SFS 2009:210 Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655);

090210.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i studiestödsförordningen (2000:655);

utfärdad den 19 mars 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om studiestödsförordningen (2000:655)
dels att bilagan till förordningen ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 3 kap. 9 a §, av

följande lydelse.

3 kap.

9 a §

Till studerande som inte uppfyller villkoren i 9 § får det högre

bidragsbeloppet enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) lämnas för
studier under tiden den 15 mars 2009�den 31 december 2010 på utbildning
som kan berättiga till statsbidrag enligt förordningen (2009:43) om stats-
bidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning, om den studerande vid
tiden för studiernas början är

1. arbetslös, och
2. inskriven som arbetssökande vid den offentliga arbetsförmedlingen.
Det högre bidragsbeloppet får lämnas för utbildning som kan berättiga till

statsbidrag enligt förordningen om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial
vuxenutbildning, om studierna bedrivs med en studietakt som motsvarar
minst 75 procent av heltid. Om den studerande därutöver under samma tid
bedriver studier inom kommunal vuxenutbildning som endast ger rätt till
studiemedel med det lägre bidragsbeloppet enligt 3 kap. 12 § studiestödsla-
gen, får det högre bidragsbeloppet lämnas även för dessa studier.

Det högre bidragsbeloppet lämnas inom ramen för anvisade medel och i

den ordning som ansökningarna kommer in till Centrala studiestödsnämn-
den.

1. Denna förordning träder i kraft den 16 april 2009 i fråga om 3 kap.

9 a § och i övrigt den 1 juli 2009.

2. Bestämmelserna i 3 kap. 9 a § tillämpas i fråga om studier på utbildning

som har påbörjats efter den 14 mars 2009.

3. Studerande som före den 1 september 2009 har påbörjat en utbildning

för vilken studiestöd kan lämnas enligt avdelning A 2 i bilagan i dess äldre
lydelse ska fortfarande kunna få studiestöd för utbildningen, dock längst till
och med utgången av 2011.

4. �ldre bestämmelser i avdelning B 1 i bilagan gäller fortfarande för kva-

lificerad yrkesutbildning och lärlingsutbildning för vuxna till vissa hant-

SFS 2009:210

Utkom från trycket
den 31 mars 2009

background image

2

SFS 2009:210

verksyrken som bedrivs med stöd av punkten 2 eller 3 i ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna till förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

background image

3

SFS 2009:210

Bilaga

1

Förteckning över de läroanstalter och utbildningar vid vilka
studiestöd kan lämnas

A 2

Flyinge AB, hovslagarutbildning
Folkhögskola, annan utbildning än sådan som anges i A 1 och B 1
Förberedande dansutbildning i grundskolan
Stiftelsen Värmlands och �rebro läns skogsskola för Gammelkroppa

skogsskola, arbetsledarfortbildning

Kompletterande utbildningar som enligt förordningen (2000:521) om stat-

ligt stöd till kompletterande utbildningar har förklarats berättiga till studie-
stöd enligt avdelning A

Samernas utbildningscentrum
Sveriges lantbruksuniversitet, seminörutbildning
�ster-Malma jaktvårdsskola

B 1

BF Scandinavian Aviation Academy AB, trafikflygarutbildning samt

ATPL-teori

Entry Point North AB, utbildning till flygledare
Ersta Sköndal Högskola AB
� kyrkokameral utbildning,
� teologisk baskurs 60 högskolepoäng, och
� påbyggnadsutbildning i psykosocialt arbete
Evangeliska Frikyrkan, pastors- och missionärsutbildning
Flygteoriskolan i Barkarby AB, ATPL-teori
Folkhögskola
� fritidsledarutbildning,
� utbildning till tolk mellan hörande och barndomsdöva, dövblinda,

vuxendöva och hörselskadade, och

� yrkesutbildning motsvarande högst 80 veckors studier på heltid som ut-

gör påbyggnad till gymnasieskolan och som för tillträde fordrar ett slutbetyg
från en treårig utbildning i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper

Johannelunds teologiska högskola, pastors- och missionärsutbildning
Kompletterande utbildningar som enligt förordningen (2000:521) om stat-

ligt stöd till kompletterande utbildningar har förklarats berättiga till studie-
stöd enligt avdelning B

Korteboskolan
� pastors- och missionärsutbildning, och
� utbildning i kristen terapeutisk själavård

1 Senaste lydelse 2009:91. �ndringen innebär bl.a. att kommunal och statlig vuxenut-
bildning, påbyggnadsutbildning som inte är uppdragsutbildning, kvalificerad yrkesut-
bildning enligt lagen (2001:239) om kvalificerad yrkesutbildning som inte är
uppdragsutbildning samt lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken för vil-
ken statsbidrag lämnats enligt förordningen (2008:48) om statsbidrag för lärlingsut-
bildning för vuxna till vissa hantverksyrken har tagits bort ur förteckningen.

background image

4

SFS 2009:210

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Kursverksamheten vid Uppsala universitet, kurs i svenska för utländsk

hälso- och sjukvårdspersonal

Marionetteatern, dockspelarutbildning
Metodistkyrkans nordiska teologiska seminarium, pastors- och missio-

närsutbildning

Missionsskolan Götabro, pastors- och missionärsutbildning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
� påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer,
� tvåårig utbildning i skydd mot olyckor som leder fram till examen i

säkerhets- och räddningsarbete,

� utbildning som leder fram till examen som skorstensfejare,
� vidareutbildning som leder fram till examen som skorstensfejartekniker,

och

� vidareutbildningarna systematiskt säkerhetsarbete, räddningstjänst samt

tillsyn och olycksförebyggande arbete

Polishögskolan, polisprogrammet
Polisprogrammet, uppdragsutbildning vid Umeå universitet
Polisutbildningen, uppdragsutbildning vid Växjö universitet
Skandinaviska Naprapathögskolan AB, fyraårig naprapatutbildning
Statlig trafikflygarutbildning
Stiftelsen Rudolf Steinerhögskolan, lärarutbildning
Stiftelsen Skandinaviska Kiropraktorhögskolan, fyraårig kiropraktor-

utbildning

Stockholms katolska stifts prästseminarium
Svenska kyrkans diakoniutbildning
Svenska kyrkans pastoralinstitut i Lund och Uppsala
Utbildning inom yrkeshögskolan enligt lagen (2009:128) om yrkeshög-

skolan som inte är uppdragsutbildning

Waldorfseminariet i Kungälv, lärarutbildning