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">ESKIL ERLANDSSON</p> <p style="position:absolute;top:1035px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft33">Mats Wiberg<br/>(Jordbruksdepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft40">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft40">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
med instruktion f�r Sametinget;

utf�rdad den 26 november 2009.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

Uppgifter

1 �

Sametinget �r f�rvaltningsmyndighet inom renn�ringens omr�de och

f�r samisk kultur.

2 �

Sametinget har de uppgifter som framg�r av 2 kap. 1, 1 a och 5 ��

sametingslagen (1992:1433). Sametinget ska �ven

1. f�lja, utv�rdera och h�lla regeringen informerad om utvecklingen inom

renn�ringen, �vrigt samiskt n�ringsliv och samisk kultur, samt

2. f�lja, utv�rdera och h�lla regeringen informerad om utvecklingen inom

minoritetspolitiken och till�mpningen av lagen (2009:724) om nationella mi-
noriteter och minoritetsspr�k n�r det g�ller samer och samiska.

Sametinget f�r meddela f�reskrifter om omfattningen av partist�d och for-

merna f�r st�det.

3 �

Sametinget ska integrera ett j�mst�lldhetsperspektiv i myndighetens

verksamhet. Myndigheten ska i beslut som r�r individen utg� fr�n kvinnors
respektive m�ns villkor och behov samt aktivt analysera konsekvenserna f�r
kvinnor respektive m�n av de beslut som fattas.

Individbaserad statistik ska genomg�ende presenteras och analyseras med

k�n som �vergripande indelningsgrund, om det inte finns s�rskilda sk�l mot
detta.

4 �

Sametinget ska se till att myndighetens f�reskrifter, allm�nna r�d och

andra v�gledande dokument �r utformade p� ett s�dant s�tt att de �r kost-
nadseffektiva och enkla att f�lja och f�rst� f�r medborgare och f�retag.
Myndigheten ska �ven i sin verksamhet i �vrigt underl�tta medborgarnas
och f�retagens kontakter med myndigheten.

5 �

Sametinget ska �rligen till regeringen redovisa och kommentera resul-

tatet av myndighetens verksamhet i f�rh�llande till de uppgifter som framg�r
av 2 kap. 1 � sametingslagen (1992:1433).

SFS 2009:1395

Utkom fr�n trycket
den 11 december 2009

background image

2

SFS 2009:1395

Organisation

6 �

I sametingslagen (1992:1433) finns best�mmelser om Sametingets

sammans�ttning och uppgifter, f�rordnande av ordf�rande och vice ordf�-
rande, n�mnder, beslutf�rhet samt om val till Sametinget.

7 �

Sametinget ska ha ett kansli som leds av en chef.

Styrelsens ansvar och uppgifter

8 �

Sametingets styrelse har de uppgifter som framg�r av 2 kap. 4 � same-

tingslagen (1992:1433).

Sametingets styrelse ska pr�va om myndighetens verksamhet bedrivs ef-

fektivt och i �verensst�mmelse med syftet med verksamheten. Styrelsen be-
slutar om

1. myndighetens �rsredovisning, del�rsrapport och budgetunderlag samt

s�kerst�ller att det vid myndigheten finns en intern styrning och kontroll som
fungerar p� ett betryggande s�tt,

2. riktlinjer och revisionsplan f�r internrevisionen samt �tg�rder med an-

ledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer enligt 10 �
internrevisionsf�rordningen (2006:1228), samt

3. s�dana f�reskrifter som riktar sig till enskilda, kommuner eller lands-

ting.

9 �

Sametingets styrelse beslutar om �tg�rder med anledning av Riks-

revisionens revisionsrapporter. Om Riksrevisionens revisionsber�ttelse �ver
myndighetens �rsredovisning inneh�ller n�gon inv�ndning, ska Sametingets
styrelse redovisa f�r regeringen vilka �tg�rder myndigheten har vidtagit eller
avser att vidta med anledning av inv�ndningen.

Redovisningen ska l�mnas inom en m�nad efter det att revisions-

ber�ttelsen �verl�mnats.

10 �

Sametingets styrelse ska senast den 1 mars varje �r till Justitie-

kanslern l�mna �ver en f�rteckning �ver de �renden som hade kommit in f�-
re den 1 juli f�reg�ende �r men som inte hade avgjorts vid �rets utg�ng.

Justitiekanslern f�r i det enskilda fallet besluta om undantag fr�n f�rsta

stycket.

Kanslichefens ansvar och uppgifter

11 �

Kanslichefen ansvarar f�r myndighetens verksamhet och ska se till att

den bedrivs effektivt och enligt g�llande r�tt och de f�rpliktelser som f�ljer
av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, att den redovisas p� ett till-
f�rlitligt och r�ttvisande s�tt samt att myndigheten hush�llar v�l med statens
medel.

Kanslichefen ska dessutom se till att regeringen f�r det underlag som den

beh�ver f�r att ta st�llning till omfattningen och inriktningen av myndighe-
tens verksamhet.

background image

3

SFS 2009:1395

12 �

Kanslichefen ska h�lla Sametingets styrelse informerad om myndig-

hetens verksamhet, f�rse styrelsen med underlag f�r beslut och verkst�lla
styrelsens beslut.

13 �

Kanslichefen har det ansvar och de uppgifter som f�ljer av 6, 7, 8 och

19 �� myndighetsf�rordningen (2007:515).

Arbetsordning

14 �

Sametinget ska i en arbetsordning besluta de f�reskrifter som beh�vs

om Sametingets organisation och formerna f�r myndighetens verksamhet.

Delegering

15 �

Sametinget f�r i myndighetens arbetsordning meddela f�reskrifter el-

ler i ett enskilt fall besluta att l�mna �ver till ordf�randen, ordf�randen i sty-
relsen eller till n�gon som tj�nstg�r hos Sametinget att avg�ra �renden som
�r av det slaget att de inte beh�ver pr�vas av Sametinget eller styrelsen.

�rendenas handl�ggning

16 �

N�r �renden av st�rre vikt handl�ggs i Sametinget eller styrelsen ska

om m�jligt samtliga ledam�ter vara n�rvarande.

17 �

�rendena avg�rs efter f�redragning. I arbetsordningen eller i s�rskil-

da beslut f�r det dock medges att �renden som avg�rs enligt 15 � inte beh�-
ver f�redras.

Undantag fr�n myndighetsf�rordningen

18 �

F�ljande best�mmelser i myndighetsf�rordningen (2007:515) ska inte

till�mpas p� Sametinget:

 24 �� om myndighetens ledning,
 5 � om delegering,
 918 �� om enr�dighetsmyndigheter, styrelsemyndigheter och n�mnd-

myndigheter,

 20 � om f�redragning,
 2224 �� om anst�llningar och uppdrag,
 2526 �� om personalansvarsn�mnd,
 28 � om �tg�rder med anledning av Riksrevisionens revisionsber�ttelse,

och

 29 � om �rendef�rteckning.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2010, d� f�rordningen

(2007:1239) med instruktion f�r Sametinget ska upph�ra att g�lla.

P� regeringens v�gnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009

;