SFS 2009:1482 Förordning med instruktion för Boverket

091482.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Boverket;

utfärdad den 10 december 2009.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om

1. byggd miljö,
2. hushållning med mark- och vattenområden,
3. fysisk planering,
4. byggande och förvaltning av bebyggelse, och
5. boende.
Boverket ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd

och bidrag inom sitt verksamhetsområde.

2 §

Boverket ska i frågor inom sitt verksamhetsområde verka för

1. en ökad kunskap hos kommuner, statliga myndigheter och andra berör-

da,

2. en hållbar utveckling med utgångspunkt i den sociala, ekologiska och

ekonomiska dimensionen,

3. en god arkitektur och en ändamålsenlig utformning av den bebyggda

miljön i samhällsplanering och byggande,

4. samordning av de statliga myndigheternas arbete med att ta fram under-

lag för tillämpningen av 3�5 kap. och 6 kap. 19�21 §§ miljöbalken samt
plan- och bygglagen (1987:10),

5. en omställning till ett ekologiskt uthålligt energisystem, och
6. en planeringsberedskap för vindkraft i enlighet med den planeringsram

som riksdagen har beslutat.

3 §

Boverket ska särskilt

1. bygga upp och sprida kunskap om sektorns miljöpåverkan och utveck-

ling,

2. beakta de konsekvenser som verkets beslut och verksamhet kan få för

funktionshindrade, barn, ungdomar, äldre och personer med utländsk bak-
grund samt för boendesegregation, folkhälsa och jämställdhet,

3. i förhållande till myndigheter, allmänheten och andra berörda aktivt ge

råd och stöd,

4. utöva tillsyn och ha uppsikt i enlighet med lagar och förordningar,
5. följa och analysera utvecklingen på bostadsmarknaden,

SFS 2009:1482

Utkom från trycket
den 18 december 2009

background image

2

SFS 2009:1482

6. följa och analysera tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen,
7. utveckla verifierbara funktionskrav i byggreglerna samt följa och

analysera tillämpningen av dessa,

8. följa utvecklingen av frågor inom verkets verksamhetsområde och vid

behov föreslå åtgärder för att syftet med regler och andra styrmedel ska nås,
och

9. samordna, utveckla, följa upp och utvärdera de statliga stöd och bidrag

som Boverket har ett centralt administrationsansvar för, redogöra för resultat
och fördelning samt informera om stöden och bidragen.

4 §

Boverket har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för

1. miljöfrågor med anknytning till sitt verksamhetsområde, och
2. handikappfrågor med anknytning till sitt verksamhetsområde.
Boverket ska inom ramen för ett sektorsansvar enligt första stycket vara

samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till andra berörda parter.

5 §

Boverket ansvarar för samordning, utveckling, uppföljning, utvärder-

ing, rapportering och information i fråga om miljökvalitetsmålet God be-
byggd miljö. Boverket har även det övergripande ansvaret för frågor som av-
ser fysisk planering, byggnader och hushållning med mark och vatten inom
samtliga miljökvalitetsmål.

Boverket ska i fråga om sitt miljömålsarbete enligt första stycket rappor-

tera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda med
rådet om vilken rapportering som behövs.

6 §

Boverket ska delta i det arbete inom sitt verksamhetsområde som re-

geringen bedriver inom EU och internationellt.

Boverket ska särskilt
1. bidra med underlag och expertkunskap,
2. delta vid möten i samråd med Regeringskansliet och rapportera från

mötena,

3. samverka med myndigheter och organisationer i andra länder i frågor

som ligger inom verkets ansvarsområde samt bedriva utvecklingssamarbete,

4. följa, redovisa och medverka i internationellt samarbete som syftar till

att harmonisera regler för byggnader och byggprodukter,

5. ansvara för samordning och stöd vid genomförande av EU-direktiv,
6. ansvara för internationell rapportering inom sitt ansvarsområde,
7. vid sitt deltagande i Europeiska kommissionens arbetsgrupper tidigt be-

döma konsekvenserna av viktigare förslag och ge berörda aktörer möjlighet
att lämna synpunkter till verket,

8. löpande följa och redovisa hur fysisk samhällsplanering och bebyggel-

seutveckling, bostadsfrågorna och förutsättningarna för den nationella bo-
stadspolitiken utvecklas inom EU,

9. uppmärksamma förslag till nya och ändrade EU-regler, rättsutveck-

lingen i övrigt samt följa annan utveckling inom EU som kan ha betydelse
för den svenska bostadssektorn, och

10. när Europeiska kommissionen har lämnat ett slutligt förslag till EU-

lagstiftning, skyndsamt redovisa en konsekvensbedömning av förslaget till
Regeringskansliet.

background image

3

SFS 2009:1482

7 §

Boverket får, inom ramen för full kostnadstäckning, bedriva sådan

tjänsteexport som är förenlig med myndighetens uppgifter och verksamhets-
område.

8 §

Boverket ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten dis-

ponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag.

Ledning

9 §

Boverket leds av en myndighetschef.

Insynsråd

10 §

Vid Boverket ska det finnas ett insynsråd som består av högst tio le-

damöter.

Samlingslokaldelegationen

11 §

Inom Boverket finns Samlingslokaldelegationen som är ett särskilt

beslutsorgan. Delegationen avgör ärenden om statligt stöd till allmänna sam-
lingslokaler, vissa icke-statliga kulturlokaler och folkparksteatrar.

Delegationen avgör inte ärenden som rör regelgivning eller förslag till an-

slagsframställningar.

12 §

Samlingslokaldelegationen består av en ordförande och högst åtta an-

dra ledamöter.

Delegationen är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter

är närvarande.

13 §

Samlingslokaldelegationen ansvarar själv för sina beslut.

Samlingslokaldelegationen ansvarar för sin verksamhet inför myndighets-

chefen.

14 §

Myndighetschefen ansvarar inför regeringen för att Samlingslokal-

delegationen tilldelas medel och resurser i övrigt för sin verksamhet samt för
att delegationens verksamhet bedrivs författningsenligt och effektivt och att
den redovisas på ett tillförlitligt sätt.

Anställningar och uppdrag

15 §

Generaldirektören är myndighetschef.

16 §

Regeringen utser ordförande och övriga ledamöter i Samlingslokal-

delegationen för en bestämd tid. Delegationen utser inom sig en vice ord-
förande.

background image

4

SFS 2009:1482

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Personalfrågor

17 §

Vid Boverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.


18 §

Boverket ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Internrevision

19 §

Boverket ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228).

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2010, då förordningen

(2007:1065) med instruktion för Boverket ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)