SFS 2009:1398 Förordning om ändring i förordningen (1978:881) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter

091398.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1978:881) om
betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter;

utfärdad den 26 november 2009.

Regeringen föreskriver att i 5 och 7 §§ förordningen (1978:881) om betal-

ningssäkring för skatter, tullar och avgifter

1 ordet ”länsrätten” ska bytas ut

mot ”förvaltningsrätten”.

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av
5 § 1989:1003
7 § 2007:790.

SFS 2009:1398

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009