SFS 2009:211 Fordonsförordning

090211.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Fordonsförordning;

utfärdad den 26 mars 2009.

Regeringen föreskriver

1 följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde m.m.

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om

1. fordons beskaffenhet och utrustning,
2. kontroll av fordon samt därtill hörande system, komponenter och sepa-

rata tekniska enheter, samt

3. den verksamhet som bedrivs av besiktningsorgan på fordonsområdet.

2 §

Förordningen gäller inte

1. fordon som tillhör staten och är tillverkade för särskilda militära ända-

mål,

2. motordrivna fordon som är avsedda att föras av gående, eller släpfordon

som har kopplats till något sådant fordon,

3. fordon som används uteslutande inom inhägnade järnvägs- eller indu-

striområden eller inom inhägnade tävlingsområden eller andra liknande
inhägnade områden, eller

4. lekfordon.

3 §

I följande författningar finns bestämmelser i nedan angivna ämnen,

nämligen

1. om undantag från denna förordning i militärtrafikförordningen

(2009:212) och vägtrafikförordningen (1995:137) för den kommunala
organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd beredskap,

2. om färdskrivare i förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid

vissa internationella vägtransporter och förordningen (2004:865) om kör-
och vilotider samt färdskrivare, m.m.,

3. om taxameter i yrkestrafikförordningen (1998:779),
4. om registrering av fordon i förordningen (2001:650) om vägtrafikregis-

ter,

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om
fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa for-
don samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för
sådana fordon (EUT L 263, 9.10.2007, s. 1, Celex 32007L0046), ändrat genom kom-
missionens förordning (EG) nr 1060/2008 (EUT L 292, 31.10.2008, s. 1, Celex
32008R1060).

SFS 2009:211

Utkom från trycket
den 7 april 2009

background image

2

SFS 2009:211

5. om motorfordons beskaffenhet och utrustning för begränsning av ut-

släpp av avgaser och andra ämnen i förordningen (2001:1085) om motorfor-
dons avgasrening.

Definitioner m.m.

4 §

I denna förordning avses med:

� fordonstyp: fordon med en viss uppsättning utmärkande egenskaper som

innebär att de inte skiljer sig från varandra i fråga om fordonskategori, till-
verkare, tillverkarens typbeteckning eller väsentliga konstruktions- eller
formgivningsaspekter,

� teknisk tjänst: ett organ som har utsetts för att utföra provning och in-

spektion för godkännandemyndighetens räkning. Godkännandemyndigheten
kan även själv utöva denna funktion.

I övrigt har de beteckningar som används i denna förordning samma bety-

delse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, i förordningen
(2001:651) om vägtrafikdefinitioner och i fordonslagen (2002:574), om inte
något annat anges.

5 §

Bestämmelserna i denna förordning om ägaren av ett fordon tillämpas

på innehavaren av det när det är fråga om fordon som innehas

1. på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt, eller
2. med nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år.

6 §

Om den som äger ett motordrivet fordon som är registrerat i vägtrafik-

registret, eller den som innehar det under sådana omständigheter som sägs i
5 §, inte har fyllt 18 år och en förmyndare för honom eller henne har regist-
rerats i vägtrafikregistret, tillämpas bestämmelserna om ägaren i denna för-
ordning på förmyndaren.

7 §

Av 8 kap. 11 § framgår hur bestämmelserna i denna förordning, eller i

föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen, om ansvar för äga-
re eller användare av fordon ska tillämpas i vissa fall.

8 §

Godkännandemyndighet enligt fordonslagen (2002:574) och enligt

denna förordning är Transportstyrelsen.

2 kap. Fordons beskaffenhet och utrustning

Allmänna förutsättningar för att fordon och fordonsutrustning ska få
användas, tas i bruk och saluföras

1 §

Ett fordon får användas endast om det är tillförlitligt från säkerhetssyn-

punkt och i övrigt lämpligt för trafik. I dessa hänseenden gäller bestämmel-
serna i detta kapitel samt de föreskrifter som myndigheter meddelar med
stöd av bestämmelserna i 8 kap.

Trots bestämmelserna i första stycket får ett fordon användas om det be-

hövs för provkörning eller bogsering av det eller för liknande ändamål och
det kan ske utan fara för trafiksäkerheten. Detsamma gäller i fall som avses i
18 § 2 lagen (2001:558) om vägtrafikregister.

background image

3

SFS 2009:211

2 §

Mopeder klass II får tas i bruk endast om de

1. omfattas av ett i Sverige giltigt typgodkännande, är försedda med ett

typgodkännandemärke och det finns ett intyg om överensstämmelse för dem,
eller

2. har godkänts vid en mopedbesiktning.
Trots vad som anges i första stycket får en moped klass II användas för

färd kortaste lämpliga väg till eller från ett besiktningsorgan för besiktning.
Detsamma gäller om mopeden används av en person, som yrkesmässigt eller
i ett företag med egen verkstad tillverkar eller reparerar mopeder, för prov-
körning i samband med tillverkningen eller reparationen.

3 §

Nya EG-motorfordon och släpvagnar till sådana fordon får saluföras

endast om de omfattas av ett i Sverige giltigt typgodkännande eller enskilt
godkännande.

Bestämmelsen i första stycket gäller inte
1. fordon som är konstruerade och tillverkade för användning av Försvars-

makten,

2. fordon som uteslutande är avsedda för tävling på väg,
3. prototyper av fordon som används på väg för utförande av ett särskilt

provningsprogram under en tillverkares ansvar,

4. fordon som inte är färdigbyggda,
5. fordon som är avsedda för export utanför Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet,

6. fordon som omfattas av ett tillfälligt EG-typgodkännande enligt 3 kap.

12 § eller av ett godkännande som godkännandemyndigheten med stöd av
3 kap. 34 § har beslutat ska gälla i Sverige, och som har tillverkats innan
godkännandet upphörde att gälla, eller

7. typgodkända fordon i slutserier som har medgetts undantag enligt

20 kap. 3 a § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister.

4 §

Komponenter och separata tekniska enheter till EG-motorfordon eller

släpvagnar till sådana fordon får saluföras eller tas i bruk endast om de upp-
fyller föreskrivna krav och är märkta på föreskrivet sätt.

Bestämmelsen i första stycket gäller inte komponenter eller separata tek-

niska enheter som

1. är särskilt konstruerade eller avsedda för fordon som avses i 3 § andra

stycket 1, 2, 3 eller 5,

2. omfattas av ett tillfälligt EG-typgodkännande enligt 3 kap. 12 § eller av

ett utomlands meddelat tillfälligt typgodkännande som godkännandemyn-
digheten med stöd av 3 kap. 34 § har beslutat ska gälla i Sverige, och som
avser ifrågavarande komponent eller separata tekniska enhet,

3. är avsedda att monteras på fordon som omfattas av ett EG-typgodkän-

nande för fordon i små serier, ett nationellt typgodkännande för fordon i små
serier eller ett enskilt godkännande, om godkännandet av fordonet inte inklu-
derar ett godkännande av motsvarande komponent eller separata tekniska
enhet,

4. är avsedda att monteras i fordon som vid tidpunkten för ibruktagandet

inte behövde omfattas av ett i Sverige giltigt typgodkännande eller enskilt
godkännande, eller

background image

4

SFS 2009:211

5. är avsedda för export utanför Europeiska ekonomiska samarbets-

området.

Grundläggande krav i fråga om fordons beskaffenhet och utrustning

5 §

Ett utrymme för den som färdas i ett motordrivet fordon ska vara inrät-

tat och utrustat så, att personskada vid en trafikolycka eller en inbromsning
hindras eller begränsas.

Förarplatsen i ett motorfordon eller i ett terrängmotorfordon ska vara rym-

lig och anordnad så, att den medger en lämplig körställning och en god upp-
sikt över omgivningen.

6 §

Anordningar som är avsedda för manövreringen av ett motordrivet for-

don eller i övrigt för att användas av föraren under färd ska vara inrättade
och placerade så, att förväxling undviks och föraren lätt kan komma åt dem
utan att trafiksäkerheten åsidosätts.

7 §

Ett fordon ska vara konstruerat så, att risk för brand, explosion eller

skada av annan orsak i möjligaste mån undanröjs. Behållare och ledningar
för gasformigt bränsle för fordons framdrivning får inte finnas i ett utrymme
som är avsett för personbefordran.

8 §

Ett motorfordon och ett släpfordon till ett sådant fordon ska ha en yttre

utformning som är godtagbar med hänsyn till risken för skada på andra trafi-
kanter, och som även i övrigt uppfyller trafiksäkerhetens krav.

9 §

Ett motorfordon och ett släpfordon till ett sådant fordon ska vara

inrättat och utrustat på ett sätt som är godtagbart med hänsyn till risken för
allvarlig skada på miljön, och som även i övrigt uppfyller miljömässiga krav.

Särskilt om typgodkända och enskilt godkända fordon m.m.

10 §

Ett nytt fordon ska, när det gäller beskaffenhet och utrustning, anses

stämma överens med kraven i denna förordning och i föreskrifter som har
meddelats med stöd av förordningen, om det omfattas av ett i Sverige giltigt
typgodkännande eller enskilt godkännande.

Vad som sägs i första stycket gäller inte fordon som är konstruerade för

vänstertrafik.

11 §

System, komponenter och separata tekniska enheter ska, när det gäller

beskaffenhet, anses stämma överens med kraven i denna förordning och i fö-
reskrifter som har meddelats med stöd av förordningen, om de omfattas av
ett i Sverige giltigt typgodkännande.

