SFS 2009:207 Förordning om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister;

090207.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:308) om
fastighetsregister;

utfärdad den 19 mars 2009.

Regeringen föreskriver att 21 § förordningen (2000:308) om fastighetsre-

gister ska ha följande lydelse.

21 §

1

Redovisningen av uppgifter om fastigheter och samfälligheter ska

göras enligt följande.

1 Senaste lydelse 2003:776.

Fastigheter och samfälligheter

Uppgift redovisas beträffande
(anges med x)

fastighet

samfällighet

Registerbeteckning

registerbeteckning

x

x

i inskrivningsdelen redovisad
anmärkning om att tomträtt är
inskriven i fastighet

x

uppgift om att ett tredimensionellt
utrymme hör till enheten

x

x

uppgift om att en ägarlägenhets-
fastighet eller ett annat tredimensio-
nellt utrymme urholkar enheten

x

x

uppgift om att enheten är en
ägarlägenhetsfastighet

x

Administrativ tillhörighet m.m.

län

x

x

församling inom Svenska kyrkan

x

x

socken

x

x

särskilt namn på fastighet

x

SFS 2009:207

Utkom från trycket
den 31 mars 2009

background image

2

SFS 2009:207

Tidigare registerbeteckning

enhets tidigare registerbeteckning

x

x

datum för omregistrering och
aktbeteckning

x

x

Ursprung

registerbeteckning för enheter, från
vilken eller vilka den redovisade
registerenheten kommer

x

uppgift om att fastighet är avskild
från sämjelott eller har bildats genom
sammanläggning där endast del av
ursprungsenhet ingått

x

Adress

i adressdelen redovisade uppgifter
om enhets belägenhetsadress

x

x

Area, läge

enhets land-, vatten- och totalareal

x

x

Anm. Om det är lämpligt får även enhetsområdes land-, vatten-, och
totalareal redovisas.

För ägarlägenhetsfastigheter och andra tredimensionella utrymmen
redovisas ingen arealuppgift. I stället redovisas uppgift om boarea och
våningsplan för varje ägarlägenhetsfastighet samt uppgift om typ, storlek
och höjdläge för varje tredimensionellt utrymme av annat slag.

nummer på enhetsområde

x

x

antal registrerade områden

x

beteckning på område som
tillkommit genom sämjedelning

x

x

uppgift om att ej arealredovisat
vattenområde tillhör enhet eller
enhetsområde

x

x

redovisning av koordinater för enhet
eller enhetsområde

x

x

beteckning på registerkartblad, på
vilket eller vilka enheter eller
enhetsområde redovisas

x

x

anmärkning om att fastighet endast
består av andel i samfällighet eller av
fristående fiske

x

background image

3

SFS 2009:207

anmärkning om att redovisad
arealuppgift är osäker

x

x

anmärkning om att enheten urholkas
av en ägarlägenhetsfastighet eller ett
annat tredimensionellt utrymme eller
att enheten urholkar annan enhet

x

x

Fristående fiske

totalareal för fastighets och
fiskesamfällighets fiskeområden

x

x

nummer på fiskeområden

x

x

beteckning på registerkartblad på
vilket fiskeområde redovisas

x

x

Andel i samfällighet

uppgift om i vilka samfälligheter
fastigheten har andel

x

anmärkning om att fastighetens andel
i samfälligheter inte har utretts

x

Andel i gemensamhetsanläggning

uppgift om i vilka anläggningar och
vägföreningar enheten har andel

x

x

Skattetal

uppgift om mantal eller annat
skattetal för fastigheten

x

�ndamål

uppgift om samfällighets ändamål

x

Delägande fastigheter

uppgift om fastigheter som har andel
i samfälligheten m.m.

x

uppgift om delägande fastigheters
andels- eller skattetal

x

uppgift om att samfälligheten är
ställd under särskild förvaltning

x

anmärkning om att redovisningen av
delägande fastigheter är ofullständig

x

background image

4

SFS 2009:207

�&tgärder

uppgift huruvida åtgärden är
fastighetsrättslig eller teknisk

x

x

Anm. Med fastighetsrättslig åtgärd menas åtgärd som har eller har haft
betydelse för enhets bestånd eller omfattning. Med teknisk åtgärd avses
utredning, mätningsteknisk undersökning eller liknande utredning som
berör enhet.

