SFS 2009:208 Förordning om ändring i förordningen (2005:1148) om vissa överenskommelser enligt 12 kap. 45 a och 56 §§ jordabalken;

090208.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:1148) om vissa
överenskommelser enligt 12 kap. 45 a och 56 §§
jordabalken;

utfärdad den 19 mars 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2005:1148) om vissa

överenskommelser enligt 12 kap. 45 a och 56 §§ jordabalken

dels att 1 § ska ha följande lydelse,
dels att formulär 1 ska ha följande lydelse.

1 §

En överenskommelse enligt 12 kap. 45 a § första stycket 2 jordabalken

ska

1. när det gäller en bostadslägenhet i ett en- eller tvåfamiljshus som inte

ingår i en affärsmässigt bedriven uthyrningsverksamhet eller en bostads-
lägenhet inom en ägarlägenhetsfastighet som inte ingår i en affärsmässigt
bedriven uthyrningsverksamhet avfattas enligt formulär 1,

2. när det gäller en bostadslägenhet som uthyraren innehar med hyresrätt

och som upplåts i andra hand avfattas enligt formulär 2, och

3. när det gäller en bostadslägenhet som uthyraren innehar med bostads-

rätt och som upplåts i andra hand avfattas enligt formulär 3.

Formulär 1

�verenskommelse om avstående från besittningsskydd för bostads-
lägenhet i ett en- eller tvåfamiljshus eller inom en ägarlägenhets-
fastighet

Hyresvärdens namn, postadress och telefonnummer __ __ __ __ __ __ __ __

Hyresgästens namn och postadress __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Lägenhetens adress __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Den dag då hyresavtalet ingicks __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Vi kommer överens om att hyresgästen inte har rätt till förlängning av hyres-
avtalet om hyresvärden begär att hyresförhållandet ska upphöra på grund av
att hyresvärden ska bosätta sig i lägenheten eller överlåta huset eller, i fråga
om ägarlägenhetsfastighet, hyresvärden ska bosätta sig på eller överlåta
fastigheten.

SFS 2009:208

Utkom från trycket
den 31 mars 2009

background image

2

SFS 2009:208

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

Denna överenskommelse gäller t.o.m._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Datum _ _ _ _ _ _ _ _ Datum _ _ _ _ _ _ _ _ Datum _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hyresvärdens
underskrift

Hyresgästens
underskrift

Underskrift av
hyresgästens make
eller sambo