Om en komponent eller en separat teknisk enhet ingår i ett i Sverige giltigt

typgodkännande för system avseende ett fordon, ska även komponenten eller
den separata tekniska enheten, när det gäller beskaffenhet, anses stämma
överens med kraven i denna förordning och de föreskrifter som har medde-
lats med stöd av förordningen, om inte annat är särskilt föreskrivet.

background image

5

SFS 2009:211

12 §

Trots vad som anges i 10 och 11 §§ gäller följande.

Om godkännandemyndigheten finner att EG-motorfordon eller släpvag-

nar till EG-motorfordon, eller system, komponenter eller separata tekniska
enheter till sådana fordon, allvarligt äventyrar trafiksäkerheten eller allvar-
ligt skadar miljön eller folkhälsan, får myndigheten i ett enskilt fall besluta
att de inte får registreras, säljas eller tas i bruk.

Om godkännandemyndigheten finner att mopeder eller motorcyklar, eller

system, komponenter eller separata tekniska enheter till sådana fordon, all-
varligt äventyrar trafiksäkerheten, får myndigheten i ett enskilt fall besluta
att de inte får säljas, tas i bruk eller användas.

Om godkännandemyndigheten finner att jordbruks- eller skogsbrukstrak-

torer eller system, komponenter eller separata tekniska enheter till sådana
traktorer utgör en allvarlig fara för trafiksäkerhet eller arbetsmiljö, får myn-
digheten i ett enskilt fall besluta att de inte får registreras, säljas eller tas i
bruk.

Ett beslut enligt andra, tredje eller fjärde styckena gäller i högst sex måna-

der.

Godkännandemyndigheten ska omedelbart underrätta tillverkaren,

godkännandemyndigheterna i de andra medlemsstaterna inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet samt Europeiska gemenskapernas kommis-
sion om beslutet och skälen för det.

13 §

Ett fordon som enligt 15 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister är

undantaget från registreringsplikt ska, när det gäller beskaffenhet och utrust-
ning, anses uppfylla kraven i detta kapitel, om det får användas i registre-
ringslandet och är i trafikdugligt skick.

Skyldighet för ägare m.fl. att underhålla och sköta fordon

14 §

�garen av ett fordon som är i bruk är skyldig att underhålla och sköta

det så att det är i föreskrivet skick. Han eller hon är också skyldig att se till
att fordonet inte används i strid med bestämmelserna i denna förordning eller
bestämmelser eller förbud som har meddelats med stöd av förordningen.

Bestämmelserna i första stycket gäller även
1. den som använder någon annans fordon utan lov, och
2. den som innehar ett fordon med nyttjanderätt för obestämd tid eller för

en bestämd tid som understiger ett år och har befogenhet att bestämma vem
som får föra fordonet eller anlitar någon annan förare än ägaren har utsett.

3 kap. Typgodkännande

Inledande bestämmelse

1 §

Ett typgodkännande innebär att en typ av fordon, system, komponent

eller separat teknisk enhet godkänns i fråga om beskaffenhet och utrustning.

Av 2 kap. 2 § fordonslagen (2002:574) framgår att typgodkännande kan

ske i enlighet med EG-direktiv på området (EG-typgodkännande), i enlighet
med överenskommelser upprättade inom Förenta nationernas ekonomiska
kommission för Europa (ECE-typgodkännande) eller som nationellt typgod-
kännande.

background image

6

SFS 2009:211

Tillämpningsområde

2 §

Förfarandet med EG-typgodkännande tillämpas för

1. EG-motorfordon och släpvagnar till sådana fordon,
2. mopeder och motorcyklar,
3. jordbruks- och skogsbrukstraktorer, samt
4. system, komponenter och separata tekniska enheter till sådana fordon

som anges i 1�3.

3 §

Förfarandet med ECE-typgodkännande tillämpas för system, kompo-

nenter och separata tekniska enheter.

4 §

Förfarandet med nationellt typgodkännande tillämpas för

1. EG-motorfordon och släpvagnar till sådana fordon som
a) tillverkas i små serier, eller
b) är avsedda för export utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområ-

det,

2. terrängvagnar och motorredskap, samt
3. system, komponenter och separata tekniska enheter.

Ansökan

5 §

Frågor om typgodkännande prövas av godkännandemyndigheten efter

ansökan av tillverkaren.

6 §

En ansökan om EG-typgodkännande ska avvisas, om en annan ansö-

kan som avser samma typ av fordon, system, komponent eller separata tek-
niska enhet tidigare har gjorts i en annan stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet.

Inledande kontroll

7 §

Innan godkännandemyndigheten beviljar ett typgodkännande, ska den

kontrollera att det hos tillverkaren finns tillfredsställande rutiner och meto-
der som säkerställer en effektiv kontroll av att serietillverkade fordon, sys-
tem, komponenter och separata tekniska enheter stämmer överens med den
godkända typen.

Provning

8 §

EG- och ECE-typgodkännande meddelas på grundval av provning som

har utförts av en teknisk tjänst.

9 §

Nationellt typgodkännande för fordon meddelas på grundval av prov-

ning som har utförts av ett besiktningsorgan för det kontrollområde som
avses i 4 kap. 2 § fordonslagen (2002:574).

Nationellt typgodkännande för system, komponenter och separata tek-

niska enheter meddelas på grundval av provning som har utförts av ett prov-
ningsorgan som har ackrediterats enligt lagen (1992:1119) om teknisk kon-

background image

7

SFS 2009:211

troll, eller av ett provningsorgan i något annat land inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet som uppfyller motsvarande krav.

10 §

Vid provningen ska provningsorganet kontrollera om fordonet, syste-

met, komponenten eller den separata tekniska enheten uppfyller föreskrivna
krav i fråga om beskaffenhet och utrustning.

Vid provningen av sådana fordon som anges i 4 § 1 a ska provningsorga-

net även kontrollera om fordonet uppfyller tillämpliga krav i

1. förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet, och
2. förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening.
Vid provningen av sådana fordon som anges i 4 § 2 ska provningsorganet

även kontrollera om fordonet uppfyller tillämpliga krav i

1. förordningen om elektromagnetisk kompatibilitet,
2. förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotor-

drivna mobila maskiner, och

3. förordningen (2001:1084) om buller från viss utomhusutrustning.

Villkor för typgodkännande

11 §

Ett typgodkännande ska meddelas för typer av fordon, system, kom-

ponenter eller separata tekniska enheter som motsvarar uppgifterna i den
tekniska information som tillverkaren har lämnat, och som uppfyller de till-
lämpliga tekniska kraven. För nationellt typgodkännande av sådana fordon
som anges i 4 § 1 a krävs dessutom att de krav som anges i 10 § andra
stycket är uppfyllda. För nationellt typgodkännande av sådana fordon som
anges i 4 § 2 krävs att de krav som anges i 10 § tredje stycket är uppfyllda.

Vid etappvist typgodkännande ska hänsyn tas till den produktionsetapp

som en fordonstyp befinner sig i.

12 §

Ett EG-typgodkännande får meddelas för system, komponenter och

separata tekniska enheter till EG-motorfordon och släpvagnar till sådana for-
don, eller till mopeder eller motorcyklar, trots att de inte uppfyller de till-
lämpliga tekniska kraven, under förutsättning att Europeiska gemenskaper-
nas kommission har lämnat tillstånd till det. En ansökan om sådant tillstånd
görs av godkännandemyndigheten.

I avvaktan på kommissionens tillstånd får ett tillfälligt EG-typgodkännan-

de meddelas för en fordonstyp som omfattas av det begärda undantaget. Om
ett tillfälligt godkännande meddelas ska godkännandemyndigheten utan
dröjsmål underrätta kommissionen samt godkännandemyndigheterna i de
andra staterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om kommissionen avslår en ansökan enligt första stycket, upphör det till-

fälliga EG-typgodkännandet att gälla efter sex månader från det att kommis-
sionen fattade sitt beslut. Godkännandemyndigheten ska omedelbart under-
rätta tillverkaren om kommissionens beslut och om följderna av detta.

13 §

Ett EG-typgodkännande får meddelas för jordbruks- och skogs-

brukstraktorer samt för system, komponenter eller separata tekniska enheter
till sådana traktorer trots att de inte uppfyller de tillämpliga tekniska kraven,
under förutsättning att Europeiska gemenskapernas kommission har lämnat

background image

8

SFS 2009:211

tillstånd till det. En ansökan om sådant tillstånd görs av godkännande-
myndigheten.

I avvaktan på kommissionens tillstånd får ett tillfälligt EG-typ-

godkännande meddelas. Om ett tillfälligt godkännande meddelas ska god-
kännandemyndigheten utan dröjsmål underrätta kommissionen samt god-
kännandemyndigheterna i de andra staterna inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet.

Om kommissionen avslår en ansökan enligt första stycket, upphör det till-

fälliga EG-typgodkännandet att gälla efter sex månader från det att kommis-
sionen fattade sitt beslut. Godkännandemyndigheten ska omedelbart under-
rätta tillverkaren om kommissionens beslut och om följderna av detta.

14 §

Utöver vad som anges i 13 § får godkännandemyndigheten i fråga om

EG-typgodkännande av jordbruks- och skogsbrukstraktorer i ett enskilt fall
besluta om undantag från ett eller flera de föreskrivna kraven för fordon som
tillverkas i små serier.

