SFS 2009:204 Förordning om ändring i förordningen (2007:61) om regionalt investeringsstöd;

090204.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:61) om regionalt
investeringsstöd;

utfärdad den 12 mars 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:61) om regionalt

investeringsstöd

dels att i 23, 55, 56, 58, 67 och 75 §§ samt rubriken närmast före 48 §

orden ⬝Verket för näringslivsutveckling⬝ ska bytas ut mot ⬝Tillväxtverket⬝,

dels att 8, 9, 14, 21, 22, 46�51, 53, 60, 62, 63, 65, 68, 71 och 73 §§ samt

rubriken närmast före 47 § ska ha följande lydelse.

8 §

Regionalt investeringsstöd får lämnas i stödområde A och B. Närmare

bestämmelser om vilka kommuner eller delar av kommuner som ingår i
stödområdena finns i förordningen (1999:1382) om stödområden för vissa
regionala företagsstöd.

Inom stödområde A i �stersunds kommun, med undantag av Näs och

Häggenås församlingar och Krokoms kommun, med undantag av Näskotts,
Laxsjö, Föllinge, Hotagens, Offerdals och Alsens församlingar, får regionalt
investeringsstöd lämnas endast i samband med större investeringar som
bedöms vara av strategisk betydelse.

Inom stödområde B får regionalt investeringsstöd lämnas enligt 21 och

22 §§ och 26 § 1 när det gäller nyinvesteringar i byggnader, enligt 26 § 1
dock endast om investeringen bedöms vara av strategisk betydelse. Om det
finns särskilda skäl, får regionalt investeringsstöd lämnas även till andra
typer av investeringar som bedöms vara av strategisk betydelse eller som
annars bedöms ha särskild betydelse för den regionala utvecklingen.

Inom stödområde B i Sundsvalls, Timrå, Umeå, Vännäs, Boden och Luleå

kommuner får regionalt investeringsstöd i andra fall än som anges i 21 och
22 §§ lämnas endast i samband med större investeringar.

9 §

Regionalt investeringsstöd lämnas i enlighet med de villkor som anges

i kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 av den 6 augusti 2008 genom
vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma
marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantags-
förordning)

1.

För stödet gäller även de särskilda föreskrifter om upphävande, ändring

och återkrav av stöd som med anledning av Sveriges anslutning till

1 EUT L 214, 6.8.2008, s. 3 (Celex 32008R0800).

SFS 2009:204

Utkom från trycket
den 31 mars 2009

background image

2

SFS 2009:204

Europeiska unionen har meddelats i 21 § förordningen (1988:764) om
statligt stöd till näringslivet.

14 §

Regionalt investeringsstöd får lämnas till kommuners eller direkt eller

indirekt kommunägda företags turistverksamhet enligt 20 § och uppförande,
ombyggnad och restaurering av lokaler för uthyrning enligt 21 och 22 §§.

Om det finns synnerliga skäl får Tillväxtverket medge att en kommun som

övertar en byggnad för vilken regionalt investeringsstöd har lämnats också
övertar de ekonomiska förpliktelser som följer av stödet. �vertagandet får
inte innebära att ytterligare stöd lämnas till den ursprungliga stödmottagaren.
�vertagandet ska vara motiverat av hänsyn till sysselsättningen i kommunen
och medföra att sysselsättning bevaras.

21 §

Regionalt investeringsstöd till uppförande, ombyggnad och restaure-

ring av lokaler för uthyrning får lämnas för lokaler på en ort med högst
10 000 invånare om

1. den funktionella analysregionen har tillfredställande förutsättningar för

den verksamhet som ska bedrivas i lokalerna, och

2. det i den funktionella analysregionen saknas förutsättningar för att på

annat sätt få tillgång till lämpliga lokaler för verksamheten.

I lokalerna får endast sådan verksamhet bedrivas som är stödberättigande

enligt 15 §. Hyresgästens verksamhet ska uppfylla de villkor som anges i 9,
10, 12, 13 och 16�18 §§.

