SFS 2009:1396 Förordning om stöd till företag med avlägset belägen djurhållning för vissa veterinärkostnader

091396.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om stöd till företag med avlägset belägen
djurhållning för vissa veterinärkostnader;

utfärdad den 26 november 2009.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Stöd enligt denna förordning får lämnas i mån av tillgång på medel till

företag med avlägset belägen djurhållning för veterinärs reskostnader vid
vård av akut sjuka djur som uteslutande hålls för produktion av livsmedel.

Stöd lämnas inte om företaget anlitar en veterinär på orimligt långt

avstånd från djurhållningen, om annan veterinär finns att tillgå inom kortare
avstånd.

2 §

Stöd enligt denna förordning lämnas som ett stöd av mindre betydelse

enligt kommissionens förordning (EG) nr 1535/2007 av den 20 december
2007 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av
mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter

1.

I förordningen (2008:437) om statligt stöd av mindre betydelse inom sek-

torn för produktion av jordbruksprodukter och fiskerisektorn finns bestäm-
melser om statligt stöd av mindre betydelse inom sektorn för produktion av
jordbruksprodukter.

3 §

Frågor om stöd prövas av Jordbruksverket.

4 §

Ansökan om stöd ska göras av den veterinär som utfört förrättningen

och kommer företaget tillgodo i form av en reducerad restidsavgift.

5 §

Beslut om stöd ska innehålla de villkor som kan behövas för tillsyn och

uppföljning av hur stödet fördelas mellan de slutliga stödmottagarna.

6 §

En stödmottagare är återbetalningsskyldig om

1. stödet beviljats på grund av oriktiga eller ofullständiga uppgifter av den

sökande,

2. stödmottagaren på ett allvarligt sätt bryter mot villkor som gäller för

stödet, eller

3. något annat inträffar som innebär att stödmottagaren med hänsyn till

syftet med stödet inte bör få ha detta kvar.

1 EUT L 337, 21.12.2007, s. 35 (Celex 32007R1535).

SFS 2009:1396

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

2

SFS 2009:1396

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

7 §

Jordbruksverket ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett utbe-

talt stöd om förutsättningarna för återbetalningsskyldighet enligt 6 § är upp-
fyllda. Det belopp som ska krävas tillbaka får sättas ned om det är fråga om
en mindre avvikelse från de villkor som gäller för stödet eller om det av
någon annan anledning kan anses oskäligt att kräva tillbaka hela beloppet.

Om ett utbetalt stöd krävs tillbaka, ska även ränta tas ut.

8 §

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om stöd, villkor

för stöd, ansökningsförfarande, innehåll i ansökan, tillsyn, återkrav och rän-
ta. Verket får även meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av
denna förordning.

9 §

Jordbruksverket utövar tillsyn över bestämmelserna i denna förordning

och över bestämmelserna i föreskrifter som meddelats med stöd av denna
förordning.

10 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)