15 §

I de fall en komponent eller en separat teknisk enhet endast har av-

sedd funktion eller uppvisar sina särskilda egenskaper i kombination med
andra delar av fordonet, och dess överensstämmelse med ett eller flera krav
därför kan kontrolleras endast när denna komponent eller separata tekniska
enhet fungerar tillsammans med andra delar av fordonet, ska typgodkännan-
det begränsas i enlighet med den kontroll som är möjlig.

16 §

�ven om de tillämpliga tekniska kraven är uppfyllda får ett nationellt

typgodkännande eller ett EG- eller ECE-typgodkännande av EG-motorfor-
don, släpvagnar till EG-motorfordon eller jordbruks- och skogsbrukstrakto-
rer, eller av system, komponenter eller separata tekniska enheter till sådana
fordon inte meddelas, om fordonen, systemen, komponenterna eller de sepa-
rata tekniska enheterna utgör en allvarlig fara för trafiksäkerheten, miljön,
eller folkhälsan.

17 §

�ven om de tillämpliga tekniska kraven är uppfyllda får ett EG- eller

ECE-typgodkännande av mopeder eller motorcyklar eller av system, kompo-
nenter eller separata tekniska enheter till sådana fordon inte meddelas, om
fordonen, systemen, komponenterna eller de separata tekniska enheterna ut-
gör en allvarlig fara för trafiksäkerheten.

Typgodkännandeintyg m.m.

18 §

Om en ansökan om typgodkännande beviljas eller avslås eller om ett

typgodkännande återkallas ska godkännandemyndigheten utfärda ett
typgodkännandeintyg. Om en ansökan beviljas ska de begränsningar och
krav som typgodkännandet har förenats med anges i intyget.

Av typgodkännandeintyget ska det framgå om det är fråga om ett EG-typ-

godkännande, ECE-typgodkännande eller nationellt typgodkännande. Om
ett tillfälligt EG-typgodkännande har meddelats med stöd av 12 eller 13 §
ska även detta anges i intyget. Detsamma gäller om godkännandemyndighe-
ten har beslutat om undantag med stöd av 14 §.

background image

9

SFS 2009:211

19 §

I fråga om EG-typgodkännande av fordon ska godkännandemyndig-

heten lämna en kopia av typgodkännandeintyget för varje fordonstyp till var
och en av godkännandemyndigheterna i de andra staterna inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Om en ansökan om EG-typgodkännande avslås med stöd av 16 eller 17 §

ska godkännandemyndigheten, utöver vad som anges i första stycket, under-
rätta godkännandemyndigheterna i de andra medlemsstaterna inom EES
samt Europeiska gemenskapernas kommission om beslutet och om skälen
för detta.

20 §

I fråga om ECE-typgodkännande ska godkännandemyndigheten läm-

na en kopia av typgodkännandeintyget till var och en av godkännandemyn-
digheterna i de andra länder som har anslutit sig till Förenta nationernas eko-
nomiska kommission för Europas överenskommelse om antagande av enhet-
liga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar
som kan monteras eller användas på hjulförsett fordon.

21 §

När ett nationellt typgodkännande av sådana fordon som anges i 4 §

1 a har meddelats ska godkännandemyndigheten, på begäran av tillverkaren,
sända en kopia av typgodkännandeintyget, inklusive bilagor, till godkän-
nandemyndigheterna i de stater inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet som tillverkaren har angett.

22 §

När en godkännandemyndighet i en annan stat inom Europeiska eko-

nomiska samarbetsområdet har fattat ett beslut i fråga om ett EG-typgodkän-
nande som har meddelats med stöd av 14 § eller ett svenskt nationellt typ-
godkännande, ska Transportstyrelsen sända en kopia av det beslutet till till-
verkaren.

23 §

Godkännandemyndigheten ska årligen till Europeiska ekonomiska

gemenskapernas kommission överlämna en lista över sådana EG-typgod-
kännanden som har meddelats med stöd av 14 §.

Intyg om överensstämmelse

24 §

En tillverkare som innehar ett i Sverige giltigt typgodkännande för

fordon ska utfärda intyg om att fordonet överensstämmer med en typ av for-
don som har godkänts. Ett sådant intyg om överensstämmelse ska åtfölja
varje fordon, vare sig det är färdigbyggt eller inte, som har tillverkats i över-
ensstämmelse med den godkända fordonstypen. Intyg om överensstämmelse
får dock inte utfärdas för ett fordon som tidigare har tagits upp i ett intyg om
överensstämmelse eller typintyg, eller som har godkänts vid en registrerings-
besiktning.

En tillverkare som innehar ett EG-typgodkännande för komponenter eller

separata tekniska enheter till mopeder eller motorcyklar ska utfärda ett intyg
om överensstämmelse för varje sådan komponent eller enhet som inte utgör
originalutrustning. Ett sådant intyg behöver emellertid inte utfärdas, om till-
verkaren enligt vad som föreskrivs i 26 § fäster ett typgodkännandemärke på
komponenterna eller de separata tekniska enheterna.

background image

10

SFS 2009:211

25 §

En tillverkare får utfärda en dubblett av intyget om överensstämmel-

se. Ordet ⬝dubblett⬝ ska då synas tydligt på framsidan av dubbletten.

Typgodkännandemärke m.m.

26 §

En tillverkare som innehar ett typgodkännande ska förse samtliga for-

don, system, komponenter och separata tekniska enheter som tillverkas i
överensstämmelse med en godkänd typ med ett typgodkännandemärke eller
med någon annan märkning enligt det som är särskilt föreskrivet.

�ndrade förhållanden

27 §

Utöver vad som anges i 2 kap. 5 och 5 a §§ fordonslagen (2002:574)

upphör ett typgodkännande av fordon att gälla när nya krav som är tillämpli-
ga på den godkända fordonstypen blir obligatoriska.

Om bestämmelserna i första stycket endast är tillämpliga på en variant

eller en version av en fordonstyp, upphör typgodkännandet att gälla bara i
fråga om denna variant eller version.

28 §

Om tillverkningen upphör, om tillverkaren beslutar att återkalla for-

don som sålts, registrerats eller tagits i bruk, eller om uppgifterna i det tek-
niska underlaget eller informationsdokumentet ändras, ska tillverkaren an-
mäla detta till godkännandemyndigheten.

Tillverkaren ska även anmäla till godkännandemyndigheten om ett typ-

godkännande upphör att gälla enligt 2 kap. 5 a § fordonslagen (2002:574)
eller enligt 27 §.

29 §

Efter en anmälan om återkallelse, ändring eller upphörande enligt

28 § ska godkännandemyndigheten underrätta tillverkaren om de åtgärder
som detta föranleder. Myndigheten får då besluta om ny kontroll eller
provning.

30 §

Godkännandemyndigheten ska underrätta var och en av godkännan-

demyndigheterna i de andra staterna inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet om ett EG-typgodkännande upphör att gälla.

Fortlöpande kontroll

31 §

Godkännandemyndigheten ska se till att en fortlöpande kontroll sker

av att serietillverkade fordon, system, komponenter och separata tekniska
enheter stämmer överens med den typ som myndigheten har godkänt.

32 §

Om godkännandemyndigheten finner att fordon, system, komponen-

ter eller separata tekniska enheter med intyg om överensstämmelse eller typ-
godkännandemärke inte längre stämmer överens med den typ som den har
godkänt, ska myndigheten vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa
att serietillverkade fordon, system, komponenter eller separata tekniska en-
heter på nytt tillverkas i överensstämmelse med den godkända typen.

background image

11

SFS 2009:211

Utländska typgodkännanden

33 §

Följande typgodkännanden som har meddelats av en godkännande-

myndighet i någon annan medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet är giltiga i Sverige i samma utsträckning som om godkännandet
hade meddelats här.

1. EG-typgodkännanden som har meddelats med stöd av rådets direktiv

70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas
lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa
fordon

2, upphävt genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/

EG

3.

2. EG-typgodkännanden som har meddelats med stöd av rådets direktiv

74/150/EEG av den 4 mars 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lag-
stiftning om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med
hjul

4, upphävt genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG5.

3. EG-typgodkännanden som har meddelats med stöd av Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2002/24/EG av den 18 mars 2002 om typgodkän-
nande av två- och trehjuliga motorfordon och om upphävande av rådets di-
rektiv 92/61/EEG

6, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2005/30/

EG

7.

4. EG-typgodkännanden som har meddelats med stöd av Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2003/37/EG av den 26 maj 2003 om typgodkän-
nande av jordbruks- och skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara
dragna maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter och sepa-
rata tekniska enheter till dessa fordon och om upphävande av direktiv 74/
150/EEG, senast ändrat genom rådets direktiv 2006/96/EG

8.

5. EG-typgodkännanden som har meddelats med stöd av Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fast-
ställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till
dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter
som är avsedda för sådana fordon, ändrat genom kommissionens förordning
(EG) nr 1060/2008

9.

6. ECE-typgodkännanden.
Bestämmelserna i första stycket gäller inte tillfälliga EG-typgodkännan-

den som har meddelats i avvaktan på tillstånd från Europeiska gemen-
skapernas kommission att få meddela EG-typgodkännande med utnyttjande
av teknik eller principer som är oförenliga med bestämmelserna i en eller
flera rättsakter.

Bestämmelserna i första stycket 1 och 4 gäller inte EG-typgodkännanden

som avser fordon som tillverkas i små serier.