Lokalerna får inte byggas större än 2 000 kvadratmeter eller vara avsedda

för bara ett företag. Om det finns särskilda skäl får Tillväxtverket bevilja
undantag från detta villkor.

Lokalerna får hyras ut endast till små och medelstora företag som bedöms

sakna möjlighet att själva bygga lokaler.

I en ort som är utsatt för särskilt omfattande strukturell förändring av

sysselsättningen får stöd även lämnas till ombyggnad och restaurering av
större lokaler.

Om lokalen ägs av en kommun, eller av ett direkt eller indirekt kom-

munägt företag, ska beslutet om stöd förenas med villkor om hyrans storlek.
Hyran ska bestämmas lägst till en sådan nivå att den inte innebär subventio-
ner utöver vad som följer av det regionala investeringsstödet. Hyrestiden ska
för små och medelstora företag bestämmas till minst tre år efter investerings-
projektets slutförande, för andra företag till minst fem år.

22 §

Regionalt investeringsstöd för ombyggnad och restaurering av lokaler

för uthyrning får lämnas för lokaler på en ort som har fler än 10 000 men
färre än 75 000 invånare, om

1. den funktionella analysregionen är utsatt för särskilt omfattande struk-

turell förändring av sysselsättningen,

2. den funktionella analysregionen har tillfredsställande förutsättningar

för den verksamhet som ska bedrivas i lokalerna, och

3. det i den funktionella analysregionen saknas förutsättningar att på annat

sätt få tillgång till lämpliga lokaler för verksamheten.

I lokalerna får endast sådan verksamhet bedrivas som är stödberättigande

enligt 15 §. Hyresgästens verksamhet ska uppfylla de villkor som anges i 9,
10, 12, 13 och 16�18 §§.

background image

3

SFS 2009:204

Lokalerna får inte byggas större än 2 000 kvadratmeter eller vara avsedda

bara för ett företag. Om det finns särskilda skäl får Tillväxtverket bevilja
undantag från detta villkor.

Lokalerna får hyras ut endast till små och medelstora företag som bedöms

sakna möjlighet att själva bygga lokaler.

Om lokalen ägs av en kommun, eller av ett direkt eller indirekt kom-

munägt företag, ska beslutet om stöd förenas med villkor om hyrans storlek.
Hyrans storlek ska bestämmas lägst till en sådan nivå att den inte innebär
subventioner utöver vad som följer av det regionala investeringsstödet.
Hyrestiden ska för små och medelstora företag bestämmas till minst tre år
efter investeringsprojektets slutförande, för andra företag till minst fem år.

46 §

Förslag till beslut om stöd till investeringsprojekt som överstiger

sammanlagt 75 procent av det högsta stödbelopp som en investering med
stödberättigande utgifter på mer än 100 miljoner euro kan få enligt denna
förordning ska anmälas till och godkännas av Europeiska gemenskapernas
kommission.

Europeiska gemenskapernas kommission ska informeras om beslut om

stöd till nyinvesteringar med stödberättigande kostnader som överstiger
50 miljoner euro. Tillväxtverket ska lämna det underlag som behövs varefter
regeringen inom tjugo arbetsdagar från dagen för beslutet ska översända in-
formationen till kommissionen.

�renden som ska avgöras av länsstyrelsen

47 §

Länsstyrelsen ska avgöra ärenden om regionalt investeringsstöd om

det godkända totala kapitalbehov som ligger till grund för ansökan är högst
25 miljoner kr. Med det totala kapitalbehovet avses, förutom medel för mark
och byggnader samt för maskiner och andra inventarier, medel för immate-
riella investeringar, utbildning, konsulttjänster, forskning och utveckling
samt medel för omsättningstillgångar.

Länsstyrelsen ska även avgöra ärenden om regionalt investeringsstöd till

immateriella investeringar, utbildning samt forskning och utveckling om de
sammanlagda utgifterna för dessa ändamål är högst fyra miljoner kr.

