SFS 2009:202 Förordning om ändring i förordningen (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder;

090202.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1980:848) om
utbytestjänstgöring i andra nordiska länder;

utfärdad den 19 mars 2009.

Regeringen föreskriver att 11 och 14 §§ förordningen (1980:848) om

utbytestjänstgöring i andra nordiska länder

1 ska ha följande lydelse.

11 §

2

Innan en myndighet beslutar om en utbytestjänstgöring, ska den för-

säkra sig om att myndigheten i det andra landet kan ta emot vederbörande
och hos Kompetensrådet för utveckling i staten dels försäkra sig om att
medel för kostnadsersättningarna finns, dels anmäla behov av att sådana
medel reserveras för den avsedda utbytestjänstgöringen.

14 §

3

En arbetstagare som har fullgjort utbytestjänstgöring ska senast två

månader efter det att utbytestjänstgöringen har avslutats lämna en skriftlig
rapport om tjänstgöringen.

Rapporten ges i två exemplar in till den myndighet där arbetstagaren är

anställd. Myndigheten ska lämna över det ena exemplaret till Kompetens-
rådet för utveckling i staten.

Denna förordning träder i kraft den 21 april 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1992:137.

2 Senaste lydelse 2006:168.

3 Senaste lydelse 2006:168.

SFS 2009:202

Utkom från trycket
den 31 mars 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009