SFS 2009:203 Förordning om ändring i förordningen (1998:1473) om miljöskadeförsäkring och saneringsförsäkring;

090203.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1473) om
miljöskadeförsäkring och saneringsförsäkring;

utfärdad den 19 mars 2009.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1998:1473) om miljöskade-

försäkring och saneringsförsäkring ska ha följande lydelse.

1 §

1

Ett årligt bidrag till den miljöskadeförsäkring och saneringsförsäkring

som avses i 33 kap. 1 § miljöbalken ska betalas till försäkringsgivaren
Zurich Insurance plc. (Ireland), Filial Sverige, med de belopp som framgår
av 2 och 3 §§.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2005:1109.

SFS 2009:203

Utkom från trycket
den 31 mars 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009