SFS 2009:201 Förordning om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete;

090201.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om förfarandet vid skattereduktion för
hushållsarbete;

utfärdad den 19 mars 2009.

Regeringen föreskriver följande.

Tillämpningsområde

1 §

Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2009:194) om förfa-

randet vid skattereduktion för hushållsarbete.

Begäran om utbetalning i elektronisk form

2 §

Skatteverket får meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall medge

att begäran om utbetalning får lämnas i form av ett elektroniskt dokument.

Indrivning av fordran för återbetalning

3 §

Bestämmelser om begäran om indrivning m.m. finns i 4�9 §§ indriv-

ningsförordningen (1993:1229). Av 3 § samma förordning framgår att den
betalningsskyldige ska uppmanas att betala fordringen innan ansökan om in-
drivning görs.

Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kro-

nor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

SFS 2009:201

Utkom från trycket
den 31 mars 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009