SFS 2009:1485 Förordning om ändring i förordningen (1991:1321) om rehabiliteringsersättning

091485.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:1321) om
rehabiliteringsersättning;

utfärdad den 11 december 2009.

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (1991:1321) om rehabilite-

ringsersättning ska ha följande lydelse.

7 §

1

Resekostnader ersätts enligt följande grunder.

För resa med ett allmänt kommunikationsmedel ersätts skälig kostnad.

Med skälig kostnad avses kostnaden för det billigaste färdsättet. �ven om
billigare färdsätt finns, ska kostnaden för resa med flyg anses skälig, om det
med hänsyn till tidsvinsten eller andra särskilda skäl är motiverat att göra re-
san med flyg. Vid bedömningen av om kostnaden för resa med flyg är skälig,
ska beaktas om resmålet hade kunnat nås genom en billigare flygresa samma
dag.

Kostnaden för resa med egen bil ersätts om det med hänsyn till tidsvinsten

eller andra särskilda skäl är motiverat att göra resan med bil. Ersättning läm-
nas dock med högst 185 öre per kilometer.

I andra fall ersätts resekostnaden med kostnaden för annat lämpligt färd-

medel.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010. �ldre föreskrifter gäl-

ler fortfarande för ersättning som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2001:550.

SFS 2009:1485

Utkom från trycket
den 18 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009