Länsstyrelsen ska dessutom avgöra ärenden om regionalt investeringsstöd

till annan verksamhet som bedöms få väsentlig betydelse för näringslivets
utveckling i regionen eller som annars bedöms ha särskild betydelse för den
regionala utvecklingen, om verksamheten i ett förhandsbesked enligt 53 §
förklarats vara av den art att stöd kan lämnas.

Om utgifterna uppgår till ett högre belopp än vad som sägs i första och

andra styckena ska ärendet prövas av Tillväxtverket.

48 §

Tillväxtverket ska avgöra ärenden som till någon del gäller

1. stöd till verksamhet inom stödområde B, dock inte verksamhet i Västra

Götalands län,

2. stöd i områden som anges i 8 § andra stycket,
3. åtgärder som innebär att en verksamhet flyttas från ett län till ett annat,
4. stöd till tilläggsinvesteringar eller ökade utgifter som har uppkommit

sedan investeringen påbörjades,

background image

4

SFS 2009:204

5. stöd till uppförande, ombyggnad och restaurering av lokaler för uthyr-

ning, eller

6. stöd till annan verksamhet som bedöms få väsentlig betydelse för

näringslivets utveckling i regionen eller annars bedöms ha särskild betydelse
för den regionala utvecklingen och verksamheten inte i ett förhandsbesked
enligt 53 § förklarats vara av den art att stöd kan lämnas.

Länsstyrelsen ska yttra sig i ärenden enligt första stycket, om det inte är

uppenbart obehövligt.

49 §

Tillväxtverket ska med eget yttrande överlämna ett ärende till reger-

ingen, om

1. Europeiska gemenskapernas kommissions godkännande krävs,
2. ärendet avser stöd till affärsverk eller uppdragsmyndigheter, eller
3. ärendet har principiell vikt eller är av stor betydelse.

50 §

En ansökan om regionalt investeringsstöd ska ges in till länsstyrelsen

i det län där verksamheten ska bedrivas. En ansökan som inte ska avgöras av
länsstyrelsen ska dock ges in till Tillväxtverket.

Om ett ärende som enligt 48 § första stycket ska prövas av Tillväxtverket

har inletts hos länsstyrelsen, ska länsstyrelsen med eget yttrande överlämna
ärendet till Tillväxtverket

Ansökan ska ha kommit in till behörig myndighet innan investeringarna

påbörjas.

51 §

Stöd får inte lämnas för en åtgärd som utan särskilt medgivande har

påbörjats innan frågan om stöd har avgjorts. Ett sådant medgivande får
lämnas endast innan åtgärden har påbörjats. Medgivandet får lämnas endast
om det finns särskilda skäl.

Medgivandet ska vara skriftligt och lämnas av den som ska avgöra ären-

det om stöd eller, om regeringen ska avgöra ärendet, av Tillväxtverket. Av
medgivandet ska det framgå att projektet såvitt kan bedömas uppfyller vill-
koren för stöd.

53 §

Efter ansökan lämnar Tillväxtverket förhandsbesked om en viss verk-

samhet är av sådan art att regionalt investeringsstöd kan lämnas. Ansök-
ningshandlingarna ska innehålla en beskrivning av den verksamhet som
ansökan avser.

Om ansökan om stöd görs inom ett år från dagen för beskedet och de för-

hållanden som låg till grund för beskedet inte har ändrats är förhandsbeske-
det bindande för frågan om verksamheten är av sådan art att stöd får lämnas
till verksamheten.

Gäller ansökan om förhandsbesked stöd till ett affärsverk eller en upp-

dragsmyndighet ska Tillväxtverket med eget yttrande lämna över ärendet till
regeringens prövning. Detsamma ska gälla om ansökan avser en fråga som
har principiell vikt eller är av stor betydelse.

