SFS 2009:209 Förordning om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter;

090209.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:944) om förbud
m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel
och utförsel av kemiska produkter;

utfärdad den 19 mars 2009.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (1998:944) om förbud

m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska
produkter

dels att 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 15 a�15 c §§, av

följande lydelse,

1 §

2

Denna förordning innehåller särskilda bestämmelser om förbud mot

eller andra restriktioner för hantering av

1. kadmiumämnen,
2. klorerade lösningsmedel,
3. kvicksilver,
4. kadmium, kvicksilver, bly, sexvärt krom och andra kemiska produkter i

elektriska och elektroniska produkter och i batterier,

5. tungmetaller i förpackningar,
6. ammunition som innehåller bly,
7. textiltvättmedel som innehåller fosfater, och
8. vissa andra hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter och varor.
Förordningen är meddelad med stöd av 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om

3�11, 11 b�14 och 14 b�20 §§, med stöd av 36 § produktsäkerhetslagen
(2004:451) i fråga om 15 a�15 c §§ och i övrigt med stöd av 8 kap. 13 § re-
geringsformen.

Förordningen gäller inte kemiska produkter och biotekniska organismer

som omfattas av läkemedelslagen (1992:859), livsmedelslagen (2006:804)
eller lagen (2006:805) om foder och animaliska produkter.

15 a §

Bestämmelserna i 15b och 15 c §§ ska tillämpas endast i fråga om

produkter och varor som är avsedda för fysiska personer som handlar huvud-
sakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet (konsumenter).

1 Jfr kommissionens beslut 2009/251/EG av den 17 mars 2009 om skyldighet för med-
lemsstaterna att se till att biociden dimetylfumarat inte släpps ut eller tillhandahålls på
marknaden (EUT L 74, 20.3.2009, s.32, Celex 3 2009 D 0251).

2 Senaste lydelse 2008:837.

SFS 2009:209

Utkom från trycket
den 31 mars 2009

background image

2

SFS 2009:209

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

15 b §

Det är förbjudet att yrkesmässigt tillhandahålla kemiska produkter,

varor eller delar av varor som enligt uppgift innehåller dimetylfumarat eller
där koncentrationen av dimetylfumarat är högre än 0,1 milligram per kilo-
gram.

15 c §

Den som i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit kemiska

produkter, varor eller delar av varor som enligt uppgift innehåller dimetyl-
fumarat eller där koncentrationen av dimetylfumarat är högre än 0,1 milli-
gram per kilogram ska

1. dra tillbaka produkterna, varorna eller varudelarna från marknaden,
2. på lämpligt sätt informera konsumenter om riskerna med dimetylfuma-

rat, och

3. återkalla produkterna, varorna eller varudelarna.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)