uppgift om åtgärdens art, datum för
registrering, fastställelse eller
motsvarande, aktbeteckning samt,
om det är lämpligt, förekommande
beteckning enligt beskrivning i akten

x

x

Anm. I fråga om redovisning under rubriken �&tgärder gäller följande
1. Vid avstyckning, expropriation, legalisering av arealfång eller inlösen,
ska åtgärden inte redovisas på ursprungsfastigheten eller samfälligheten.
2. Avregistrering av enhet ska inte redovisas.
3. Vid avregistrering av samfällighet ska åtgärden inte redovisas på
fastighet som äger del i samfälligheten.
4. Om det vid avstyckning beslutas om nybildning av rättighet eller
samfällighet, ska åtgärden inte redovisas på stamfastigheten.
5. En åtgärd som innebär fördelning av en andel i en samfällighet ska inte
redovisas på stamfastigheten eller på klyvningsfastigheten, om den inte
berör fastigheten på annat sätt.
6. Vid avstyckning eller klyvning ska en åtgärd som innebär fördelning av
rättighet inte redovisas på den fastighet till vars förmån rättigheten gäller,
om den inte berör fastigheten på annat sätt.
7. Ett förordnande enligt 5 kap. 33 a § eller 7 kap. 13 §
fastighetsbildningslagen (1970:988) ska inte redovisas på den fastighet till
vars förmån rättigheten gäller.
8. En åtgärd, som enbart har verkan på rättighet eller på
lantmäterimyndighetens intyg vid avstyckning eller klyvning, ska inte
redovisas om åtgärden påverkar redovisningen under rubriken Rättigheter.
9. Om en enhet för en gemensamhetsanläggning avregistreras, ska detta
inte redovisas på den belastade fastigheten enbart därför att
avregistreringen påverkar redovisningen under rubriken Rättigheter.
10. En åtgärd som på grund av bestämmelserna i 2 kap. 5 § eller 11 kap. 5 §
fastighetsbildningslagen påverkar rättighetsredovisningen ska inte
redovisas på berörda fastigheter, om den inte berör fastigheten på annat sätt.
11. Om ett kraftledningsservitut upphävs, ska åtgärden inte redovisas på
den härskande fastigheten.
12. Om en ledningsrätt avser starkströmsledning, ska åtgärd som avser
ledningsrätten inte redovisas på den fastighet till vilken ledningsrätten hör.
13. Om en expropriationsåtgärd eller beslut om inlösen enligt plan- och
bygglagen (1987:10) avser ett kraftledningsservitut, ska åtgärden inte
redovisas på den härskande fastigheten.
14. Om en fastighet till följd av underrättelse enligt inskrivnings-
förordningen (2000:309) får ändrad redovisning under rubriken Rättigheter,
ska detta inte redovisas på fastigheten.

background image

5

SFS 2009:207

Avskild mark

uppgift om fastighet eller del av
fastighet som har avskilts från
enheten eller från en ej registrerad
samfällighet, i vilken enheten har
andel

x

x

Rättigheter

a) som gäller till förmån för enheten
eller tomträtt däri och som ska
redovisas enligt 22 §

uppgift om rättighetstyp, ändamål,
tjänande enhet och aktbeteckning

x

x

Anm. I fråga om kraftledningsservitut och ledningsrätt avseende starkström
behöver endast anges att sådan rättighet hör till enheten.

uppgift om ändring eller bestämning
som berör rättigheten

x

x

b) som belastar en enhet eller
tomträtt däri och som ska redovisas
enligt 22 §

uppgift om rättighetstyp, ändamål,
härskande enhet och aktbeteckning

x

x

uppgift om ändring eller bestämning
som berör rättigheten

x

x

Anm. Har systematisk utredning om rättigheter som avses under a)�b) inte
verkställts, ska det anmärkas.

Servitut enligt anläggningslagen (1973:1149) som berör en gemensamhets-
anläggning ska inte redovisas, om både förmånsfastighet och belastad fast-
ighet ingår i samma gemensamhetsanläggning. Servitut som ska utövas
enbart på eller av registrerade samfälligheter får redovisas på samfällig-
heten i stället för på fastigheter som har del i denna. Detta gäller i tillämpli-
ga delar också vid redovisning av ledningsrätt.

Planer, bestämmelser och övriga
uppgifter om planer m.m.

uppgifter som enligt 27 § ska
redovisas och som berör enheten

x

x

�vriga förhållanden

uppgift om jordnaturen krono

x

uppgift om övriga förhållanden som
är av betydelse för enheten och som
inte redovisas på annat ställe

x

x

background image

6

SFS 2009:207

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Om en åtgärd som avsett en fastighet med mantal eller annat däremot

svarande skattetal innebär att fastighetens andel i samfälligheter och i andra
förmåner har överförts till en annan fastighet, ska vid införingen med anled-
ning av åtgärden uppgiften om mantal eller skattetalet överföras till den
andra fastigheten.

När en fastighet avregistreras på grund av sammanläggning eller delning,

ska uppgift om registerbeteckning för den eller de fastigheter vari fastig-
heten uppgått redovisas på den avregistrerade fastigheten.

När en fastighet eller en samfällighet avregistreras i andra fall, ska uppgift

om åtgärdens art, datum för avregistrering och aktbeteckning redovisas på
den avregistrerade fastigheten eller den avregistrerade samfälligheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)