34 §

I fråga om typgodkännanden som inte är giltiga i Sverige på samma

sätt som om godkännandet hade meddelats här gäller följande. Om en kopia

2 EGT L 42, 23.2.1970, s. 1 (Celex 31970L0156).

3 EUT L 263, 9.10.2007, s. 1 (Celex 32007L0046).

4 EGT L 84, 28.3.1974, s. 10 (Celex 31974L0150).

5 EUT L 171, 9.7.2003, s. 1 (Celex 32003L0037).

6 EGT L 124, 9.5.2002, s. 1 (Celex 32002L0024).

7 EUT L 106, 27.4.2005, s.17 (Celex 32005L0030).

8 EUT L 363, 20.12.2006, s. 81 (Celex 32006L0096).

9 EUT L 292, 31.10.2008, s. 1 (Celex 32008R1060).

background image

12

SFS 2009:211

av ett sådant typgodkännandeintyg översänds till godkännandemyndigheten
från en annan medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
ska godkännandemyndigheten besluta om det godkännandet ska gälla i Sve-
rige eller inte. Godkännandemyndigheten får besluta att godkännandet inte
ska gälla i Sverige endast om de tekniska bestämmelser enligt vilka fordonet
har godkänts inte motsvarar de krav som gäller här.

4 kap. Godkännande av enstaka fordon

Inledande bestämmelse

1 §

Enstaka fordon godkänns i fråga om beskaffenhet och utrustning ge-

nom enskilt godkännande, registreringsbesiktning eller mopedbesiktning.

Tillämpningsområde

2 §

Förfarandet med enskilt godkännande tillämpas för nya EG-motorfor-

don och släpvagnar till sådana fordon som inte omfattas av ett i Sverige gil-
tigt typgodkännande eller enskilt godkännande.

Förfarandet med enskilt godkännande kan tillämpas på ett enskilt fordon

under de olika etapperna i tillverkningen i enlighet med ett etappvist typgod-
kännande. Förfarandet får dock inte ersätta någon mellanliggande etapp i det
normala förfarandet för ett etappvist typgodkännande och får inte tillämpas
för godkännande av den första tillverkningsetappen för ett fordon.

3 §

Förfarandet med registreringsbesiktning tillämpas för

1. andra nya fordon som ska registreras i vägtrafikregistret än sådana som

anges i 2 § första stycket,

2. fordon som inte är nya som ska registreras i vägtrafikregistret,
3. registrerade fordon som tidigare har godkänts och som därefter har

ändrats på sätt som anges i 20 § första stycket, samt

4. fordon som ägaren med stöd av 21 eller 22 § har förelagts att låta ge-

nomgå en registreringsbesiktning.

4 §

Tillverkaren eller ägaren får välja om förfarandet med enskilt godkän-

nande eller registreringsbesiktning ska tillämpas när det gäller nya EG-mo-
torfordon och släpvagnar till sådana fordon som

1. är konstruerade och tillverkade för användning av Försvarsmakten,
2. uteslutande är avsedda för tävling på väg,
3. används på väg för utförande av ett särskilt provningsprogram under en

tillverkares ansvar, under förutsättning att fordonen särskilt har konstruerats
och tillverkats för detta ändamål, eller

4. är avsedda för export utanför Europeiska ekonomiska samarbets-

området.

5 §

Förfarandet med mopedbesiktning tillämpas för

1. nya mopeder klass II som inte omfattas av ett i Sverige giltigt typgod-

kännande, och

2. mopeder klass II som tidigare har godkänts och som därefter har änd-

rats på sätt som anges i 35 § första stycket.

background image

13

SFS 2009:211

Enskilt godkännande

Ansökan

6 §

Frågor om enskilt godkännande prövas av godkännandemyndigheten

efter ansökan av tillverkaren, av fordonets ägare eller av någon som agerar
för tillverkarens eller ägarens räkning och som är etablerad inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet.

Provning

7 §

Enskilt godkännande meddelas på grundval av provning som har ut-

förts av ett besiktningsorgan för det kontrollområde som avses i 4 kap. 2 §
fordonslagen (2002:574).

8 §

Ett fordon ska vara registrerat innan det genomgår en provning för en-

skilt godkännande. Detta gäller dock inte fordon som registreras efter anmä-
lan enligt 6 kap. 4 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister. Ett så-
dant fordon ska ha godkänts vid en ursprungskontroll enligt 6 kap. 5 och
6 §§ samma förordning innan provningen utförs.

Ansökan om enskilt godkännande ska ha lämnats in innan provningen ut-

förs.

9 §

Den som ställer in ett fordon för provning för ett enskilt godkännande

ska lämna de uppgifter om fordonet som behövs för provningen. På begäran
ska han eller hon styrka uppgifterna.

10 §

Vid provningen ska provningsorganet kontrollera om fordonet upp-

fyller föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrustning. Provningsor-
ganet ska även kontrollera om fordonet uppfyller tillämpliga krav i

1. förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet, och
2. förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening.

11 §

Utöver vad som anges i 10 § ska provningsorganet lämna det under-

lag som behövs för att de uppgifter om fordonet som ska föras in i vägtrafik-
registret ska kunna fastställas.

Villkor för enskilt godkännande

12 §

Enskilt godkännande ska meddelas för ett fordon om

1. fordonets tekniska identitet kan fastställas,
2. fordonet uppfyller föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrust-

ning samt de krav som anges i 10 § andra meningen, och

3. de uppgifter om fordonet som ska föras in i vägtrafikregistret kan fast-

ställas.

13 §

Godkännandemyndigheten får i ett enskilt fall besluta om undantag

från ett eller flera av de tillämpliga tekniska kraven, om det finns godtagbara
skäl.

background image

14

SFS 2009:211

14 §

�ven om de tillämpliga tekniska kraven är uppfyllda får enskilt god-

kännande inte meddelas, om fordonet utgör en allvarlig fara för trafiksäker-
heten, miljön, eller folkhälsan.

Intyg om enskilt godkännande

15 §

Om en ansökan om enskilt godkännande beviljas ska godkännande-

myndigheten på begäran av sökanden utfärda ett intyg om enskilt god-
kännande.

Utländska enskilda godkännanden

16 §

På begäran av en tillverkare eller en fordonsägare ska godkännande-

myndigheten besluta om ett enskilt godkännande som har meddelats i en
annan medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska gäl-
la i Sverige eller inte. Godkännandemyndigheten får besluta att godkännan-
det inte ska gälla i Sverige endast om de tekniska bestämmelser enligt vilka
fordonet har godkänts inte motsvarar de krav som gäller här.

Registreringsbesiktning

Ansökan

17 §

Registreringsbesiktning utförs av ett besiktningsorgan för det kon-

trollområde som avses i 4 kap. 2 § fordonslagen (2002:574) efter ansökan av
fordonets ägare eller av någon som agerar för ägarens räkning.

18 §

Ett fordon ska vara registrerat innan det registreringsbesiktas. Detta

gäller dock inte fordon som registreras efter anmälan enligt 6 kap. 4 § för-
ordningen (2001:650) om vägtrafikregister. Ett sådant fordon ska ha god-
känts vid en ursprungskontroll enligt 6 kap. 5 och 6 §§ samma förordning
innan det registreringsbesiktas.

19 §

Den som ställer in ett fordon till registreringsbesiktning ska lämna de

uppgifter om fordonet som behövs för besiktningen. På begäran ska han eller
hon styrka uppgifterna.

I fall som avses i 20 § första stycket ska den som ställer in fordonet till re-

gistreringsbesiktning uppge vilka ändringar som har gjorts på det.

Registreringsbesiktning av ett ändrat fordon

20 §

Om ett fordon har godkänts vid en registreringsbesiktning, tagits upp

i ett typintyg eller i ett intyg om överensstämmelse eller meddelats ett enskilt
godkännande och det därefter har ändrats så att det inte längre stämmer över-
ens med utförandet när det besiktades eller när intyget om överensstämmelse
eller intyget om enskilt godkännande utfärdades, eller om fordonet i övrigt
har ändrats så att dess beskattningsförhållande påverkas, ska ägaren låta for-
donet genomgå en registreringsbesiktning. Detta ska ske inom en månad från
det att ändringen gjordes eller, om fordonet är avställt, inom en vecka efter

background image

15

SFS 2009:211

det att avställningen upphörde. Om fordonet inom angiven tid anmäls för av-
registrering behöver dock ingen besiktning ske.

Med ändring enligt första stycket avses inte en sådan ändring som endast

innebär

1. en avvikelse i fråga om fordonets utstyrsel och som inte påverkar dess

beskattningsförhållande eller försämrar dess säkerhet,

2. byte av motorn mot en annan motor, som helt stämmer överens med

den förra, eller

3. byte av däckdimensionen på andra fordon än bilar, motorcyklar, mope-

der klass I eller släpvagnar som är avsedda att dras av bilar.

Registreringsbesiktning efter föreläggande av Transportstyrelsen

21 §

Om det saknas tillräckliga uppgifter om ett fordon för att det säkert

ska kunna identifieras och beskrivas i de avseenden som följer av förord-
ningen (2001:650) om vägtrafikregister, får Transportstyrelsen förelägga
fordonsägaren att inom viss tid låta fordonet genomgå en registrerings-
besiktning. Transportstyrelsen får i föreläggandet ange vilka uppgifter som
saknas.

I fråga om fordon som har tagits i bruk inträder körförbud om föreläggan-

det inte följs.

22 §

Transportstyrelsen får förelägga fordonsägaren att inom viss tid låta

ett fordon, för vilket styrelsen har meddelat ett tidsbegränsat undantag från
gällande föreskrifter om fordons beskaffenhet och utrustning, genomgå en
registreringsbesiktning.

