SFS 2009:1399 Förordning om ändring i luftfartsförordningen (1986:171)

091399.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i luftfartsförordningen (1986:171);

utfärdad den 26 november 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om luftfartsförordningen (1986:171)

1

dels att i 41 § orden ”Länsrätten i Östergötlands län” ska bytas ut mot

”Förvaltningsrätten i Linköping”,

dels att i 41–43 §§ ordet ”länsrätten” i olika böjningsformer ska bytas ut

mot ”förvaltningsrätten” i motsvarande form.

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2005:38.
Senaste lydelse av
41 § 2008:1122
43 § 2008:1122.

SFS 2009:1399

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009