SFS 2009:205 Förordning om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken;

090205.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:100) om den
officiella statistiken;

utfärdad den 19 mars 2009.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2001:100) om den

officiella statistiken ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

SFS 2009:205

Utkom från trycket
den 31 mars 2009

background image

2

SFS 2009:205

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Bilaga

1

Den officiella statistiken

Officiell statistik

Ansvarig myndighet

N�RINGSVERKSAMHET
Nystartade företag

Myndigheten för tillväxtpolitiska ut-
värderingar och analyser

Internationella företag

Myndigheten för tillväxtpolitiska ut-
värderingar och analyser

Konkurser och offentliga ackord Myndigheten för tillväxtpolitiska ut-

värderingar och analyser

Näringslivets struktur

SCB

Industriproduktionens utveckling SCB
Industrins kapacitetsutnyttjande

SCB

Industrins lager

SCB

Industrins leveranser och order

SCB

Näringslivets investeringar

SCB

Inkvartering

Tillväxtverket

OFFENTLIG EKONOMI

1 Senaste lydelse 2008:664.