Om föreläggandet inte följs inträder körförbud för fordonet.

Besiktningens omfattning

23 §

Vid registreringsbesiktning ska besiktningsorganet, med de undantag

och begränsningar som framgår av 24�26 §§, vidta de åtgärder som anges i
2 kap. 6 § fordonslagen (2002:574).

24 §

I fråga om fordon som enligt 2 kap. 10 § ska anses stämma överens

med föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrustning, ska besikt-
ningen omfatta endast vad som anges i 2 kap. 6 § 1 och 3 fordonslagen
(2002:574).

25 §

I fråga om fordon som avses i 6 kap. 4 § förordningen (2001:650) om

vägtrafikregister får registreringsbesiktningen, utan att slutlig prövning sker,
begränsas till vad som anges i 2 kap. 6 § 1 fordonslagen (2002:574).

26 §

Om Transportstyrelsen i ett föreläggande enligt 21 § har angett vilka

uppgifter om fordonet som saknas, ska registreringsbesiktningen begränsas
till att fastställa dessa uppgifter.

background image

16

SFS 2009:211

Villkor för godkännande vid registreringsbesiktning

27 §

Ett fordon ska godkännas vid registreringsbesiktningen om

1. fordonets tekniska identitet kan fastställas,
2. fordonet, utom i de fall som anges i 24�26 §§, uppfyller föreskrivna

krav i fråga om beskaffenhet och utrustning, och

3. de uppgifter om fordonet som ska föras in i vägtrafikregistret kan fast-

ställas.

28 §

Ett fordon som inte omfattas av ett i Sverige giltigt typgodkännande

eller enskilt godkännande får godkännas endast om det, utöver vad som
anges i 27 § 2, uppfyller tillämpliga krav i

1. förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet,
2. förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotor-

drivna mobila maskiner,

3. förordningen (2001:1084) om buller från viss utomhusutrustning, och
4. förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening.

Körförbud samt förelägganden i övrigt

29 §

Om ett fordon som är taget i bruk har ändrats och vid registreringsbe-

siktningen är så bristfälligt att det inte kan användas utan uppenbar fara för
trafiksäkerheten, ska besiktningsorganet meddela körförbud för det.

30 §

Om ett fordon som är taget i bruk underkänns vid registreringsbesikt-

ningen ska besiktningsorganet, om körförbud inte meddelas enligt 29 §,
förelägga fordonsägaren att inom en månad åter låta registreringsbesikta for-
donet. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om kortare inställelsetid i
fall då ett fordon, utan att däremellan ha godkänts, har underkänts vid regist-
reringsbesiktning mer än en gång.

Om fordonet inte har registreringsbesiktats inom förelagd tid inträder kör-

förbud för det.

31 §

Ett körförbud som avses i detta kapitel gäller till dess en ny registre-

ringsbesiktning har genomförts.

Trots att körförbud gäller får fordonet användas för färd kortaste lämpliga

väg från den plats där reparation har utförts till ett besiktningsorgan för be-
siktning. I fråga om andra körförbud än enligt 29 § får fordonet också använ-
das för färd kortaste lämpliga väg till en reparationsverkstad för reparation.
Detsamma gäller för en olastad släpvagn som har meddelats körförbud enligt
29 § på grund av bristfällighet i bromssystemet, om den framförs med en
hastighet av högst 30 kilometer i timmen.

32 §

Om körförbud meddelas vid en registreringsbesiktning, ska besikt-

ningsorganet förse fordonet med ett körförbudsmärke.

background image

17

SFS 2009:211

Mopedbesiktning

Ansökan

33 §

Mopedbesiktning utförs av ett besiktningsorgan för det kontrollområ-

de som avses i 4 kap. 2 § fordonslagen (2002:574) efter ansökan av fordo-
nets ägare eller av någon som agerar för ägarens räkning.

34 §

Den som ställer in ett fordon till mopedbesiktning ska lämna de upp-

gifter om fordonet som behövs för besiktningen. På begäran ska han eller
hon styrka uppgifterna.

Mopedbesiktning av en ändrad moped klass II

35 §

Om en godkänd moped klass II har ändrats så att den inte längre

stämmer överens med uppgifterna i ett sådant typintyg eller instrument över
mopedbesiktning som har legat till grund för godkännandet, får den inte an-
vändas förrän den har godkänts vid en mopedbesiktning. Detsamma gäller
om en EG-typgodkänd moped klass II har ändrats så att den inte längre stäm-
mer överens med intyget om överensstämmelse.

Trots vad som anges i första stycket får en moped klass II användas för

färd kortaste lämpliga väg till eller från ett besiktningsorgan för besiktning.
Detsamma gäller om mopeden används av en person som yrkesmässigt eller
i ett företag med egen verkstad tillverkar eller reparerar mopeder, för prov-
körning i samband med tillverkningen eller reparationen.

Villkor för godkännande

36 §

En moped klass II ska godkännas vid mopedbesiktningen om den

uppfyller föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrustning.

Beteckning

37 §

Om en moped klass II godkänns vid en mopedbesiktning, ska besikt-

ningsorganet tilldela den en beteckning som är specifik för det fordonet.

5 kap. Lämplighetsbesiktning

Inledande bestämmelser

1 §

Godkännande vid lämplighetsbesiktning krävs för att

1. en lastbil, ett släpfordon eller ett terrängmotorfordon ska få användas i

yrkesmässig trafik för personbefordran,

2. en personbil ska få användas vid övningskörning i trafikskola,
3. ett fordon som har kopplats till något annat motordrivet fordon än ett

terrängmotorfordon ska få användas för personbefordran,

4. en bil ska få registreras som utryckningsfordon enligt 6 kap. 9 § 1 för-

ordningen (2001:650) om vägtrafikregister,

5. ett fordon med en släpvagn, vilken är förbunden med dragfordonet ge-

nom den gemensamma lasten, ska få framföras med en hastighet av 50 kilo-

background image

18

SFS 2009:211

meter i timmen enligt 4 kap. 20 § andra stycket 3 trafikförordningen
(1998:1276).

2 §

Trots bestämmelsen i 1 § 3 får ett fordon som inte godkänts vid en

lämplighetsbesiktning användas tillfälligt för personbefordran vid rädd-
ningstjänst av en statlig brandkår eller av kommunal organisation för rädd-
ningstjänst. Ett fordon som har kopplats till en traktor får också användas för
personbefordran kortaste färd till eller från en arbetsplats eller mellan en
gårds ägor eller för liknande ändamål.

Ansökan

3 §

Lämplighetsbesiktning utförs av ett besiktningsorgan för det kontroll-

område som avses i 4 kap. 2 § fordonslagen (2002:574) efter ansökan av for-
donets ägare eller av någon som agerar för ägarens räkning.

4 §

Den som ställer in ett fordon till lämplighetsbesiktning ska lämna de

uppgifter om fordonet som behövs för besiktningen. På begäran ska han eller
hon styrka uppgifterna.

Villkor för godkännande

5 §

Ett fordon ska godkännas vid lämplighetsbesiktningen, om det upp-

fyller föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrustning för sådan an-
vändning som avses i 1 §.

Lämplighetsbevis

6 §

Om ett fordon som inte är registreringspliktigt enligt lagen (2001:558)

om vägtrafikregister godkänns vid en lämplighetsbesiktning, ska besikt-
ningsorganet utfärda ett lämplighetsbevis. Om det föreskrivs villkor för den
avsedda användningen, ska detta anges i beviset.

7 §

Lämplighetsbeviset eller en bestyrkt avskrift av det ska medföras vid

sådan personbefordran som avses i 1 § 3 och på tillsägelse visas upp för en
bilinspektör eller en polisman. Handlingen ska vara i sådant skick att den
kan läsas utan svårighet.

6 kap. Löpande kontroll av fordon

Inledande bestämmelse

1 §

Löpande kontroll av fordons beskaffenhet och utrustning sker genom

kontrollbesiktning och flygande inspektion.

Kontrollbesiktning

Inledande bestämmelse

2 §

Kontrollbesiktning kan ske som periodiskt återkommande kontrollbe-

siktning eller efter föreläggande från Transportstyrelsen.

background image

19

SFS 2009:211

Periodiskt återkommande kontrollbesiktning

3 §

Periodiskt återkommande kontrollbesiktning ska ske av fordon i följan-

de fall.

1. Fordon som avses i 5�10 §§. Om ett fordon är av 1950 eller tidigare års

modell behöver sådan besiktning dock ske endast i fråga om registrerade
tunga bussar och de fordon som anges i 10 §.

2. Fordon som avses i 11 §.

4 §

Inställelseterminen för ett fordon består av en inställelsemånad samt

de närmast föregående två och de närmast följande två kalendermånaderna.
Inställelsemånaden bestäms efter den sista siffran i fordonets registrerings-
nummer enligt följande uppställning.

5 §

Bilar med en totalvikt av högst 3,5 ton ska kontrollbesiktas

� första gången under den inställelsetermin vars inställelsemånad infaller

sedan 34 månader har gått från den månad då bilen första gången togs i bruk,

� andra gången under den inställelsetermin vars inställelsemånad infaller

två år efter föregående inställelsemånad, och

� därefter årligen under den för bilen gällande inställelseterminen.

6 §

Bilar, som inte är EG-mobilkranar, och bildragna släpvagnar med en

totalvikt över 3,5 ton ska kontrollbesiktas

� första gången senast ett år efter den månad då fordonet första gången

togs i bruk, och

� därefter senast ett år efter den månad då föregående fullständiga kon-

trollbesiktning utfördes.

