SFS 2009:206 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

090206.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 19 mars 2009.

Regeringen föreskriver att 13 kap. 3 § trafikförordningen (1998:1276) ska

ha följande lydelse.

13 kap.

3 §

1

I nedan angivna fall får undantag medges av följande myndigheter.

1 Senaste lydelse 2008:1109.

Bestämmelser

Undantaget rör

Myndighet

1. 3 kap. 6 § första
eller tredje stycket
eller 4 kap. 22 §

En kommun

Kommunen

2. 3 kap. 17 § eller
föreskrifter som har
meddelats med stöd
av 3 kap. 17 §

Tävling eller träning
för tävling

Den myndighet som
meddelar tillstånd till
tävling

3. 3 kap. 17 § eller
föreskrifter som har
meddelats med stöd
av 3 kap. 17 §

I andra fall än enligt
2 och undantaget rör
En kommun
Mer än en kommun
i ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Transportstyrelsen

4. 3 kap. 48, 49 a §
första stycket, 52 §,
53 § 2�5, 54 §,
55 § 3�5

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Transportstyrelsen

5. 3 kap. 68 § första
eller andra stycket
eller 76 §

Transportstyrelsen

SFS 2009:206

Utkom från trycket
den 31 mars 2009

background image

2

SFS 2009:206

6. 4 kap. 2, 3, 12�
15 a, 17, 17 a eller
18 §

En kommun
Mer än en kommun

Kommunen
Den statliga väghållnings-
myndigheten i den region
där färden påbörjas

7. 4 kap. 6 §

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Transportstyrelsen

8. 4 kap. 9 § första
stycket, 10 §, 10 a §
första stycket, 10 b §,
15 b §, 18 a § första
stycket eller 6 kap.
4 a § första stycket

Transportstyrelsen

9. 4 kap. 20 § eller
21 § eller 5 kap. 1, 4
eller 5 §

Ett län
Mer än ett län

Länsstyrelsen
Transportstyrelsen

10. 6 kap. 3 eller 4 § En kommun

Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Transportstyrelsen

11. 8 kap. 1 § första
stycket 2

En kommun

Kommunen

12. 8 kap. 2 §

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Transportstyrelsen

13. 9 kap. 1 § 1�5
eller 2 §

a) För eftersökning av
vilt som kan ha
skadats vid en
viltolycka eller
andra åtgärder i
samband med en
sådan olycka
b) övriga fall
En kommun
Mer än en kommun

Polismyndigheten

Kommunen
Den statliga väghållnings-
myndigheten i den region
där färden påbörjas

14. 9 kap. 1 § 6

Transportstyrelsen

background image

3

SFS 2009:206

15. Lokal
trafikföreskrift enligt
10 kap 1 § andra
stycket 9

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
a) undantag i samband
med prövning som av-
ser lång, bred eller tung
transport
b) övriga fall
Mer än ett län
a) undantag i samband
med prövning som avser
lång, bred eller tung
transport
b) övriga fall

Kommunen

Den statliga väghållnings-
myndigheten i den region
där färden påbörjas

Länsstyrelsen

Den statliga väghållnings-
myndigheten i den region
där färden påbörjas

Transportstyrelsen

16. Lokal
trafikföreskrift en-
ligt 10 kap. 1 § andra
stycket 10�13, 16
eller 17

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Transportstyrelsen

17. Lokal
trafikföreskrift enligt
10 kap. 1 § andra
stycket 14

Kommunen

18. Lokal
trafikföreskrift enligt
10 kap. 1 § andra
stycket 15 eller 21

En kommun
a) vägar inom tättbe-
byggt område där annan
än staten är väghållare
b) övriga vägar
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen

Transportstyrelsen

19. Lokal
trafikföreskrift en-
ligt 10 kap. 1 § andra
stycket 19 eller 20

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län

Kommunen
Den statliga väghållnings-
myndigheten i den region
där färden påbörjas

20. Föreskrifter enligt
10 kap. 1 § tredje
stycket om transport
av farligt gods

Länsstyrelsen

21. Föreskrifter enligt
10 kap. 14 § första
stycket

Ett län

Mer än ett län

Den myndighet som med-
delat föreskriften
Transportstyrelsen

background image

4

SFS 2009:206

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Ett undantag ska avse ett visst ändamål utom när det gäller undantag från

3 kap. 49 a § första stycket, 68 § första eller andra stycket, 4 kap. 9, 12, 13,
14, 15, 15 a, 15 b, 17, 17 a, 18 a §, 6 kap. 4 a § eller 9 kap. 1 eller 2 § eller
från lokala trafikföreskrifter om parkering inom en kommun. Undantag från
lokala trafikföreskrifter om parkering får medges för ett visst ändamål även
om bestämmelserna i 11 kap. 5 § 6 kan tillämpas.

Om en fråga om undantag enligt denna paragraf ska prövas av kommunen,

men kommunens beslut inte kan avvaktas utan olägenhet, ska i stället polis-
myndigheten pröva frågan. Polismyndigheten ska också pröva frågor om
undantag från lokala trafikföreskrifter om transport av farligt gods när läns-
styrelsens beslut inte kan avvaktas utan olägenhet.

Ytterligare bestämmelser om undantag för rörelsehindrade personer från

lokala trafikföreskrifter som avser stannande och parkering finns i 8 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)