SFS 2009:200 Lag om ändring i lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus;

090200.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:313) om
jämställdhetsbonus;

utfärdad den 19 mars 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 § lagen (2008:313) om jämställd-

hetsbonus ska ha följande lydelse.

9 §

Bonusnivån beräknas för varje månad under vilken det infallit bonus-

dag med ledning av den berättigade förälderns inkomst under samma månad
till den del inkomsten anses som arbetsinkomst enligt 67 kap. 6 § första
stycket inkomstskattelagen (1999:1229). Denna månadsinkomst ska räknas
om till en dagsinkomst genom att den delas med de dagar under månaden för
vilka föräldern inte har tagit ut föräldrapenning.

Bonusnivån ska bestämmas till hälften av dagsinkomsten enligt första

stycket, dock högst 100 kronor per dag.

Om den berättigade föräldern har studiemedel för tid under vilken det har

infallit bonusdagar, ska studiemedlen likställas med arbetsinkomst när bo-
nusnivån bestäms. Studiemedlen ska räknas om till månadsbelopp, innan be-
räkning görs enligt första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009 och tillämpas första gången i fråga

om 2010 års taxering.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2008/09:77, bet. 2008/09:SkU20, rskr. 2008/09:184.

SFS 2009:200

Utkom från trycket
den 31 mars 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009