7 §

Bildragna släpvagnar med en totalvikt av högst 3,5 ton och motorcyk-

lar ska kontrollbesiktas

� första gången senast fyra år efter den månad då fordonet första gången

togs i bruk, och

� därefter senast två år efter den månad då föregående fullständiga kon-

trollbesiktning utfördes.

8 §

Motorredskap klass I, EG-mobilkranar samt släpvagnar som dras av

sådana fordon ska kontrollbesiktas

� första gången senast tre år efter den månad då fordonet första gången

togs i bruk, och

Sista siffra i registreringsnumret

Inställelsemånad

1

januari

2

februari

3

mars

4

april

5

juli

6

augusti

7

september

8

oktober

9

november

0

december

background image

20

SFS 2009:211

� därefter senast två år efter den månad då föregående fullständiga kon-

trollbesiktning utfördes.

9 §

I stället för vad som anges i 5 och 7 §§ ska personbilar, motorcyklar

och lätta lastbilar, från och med det kalenderår som infaller trettio år efter det
år som anges i årsmodellbeteckningen enligt vägtrafikregistret, kontrollbe-
siktas senast två år efter den månad då föregående fullständiga kontrollbe-
siktning utfördes.

10 §

I stället för vad som anges i 5�9 §§ ska fordon av följande slag och

med en totalvikt av högst 3,5 ton kontrollbesiktas

� första gången under den inställelsetermin vars inställelsemånad infaller

sedan ett år har gått från den månad då fordonet första gången togs i bruk,
och

� därefter årligen under fordonets inställelsetermin.
1. Utryckningsfordon.
2. Registrerade motorfordon som används för övningskörning i en trafik-

skola.

3. Registrerade motorfordon som drivs med gas från gasverk på fordonen

eller på tillkopplade släpfordon, och registrerade släpfordon på vilka ett
sådant gasverk dras.

4. Registrerade bilar, släpvagnar och släpslädar som används i yrkes-

mässig trafik för personbefordran.

5. Registrerade släpvagnar och släpslädar som är inrättade för transport av

sjuka eller skadade.

6. Registrerade bilar som används i en uthyrningsrörelse.
7. Registrerade bilar, som används för sådan skolskjutsning enligt förord-

ningen (1970:340) om skolskjutsning som inte är yrkesmässig trafik.

8. Registrerade bussar.
Bestämmelsen i första stycket om när ett fordon ska besiktas första gång-

en gäller även om fordonet tidigare har använts på något annat sätt än som
anges där.

11 §

Registrerade terrängmotorfordon och terrängsläp som används i

yrkesmässig trafik för personbefordran, och registrerade terrängmotorfordon
som används i uthyrningsrörelse ska kontrollbesiktas

� första gången senast ett år efter den månad då fordonet första gången

togs i bruk, och

� därefter senast ett år efter den månad då föregående fullständiga kon-

trollbesiktning utfördes.

Kontrollbesiktning efter föreläggande av Transportstyrelsen

12 §

Transportstyrelsen får, om det finns anledning att anta att ett motor-

drivet fordon eller ett släpfordon är bristfälligt, förelägga ägaren att inom en
viss tid låta fordonet genomgå en kontrollbesiktning. Om fordonet inte har
genomgått en besiktning inom föreskriven tid inträder körförbud för det. I
fråga om sådant förbud gäller 21 § första stycket första meningen och andra
stycket på motsvarande sätt.

background image

21

SFS 2009:211

Villkor för godkännande vid kontrollbesiktning

13 §

Ett fordon ska godkännas vid en kontrollbesiktning om det

1. är i trafiksäkert skick,
2. uppfyller tillämpliga krav i
a) förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening,
b) förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbry-

tande ämnen, och

c) föreskrifter som har utfärdats med stöd av dessa förordningar, samt
3. även i övrigt är godtagbart från miljösynpunkt.
Fordonet ska godkännas om det har brister som är av endast ringa bety-

delse.

14 §

Om ett fordon har underkänts vid en fullständig kontrollbesiktning

och en ny kontrollbesiktning sker inom två månader därefter, får kontrollen
begränsas till de delar som tidigare har underkänts.

Körförbud samt förelägganden i övrigt

15 §

Om ett fordon inte har genomgått en periodisk kontrollbesiktning

inom den tid som anges i 3�11 §§, inträder körförbud för det från och med
kalendermånaden efter den månad då det senast skulle ha genomgått en så-
dan besiktning.

För en sådan bil som avses i 5 § inträder körförbud enligt första stycket

dock tre veckor efter den dag då en avställning upphör, om fordonet har varit
avställt från och med dess inställelsemånad och det har godkänts vid en kon-
trollbesiktning efter föregående inställelsetermins början.

16 §

Om ett fordon vid en kontrollbesiktning är så bristfälligt att det inte

kan användas utan uppenbar fara för trafiksäkerheten ska besiktningsorganet
meddela körförbud för det.

17 §

Om ett fordon vid en kontrollbesiktning har sådana brister att det inte

kan godkännas, men körförbud inte meddelas, ska fordonsägaren avhjälpa
bristerna. Besiktningsorganet ska förelägga ägaren att inom en viss tid an-
tingen låta fordonet genomgå en ny kontrollbesiktning eller låta reparera och
prova fordonet vid en verkstad som är ackrediterad enligt lagen (1992:1119)
om teknisk kontroll. Något föreläggande ska dock inte utfärdas om bristerna
endast är enkla och inte förekom vid den senaste kontrollbesiktningen eller
flygande inspektionen.

Om fordonet inte har genomgått en kontrollbesiktning eller godkänts

efter provning inom föreskriven tid, inträder körförbud för det.

Den som ställer in ett fordon till reparation och provning vid en ackredite-

rad verkstad enligt denna bestämmelse ska visa upp föreläggandet.

Om fordonet uppfyller kraven vid provningen får verkstaden utfärda ett

intyg om att föreläggandet har följts.

18 §

Om fordonet vid en fullständig kontrollbesiktning har endast enkla

brister som inte föranleder något föreläggande enligt 17 § första stycket och
fordonsägaren inom två månader efter kontrollbesiktningen har låtit reparera

background image

22

SFS 2009:211

och prova fordonet vid en ackrediterad verkstad, får verkstaden utfärda ett
intyg om att detta har skett.

19 §

Transportstyrelsen prövar om sådana intyg som avses i 17 och 18 §§

ska godtas. Om intyget godtas anses fordonet godkänt.

20 §

Om det vid en kontrollbesiktning visar sig att ett fordon har ändrats

på ett sådant sätt som avses i 4 kap. 20 § första stycket, ska besiktningsorga-
net förelägga fordonsägaren att inom en månad låta det genomgå en registre-
ringsbesiktning. Om fordonet inte har genomgått en registreringsbesiktning
inom förelagd tid inträder körförbud för det.

21 §

Ett körförbud enligt 15 eller 16 § gäller till dess en kontrollbesiktning

har genomförts. Ett körförbud enligt 17 § andra stycket gäller till dess en
kontrollbesiktning har genomförts eller ett intyg efter provning vid en ackre-
diterad verkstad har godtagits enligt 19 §. En provning vid en verkstad måste
dock göras inom en månad från det att förbudet inträdde och inom två måna-
der efter en fullständig kontrollbesiktning. Ett körförbud enligt 20 § gäller
till dess en registreringsbesiktning har genomförts.

Trots att körförbud gäller får ett fordon användas för färd kortaste lämpli-

ga väg till ett besiktningsorgan för besiktning. I fråga om andra körförbud än
enligt 16 § får fordonet också användas för färd kortaste lämpliga väg till en
reparationsverkstad för reparation. Detsamma gäller för en olastad släpvagn,
som har meddelats körförbud enligt 16 § på grund av bristfällighet i broms-
systemet, om den framförs med en hastighet av högst 30 kilometer i timmen.

22 §

Om körförbud meddelas vid en kontrollbesiktning ska besiktningsor-

ganet förse fordonet med ett körförbudsmärke.

Flygande inspektion

Tillämpningsområde

23 §

Flygande inspektion får ske av motordrivna fordon och släpfordon.

24 §

En buss, en tung lastbil eller ett släpfordon med en totalvikt över 3,5

ton, som stoppas för en flygande inspektion, ska inte kontrolleras om fordo-
nets förare kan visa att fordonet under de senaste tre månaderna har genom-
gått

1. en fullständig kontrollbesiktning,
2. en flygande inspektion, eller
3. en obligatorisk trafiksäkerhetsprovning i enlighet med rådets direktiv

96/96/EG av den 20 december 1996 om tillnärmning av medlemsstaternas
lagstiftning om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafik-
säkerhet

10, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 1882/2003

11, i något annat land.

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte
1. om fordonet är uppenbart bristfälligt,

10 EGT L 46, 17.2.1997, s. 1 (Celex 31996L0096).

11 EUT L 284, 31.10.2003, s. 1 (Celex 32003R1882).

background image

23

SFS 2009:211

2. om kontrollen avser annan utrustning än den som kontrollerades vid

den tidigare flygande inspektionen, eller

3. kontroll av att enkla brister har avhjälpts.

Förfarandet vid flygande inspektion

25 §

Om det vid en flygande inspektion visar sig att ett fordon har brister

som är av endast ringa betydelse från trafiksäkerhets- eller miljösynpunkt,
ska förrättningsmannen påpeka bristerna för fordonets förare.