60 §

Inom stödområde A och i Västra Götalands län får länsstyrelsen

medge ändring av säkerheten för ett regionalt investeringsstöd som tidigare
har beviljats av regeringen eller Tillväxtverket. �ndringen får medges, om
den behövs för att ett nytt projekt som länsstyrelsen beviljar regionalt stöd

background image

5

SFS 2009:204

till ska komma till stånd. Har frågan principiell betydelse eller innebär änd-
ringen en betydande ökning av statens kreditrisk, ska frågan lämnas över till
verkets avgörande.

62 §

I fråga om regionalt investeringsstöd som har beviljats av regeringen

svarar Tillväxtverket för tillsyn och uppföljning.

Inom stödområdet A och i Västra Götalands län får verket, efter samråd

med länsstyrelsen, antingen överta ansvaret för tillsyn och uppföljning av ett
ärende från länsstyrelsen eller lämna över ansvaret till länsstyrelsen.

Vid beredning av uppföljningsärenden ska uppföljningsmyndigheten

samråda med berörd länsarbetsnämnd och Kronofogdemyndigheten, om inte
tidsskäl eller frågans art talar emot det.

63 §

Uppföljningsmyndigheten får på ansökan av den som beviljats stödet

medge ändring av villkor för regionalt investeringsstöd. Bedöms frågan ha
väsentlig betydelse för möjligheten att uppnå syftet med stödet eller innebär
ändringen en betydande försämring för staten som fordringsägare, ska frågan
avgöras av Tillväxtverket eller regeringen.

65 §

Tillväxtverket ska vid domstolar, myndigheter och i övrigt bevaka

statens rätt mot stödmottagaren. Verket får då anta ackordsförslag eller på
annat sätt efterskänka statens rätt. �renden som avser större belopp eller har
principiell betydelse ska dock lämnas över till regeringen för avgörande.

Verket ska underrättas så snart någon åtgärd från verket enligt denna para-

graf behöver vidtas.

68 §

Möjligheten till återkrav enligt 67 § upphör successivt under den fem-

årsperiod som anges där på så sätt att den del av ett regionalt investerings-
stöd som kan krävas åter årligen minskar med 30, 25, 20, 15 respektive
10 procent av det ursprungliga stödbeloppet.

Den som beviljar stödet får samtidigt besluta att minskningen ska ske på

ett annat sätt om det finns särskilda skäl för det. Därefter får ett sådant beslut
meddelas endast av regeringen eller Tillväxtverket.

71 §

Om ett regionalt investeringsstöd helt eller delvis kan krävas åter

enligt 64 och 66�69 §§ ska den som har beviljats stödet

1. senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång lämna en skrift-

lig redovisning för verksamheten för varje redovisningsår eller för den kor-
tare tidsperiod som bestäms i ett särskilt fall av den som beviljat stödet,

2. skriftligen underrätta uppföljningsmyndigheten innan beslut fattas om
a) överlåtelse av någon betydande del av företagets anläggningstillgångar,

licenser, patent eller andra liknande tillgångar,

b) belåning i betydande utsträckning av egendom som kan omfattas av en

företagsinteckning,

c) nedläggning av verksamheten helt eller delvis, eller
d) andra åtgärder av motsvarande betydelse,
3. skriftligen underrätta uppföljningsmyndigheten innan beslut fattas om

någon åtgärd som medför en väsentlig ändring direkt eller indirekt i ägande-
rätten till det företag som har beviljats stödet,

background image

6

SFS 2009:204

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

4. ge Tillväxtverket och länsstyrelsen eller den någon av dem utser

möjlighet att granska verksamheten samt lämna de uppgifter om verksamhe-
ten som begärs.

Av redovisningen enligt först stycket 1 ska särskilt framgå hur sysselsätt-

ningen utvecklas i företaget som beviljats stödet.

73 §

Länsstyrelsen ska, om den inte är uppföljningsmyndighet enligt 61 §,

genast underrätta Tillväxtverket om den får kännedom om något förhållande
som kan föranleda beslut enligt 64 eller 69 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)