26 §

Om bristerna hos ett inspekterat fordon är så stora att fordonet inte

kan användas utan uppenbar fara för trafiksäkerheten, ska förrättningsman-
nen meddela körförbud för det.

27 §

Om fordonet vid en flygande inspektion har endast enkla brister som

inte förekom vid den senaste kontrollbesiktningen eller flygande inspektio-
nen, ska fordonsägaren avhjälpa bristerna. I sådant fall gäller vad som sägs i
18 och 19 §§ om reparationen och provningen sker inom två månader efter
inspektionen.

28 §

Om fordonet vid en flygande inspektion har andra brister än som av-

ses i 25�27 §§, ska fordonsägaren avhjälpa dem och förrättningsmannen fö-
relägga denne att inom en viss tid

1. låta fordonet genomgå en kontrollbesiktning,
2. låta reparera och prova fordonet hos en ackrediterad verkstad eller för

ett besiktningsorgan visa att bristerna har avhjälpts, eller

3. när det gäller ett fordon som inte är registreringspliktigt enligt lagen

(2001:558) om vägtrafikregister, genom ett intyg eller på något annat tillför-
litligt sätt styrka för en polismyndighet att bristerna har avhjälpts.

Om ett föreläggande enligt första stycket inte har följts inträder körförbud

för fordonet.

Vid provning och reparation hos en ackrediterad verkstad gäller i fråga

om intyg vad som sägs i 17 § tredje och fjärde styckena samt 19 §.

29 §

Om det vid en flygande inspektion visar sig att ett fordon har ändrats

på ett sådant sätt som avses i 4 kap. 20 § första stycket ska förrättningsman-
nen förelägga fordonsägaren att inom en månad låta det genomgå en regist-
reringsbesiktning.

Om fordonet inte har genomgått en registreringsbesiktning inom förelagd

tid inträder körförbud för det.

30 §

Om körförbud meddelas vid en flygande inspektion ska förrättnings-

mannen förse fordonet med ett körförbudsmärke.

31 §

Om ett förbud eller föreläggande utfärdas ska fordonsägaren under-

rättas om han eller hon inte är närvarande vid den flygande inspektionen. I
fråga om fordon som är registrerade i vägtrafikregistret ska Transportstyrel-
sen underrätta fordonsägaren. I fråga om andra fordon ska förrättningsman-
nen göra det.

background image

24

SFS 2009:211

32 §

Ett körförbud enligt 26 § gäller till dess en kontrollbesiktning har

genomförts. I andra fall gäller ett körförbud som avses i detta kapitel till dess
att föreläggandet har följts.

Trots att körförbud gäller får fordonet användas för färd kortaste lämpliga

väg från den plats där reparation har utförts till ett besiktningsorgan för be-
siktning. I fråga om andra körförbud än enligt 26 § får fordonet också använ-
das för färd kortaste lämpliga väg till en reparationsverkstad för reparation.
Detsamma gäller för en olastad släpvagn, som har meddelats körförbud en-
ligt 26 § på grund av bristfällighet i bromssystemet, om den framförs med en
hastighet av högst 30 kilometer i timmen.

7 kap. Anmälan av tekniska tjänster

Inledande bestämmelse

1 §

Tekniska tjänster ska anmälas enligt lagen (1992:1119) om teknisk

kontroll och enligt bestämmelserna i detta kapitel. Bestämmelserna i detta
kapitel gäller i stället för 2�7 §§ förordningen (2005:894) om teknisk kon-
troll.

Tekniska tjänsters kompetens m.m.

2 §

En teknisk tjänst ska ha den kompetens som behövs för den uppgift an-

mälan avser och i övrigt vara lämplig för uppgiften.

3 §

En teknisk tjänst ska vara etablerad inom Europeiska ekonomiska sam-

arbetsområdet (EES).

En teknisk tjänst som är etablerad i Sverige ska vara ackrediterad enligt

lagen (1992:1119) om teknisk kontroll.

En teknisk tjänst som är etablerad i någon annan medlemsstat inom EES

ska vara anmäld som teknisk tjänst av den behöriga myndigheten i den med-
lemsstaten eller ackrediterad av ett behörigt ackrediteringsorgan där.

Ansökan

4 §

En ansökan om att utses till organ som ska anmälas som teknisk tjänst

ska ges in till godkännandemyndigheten.

Om sökanden är etablerad i Sverige ska ett intyg om ackreditering och en

bedömningsrapport som avses i 6 § bifogas ansökan.

Om sökanden är etablerad i någon annan medlemsstat inom Europeiska

ekonomiska samarbetsområdet, ska en bedömningsrapport som har upprät-
tats av den behöriga myndigheten i den staten, eller ett intyg om ackredite-
ring som har utfärdats av ett behörigt ackrediteringsorgan där, bifogas ansö-
kan.

5 §

Om en statlig myndighet begär att få bli organ som ska anmälas som

teknisk tjänst ska ansökan efter beredning överlämnas till regeringen för be-
slut. En sådan ansökan ska innehålla de uppgifter som anges i 5 § andra
stycket förordningen (2005:894) om teknisk kontroll.

background image

25

SFS 2009:211

Bedömningsrapport

6 §

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska på begäran av den

som vill utses till organ som ska anmälas som teknisk tjänst göra en bedöm-
ning av om sökanden uppfyller de krav som anges i 2 §. Styrelsen ska redo-
visa sin bedömning i en bedömningsrapport.

Om sökanden är etablerad i en annan medlemsstat inom Europeiska eko-

nomiska samarbetsområdet och inte har bifogat någon bedömningsrapport
till sin ansökan, ska en bedömningsrapport i stället upprättas av godkännan-
demyndigheten.

Villkor för utseende och anmälan av tekniska tjänster

7 §

Ett organ ska utses och anmälas som teknisk tjänst om det uppfyller de

krav som anges i 2 och 3 §§.

Förfarandet vid återkallelse av anmälan

8 §

Om Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll eller godkännan-

demyndigheten finner att en anmälan bör återkallas enligt 4 § tredje stycket
lagen (1992:1119) om teknisk kontroll, ska myndigheten omedelbart anmäla
detta till regeringen.

8 kap. �vriga bestämmelser

Tillverkares tillhandahållande av information

1 §

En tillverkare får inte förse användarna av ett fordon, ett system, en

komponent eller en separat teknisk enhet med teknisk information som avvi-
ker från information som har godkänts av godkännandemyndigheten.

2 §

En tillverkare av EG-motorfordon eller av släpvagnar till EG-motor-

fordon ska förse tillverkare av komponenter eller separata tekniska enheter
till sådana fordon med alla uppgifter som krävs för att denne ska kunna få

1. ett EG-typgodkännande för sina komponenter eller separata tekniska

enheter, eller

2. tillstånd att sälja fordonsdelar eller fordonsutrustning som annars är för-

bjudna att sälja.

Av 2 kap. 4 a § fordonslagen (2002:574) framgår att information som inte

är allmänt tillgänglig inte behöver lämnas ut om inte mottagaren av informa-
tionen förbinder sig att hålla denna konfidentiell.

3 §

Om en tillverkare av komponenter eller separata tekniska enheter är

innehavare av ett typgodkännandeintyg som innefattar begränsningar för an-
vändningen eller särskilda monteringskrav, ska han eller hon förse fordons-
tillverkaren med all information om detta.

Avgifter för vissa ärenden

4 §

I förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet finns

bestämmelser om avgifter för förrättningar eller åtgärder som regleras i

background image

26

SFS 2009:211

denna förordning och som utförs av Transportstyrelsen eller av en förrätt-
ningsman som har förordnats av verket.

I förordningen (2001:17) om förrättningsavgifter för vissa besiktningsor-

gan på fordonsområdet finns bestämmelser om fastställande av avgifter i be-
siktningsverksamheten.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får ta ut avgift för upprät-

tande av bedömningsrapporter enligt 7 kap. 6 §.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får, efter samråd med

Ekonomistyrningsverket, meddela föreskrifter om de avgifter för tillsyn som
avses i 4 kap. 9 § fordonslagen (2002:574) och för upprättande av bedöm-
ningsrapporter enligt 7 kap. 6 § denna förordning.

Straff

5 §

Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar orik-

tig uppgift

1. i en ansökan om typgodkännande,
2. i ett intyg om överensstämmelse eller i ett typintyg,
3. i ett typgodkännandemärke eller motsvarande märkning enligt 3 kap.

26 §, eller

4. i samband med provning för ett enskilt godkännande, registreringsbe-

siktning, mopedbesiktning eller lämplighetsbesiktning.

Ansvar enligt första stycket inträder inte om den oriktiga uppgiften saknat

betydelse för frågan om godkännande eller om uppgiften i övrigt inte varit
ägnad att vilseleda.

6 §

Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet i annat fall än

som avses i 5 § bryter mot

1. bestämmelserna i 3 kap. 24, 26 eller 28 §, eller
2. föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning för verkstäl-

ligheten av 3 kap. 24, 26 eller 28 §.

7 §

Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett

förbud enligt 2 kap. 12 § att sälja eller ta i bruk fordon, system, komponenter
eller separata tekniska enheter.

8 §

Till penningböter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter

mot bestämmelserna i 4 kap. 20 § om registreringsbesiktning av ett ändrat
fordon eller mot 5 kap. 7 § om medförande av lämplighetsbevis.

9 §

Till penningböter döms ägaren av ett fordon om han eller hon uppsåtli-

gen eller av oaktsamhet har underlåtit att göra vad som skäligen har kunnat
krävas av honom eller henne för att hindra att fordonet används i strid mot

1. körförbud,
2. bestämmelserna om fordons beskaffenhet och utrustning i
a) 2 kap. 1 §,
b) föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning,
3. bestämmelserna om mopedbesiktning i 2 kap. 2 § eller 4 kap. 35 §, eller

4. bestämmelserna om lämplighetsbesiktning i 5 kap. 1 § 1�3.

background image

27

SFS 2009:211

Bestämmelserna i första stycket tillämpas även på föraren, om denne har

känt till hindret för att använda fordonet på det sätt som har skett, samt på
den som avses i 2 kap. 14 § andra stycket.

10 §

Ansvar enligt 9 § första stycket 2 inträder inte om bristfälligheten i

fordonets beskaffenhet eller utrustning var av ringa betydelse eller om an-
vändandet endast avsåg färd till närmast belägna plats för att avhjälpa en
skada som har uppkommit under färden och fordonet kunde användas utan
någon uppenbar fara.

11 §

Bestämmelserna i denna förordning eller i föreskrifter som har med-

delats med stöd av förordningen om ansvar för ägare eller användare av for-
don, tillämpas i fråga om ett fordon som ägs eller används av staten eller en
kommun på förarens närmaste förman. Om denne har gjort vad som skäligen
har kunnat krävas av honom eller henne för att förebygga en förseelse, en så-
dan ändå sker på grund av en överordnads åtgärd eller vållande, tillämpas
bestämmelserna om ansvar för ägare eller användare på den överordnade.

I fråga om ett fordon som ägs eller används av ett oskiftat dödsbo eller ett

konkursbo tillämpas de bestämmelser om ansvar som avses i första stycket
på den eller dem som har rätt att företräda boet.

I fråga om ett fordon som ägs eller används av ett bolag, en förening, en

stiftelse eller någon annan juridisk person tillämpas de bestämmelser om an-
svar som avses i första stycket på den eller dem som har rätt att företräda den
juridiska personen eller på den som godkännandemyndigheten på begäran
har godtagit som ansvarig företrädare för denne.

12 §

Ansvar enligt denna förordning inträder inte om straff kan dömas ut

enligt brottsbalken eller lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.

Beslut genom automatiserad behandling av uppgifter

13 §

Beslut i fråga om enskilt godkännande av fordon får fattas genom au-

tomatiserad behandling av uppgifter.

Omprövning av beslut

14 §

Transportstyrelsen får efter omprövning ändra ett beslut som avses i

13 §, om det kan ske utan att det blir till nackdel för någon enskild part. En
begäran om omprövning ska göras skriftligen, och ska ha kommit in till
Transportstyrelsen inom ett år från dagen för beslutet. Ett beslut som avses i
13 § får också omprövas på initiativ av Transportstyrelsen inom två månader
från dagen för beslutet.

�verklagande

15 §

I 5 kap. 4�6 §§ fordonslagen (2002:574) finns bestämmelser om över-

klagande.

Ett beslut som avses i 13 § får inte överklagas innan det har omprövats

enligt 14 §. Ett överklagande av ett sådant beslut innan det har omprövats
ska anses som en begäran om omprövning enligt nämnda bestämmelse.

background image

28

SFS 2009:211

Bemyndiganden m.m.

16 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter

1. om fordons beskaffenhet och utrustning,
2. om omfattningen av den kontroll som avses i denna förordning,
3. om omfattningen av den kontroll av polisman som avses i 2 kap. 11 §

fordonslagen (2002:574),

4. om den tekniska kompetensen och utrustningen samt kvalitetssäkringen

hos besiktningsorganen och hos sådana verkstäder som avses i 6 kap. 17 §,

5. om tekniska tjänster,
6. om tillsynen över efterlevnaden av fordonslagen, denna förordning och

föreskrifter som har meddelats med stöd av denna förordning,

7. om tillverkares tillhandahållande av information, och
8. i övrigt för verkställigheten av fordonslagen och av denna förordning.
Transportstyrelsen får vidare meddela föreskrifter om att
1. vissa fordonsdelar eller fordonstillbehör får tas i bruk, saluföras eller

användas endast om de är märkta enligt styrelsens föreskrifter eller är av en
typ som har godkänts av styrelsen eller någon annan myndighet,

2. förfarandet med nationellt typgodkännande under en övergångsperiod

får tillämpas även för andra fordon än sådana som anges i 3 kap. 4 §, och att

3. tekniska tjänster får vara etablerade i något land utanför Europeiska

ekonomiska samarbetsområdet.

17 §

Föreskrifter som avses i 16 § får meddelas efter samråd med

1. Arbetsmiljöverket i frågor som avser utrymmen för den som färdas i

lastbilar, traktorer eller motorredskap,

2. Försvarsmakten i frågor som avser fordon som brukas av Försvarsmak-

ten, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt,

3. Rikspolisstyrelsen i frågor som avser flygande inspektion och sådan

kontroll genom polisman som avses i 2 kap. 11 § fordonslagen (2002:574),

4. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i frågor som avser for-

don som används av den kommunala organisationen för räddningstjänst un-
der utbildning eller höjd beredskap enligt vägtrafikförordningen (1995:137)
för den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och
höjd beredskap, och

5. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll i fråga om tekniska

tjänster.

18 §

Utöver vad som anges i 3 kap. 14 § och 4 kap. 13 § får Transportsty-

relsen meddela föreskrifter om och i ett enskilt fall besluta om undantag från
bestämmelserna i denna förordning för

1. ett visst fordon,
2. en viss fordonstyp,
3. en viss grupp eller en viss kategori av fordon.
Undantag får föreskrivas eller beslutas om det
1. behövs med hänsyn till fordonets eller fordonens konstruktion eller an-

vändning eller är motiverat av något annat särskilt skäl,

2. kan ske utan fara för trafiksäkerheten och inte medför någon väsentlig

störning för omgivningen eller någon annan avsevärd olägenhet, samt

background image

29

SFS 2009:211

3. är förenligt med tillämpliga EG-rättsakter, avtal om ömsesidigt erkän-

nande och reglementen.

Ett undantag enligt första stycket får förenas med villkor.

19 §

Socialstyrelsen får, efter samråd med Transportstyrelsen, meddela fö-

reskrifter om sjukvårdsutrustning i utryckningsfordon för transport av sjuka
eller skadade.

20 §

Transportstyrelsen får ingå en sådan internationell överenskommelse

som enbart berör styrelsens föreskrifter.

21 §

Transportstyrelsen ska fullgöra de uppgifter som ankommer på

Sverige enligt artikel 6 och 7.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv
2000/30/EG av den 6 juni 2000 om vägkontroller av trafiksäkerheten hos
nyttofordon i trafik i gemenskapen

12, ändrat genom kommissionens direktiv

2003/26/EG

13, samt fullgöra den rapporteringsskyldighet och de uppgifter

som ankommer på den behöriga myndigheten enligt artikel 7.2 i direktivet.

Tillsyn m.m.

23 §

Om inte annat föreskrivs, utövar Transportstyrelsen tillsyn över efter-

levnaden av fordonslagen (2002:574), denna förordning och föreskrifter som
har meddelats med stöd av denna förordning.

24 §

I fråga om tekniska tjänster som är etablerade utomlands ska godkän-

nandemyndigheten löpande förvissa sig om att organet uppfyller de krav
som anges i 7 kap. 2 och 3 §§.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2010 i fråga om 2 kap. 3 och

4 §§ och i övrigt den 29 april 2009.

2. För tiden till och med den 1 mars 2010 får förfarandet med registre-

ringsbesiktning tillämpas även i fråga om andra nya EG-motorfordon än
sådana som anges i 4 kap. 3 och 4 §§.

3. Fordonsförordningen (2002:925) ska upphöra att gälla den 29 april

2009.

4. Föreskrifter som har meddelats med stöd av fordonsförordningen

(2002:925) ska vid tillämpningen av den nya förordningen anses meddelade
med stöd av motsvarande bemyndigande i den nya förordningen.

5. Om en fordonstyp har godkänts vid typbesiktning enligt bestämmelser-

na i den tidigare upphävda terrängtrafikkungörelsen (1972:594) eller i den ti-
digare upphävda fordonskungörelsen (1972:595) ska godkännandet anses
som ett meddelat nationellt typgodkännande enligt denna förordning. Dock
får nya intyg om överensstämmelse inte utfärdas för sådana fordon.

6. För en moped som tagits upp i typintyg enligt 63 § i den tidigare upp-

hävda fordonskungörelsen (1972:595) i dess lydelse före den 1 november
1998 eller godkänts vid mopedbesiktning enligt 48�54 §§ fordonskungörel-
sen i dess lydelse före den 1 november 1998 och därefter inte ändrats på

12 EGT L 203, 10.8.2000, s. 1 (Celex 32000L0030).

13 EUT L 90, 8.4.2003, s. 37 (Celex 32003L0026).

background image

30

SFS 2009:211

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

sådant sätt som anges i 50 § nämnda kungörelse, gäller vad som sägs om
mopeder klass II. Om en sådan moped har ändrats på ett sådant sätt som
anges i 50 § fordonskungörelsen och därefter återställts får mopeden besik-
tas enligt 48�54 §§ fordonskungörelsen enligt dess lydelse före den 1
november 1998, varvid 17 § fordonskungörelsen får tillämpas i sin lydelse
före den 1 november 1998.

7. En teknisk tjänst som har utsetts och anmälts enligt 11 kap. 17 §

fordonsförordningen (2002:925) ska anses ha utsetts och anmälts enligt
bestämmelserna i denna förordning.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)