SFS 2009:212 Militärtrafikförordning

090212.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Militärtrafikförordning;

utfärdad den 26 mars 2009.

Regeringen föreskriver följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller särskilda bestämmelser om

1. trafik på väg och i terräng vid militär operation och militär övning m.m.

(2 kap.),

2. beskaffenhet av och utrustning för fordon som brukas av Försvarsmak-

ten, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt (3 kap.),

3. besiktning av fordon för registrering i det militära fordonsregistret

(4 kap.),

4. registrering av fordon i det militära fordonsregistret (5 kap.),
5. behörighet att föra fordon som brukas av Försvarsmakten, Försvarets

materielverk och Försvarets radioanstalt (6 kap.),

6. utbildning av fordonsförare inom Försvarsmakten (7 kap.), och
7. förordnande av personal att utföra vissa uppgifter inom trafikområdet

m.m. (8 kap.).

2 §

I denna förordning används följande beteckningar med den betydelse

som anges nedan. Andra beteckningar som används i förordningen har
samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och i för-
ordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner.

Beteckning

Betydelse

Kronskylt

Skylt som visar att ett fordon brukas av Försvars-
makten

Militär besiktningsman Den som har förordnats av Försvarsmakten eller

Försvarets materielverk att fullgöra vissa uppgifter
i fråga om besiktning av fordon som tillhör eller
brukas av Försvarsmakten

Militär operation

Verksamhet för att försvara landet genom insättan-
de av stridskrafter, samt militärt stöd till polisen
enligt lagen (2006:343) om Försvarsmaktens stöd
till polisen vid terrorismbekämpning

Militär övning

Militär utbildning som inte är körkortsutbildning

SFS 2009:212
Utkom från trycket
den 7 april 2009

background image

2

SFS 2009:212

3 §

Bestämmelserna i denna förordning om chef för bataljon, kompani el-

ler militärpolispluton gäller även chef för annat motsvarande förband.

4 §

När undantag görs med stöd av denna förordning från bestämmelser i

en annan författning ska särskild omsorg och varsamhet iakttas och de sär-
skilda åtgärder vidtas som med hänsyn till omständigheterna behövs för att
undvika trafikolycka, skada på vägen eller i terrängen och för att underlätta
framkomligheten för annan trafik.

5 §

I fråga om militärt utryckningsfordon ska bestämmelserna om utryck-

ningsfordon i trafikförordningen (1998:1276) tillämpas.

6 §

Särskilda anvisningar för militär trafik ges genom militära trafikanvis-

ningsmärken. Försvarsmakten ansvarar för att sådana märken sätts upp och
underhålls.

Försvarsmakten får meddela föreskrifter om utformning och användning

av märken enligt första stycket.

7 §

Lagen (1998:492) om biluthyrning, förordningen (1998:780) om bilut-

hyrning, yrkestrafiklagen (1998:490) och yrkestrafikförordningen
(1998:779) ska inte gälla vid uthyrning av bil eller terrängmotorfordon till
Försvarsmakten eller vid tillhandahållande av bil eller terrängmotorfordon
med förare mot ersättning vid en militär operation eller militär övning.

2 kap. Trafik vid militär operation och militär övning m.m.

Militär operation

1 §

Under en militär operation får

1. fordon som brukas av Försvarsmakten föras samt stannas eller parkeras

på det sätt som med hänsyn till omständigheterna är lämpligt trots bestäm-
melserna i trafikförordningen (1998:1276), terrängkörningslagen
(1975:1313) och terrängkörningsförordningen (1978:594) eller föreskrifter
som meddelats med stöd av någon av dessa författningar, och

2. militär avdelning förflytta sig till fots trots bestämmelsen i 7 kap. 5 §

trafikförordningen.

2 §

Utöver det som anges i 1 § får Försvarsmakten, om det är nödvändigt

för att genomföra en militär operation, i ett enskilt fall besluta om de
undantag som behövs från denna förordning, körkortslagen (1998:488),
körkortsförordningen (1998:980), fordonsförordningen (2009:211), trafik-
förordningen (1998:1276) eller föreskrifter som meddelats med stöd av
någon av dessa författningar. Rätten att på Försvarsmaktens vägnar besluta
om undantag tillkommer kompanichef eller högre chef.

Militärt
utryckningsfordon

Fordon som är upptaget som ett militärt utryck-
ningsfordon i det militära fordonsregistret

Militärt förarbevis

Särskilt förarbevis för förare av fordon som brukas
av Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller
Försvarets radioanstalt

background image

3

SFS 2009:212

3 §

Försvarsmakten får meddela sådana lokala trafikföreskrifter som avses

i 10 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276), om det behövs för att genom-
föra en militär operation. Rätten att besluta på Försvarsmaktens vägnar i
sådana fall tillkommer kompanichef eller högre chef eller chef för trafik-
eller militärpolispluton.

4 §

Försvarsmakten ska underrätta länsstyrelsen, berörd väghållningsmyn-

dighet samt sådana markägare och ägare av enskilda vägar som särskilt
berörs om sådana lokala trafikföreskrifter som har meddelats enligt 3 §.
Föreskrifterna ska genom länsstyrelsens försorg kungöras i länets författ-
ningssamling.

Det som föreskrivs om utmärkning i 10 kap. 13 och 13 a §§ trafikförord-

ningen (1998:1276) ska gälla även för sådana lokala trafikföreskrifter som
har meddelats enligt 3 §. Om det behövs, får dock föreskrifterna i stället
märkas ut på något annat tydligt sätt. Trots bestämmelserna i 1 kap. 6 §
vägmärkesförordningen (2007:90) ansvarar Försvarsmakten för att de
vägmärken och andra anordningar som behövs för utmärkning av föreskrif-
terna sätts upp och underhålls.

5 §

Om det under en militär operation uppkommer ett tillfälligt behov av

trafikreglering, får en trafikpost med förordnande enligt 8 kap. 1 § ge
nödvändiga anvisningar för trafiken.

6 §

Försvarsmakten får meddela föreskrifter för verkställigheten av

1�5 §§.

Militär övning

7 §

Under en militär övning får fordon som brukas av Försvarsmakten eller

av någon annan myndighet som deltar i övningen

�� föras trots bestämmelserna i 3 kap. 2, 4, 6�13, 17 § sjätte stycket, 21 §

första stycket, 68�74, 77, 82 och 83 §§, 4 kap. 2�6, 10, 12, 13, 15, 15 a, 17,
17 a, 18, 19�22 §§, 5 kap. 1�5 §§, 6 kap. 1�5 §§ och 9 kap. 1 § första stycket
1 trafikförordningen (1998:1276) eller i föreskrifter som meddelats med stöd
av den förordningen, samt

�� stannas eller parkeras trots bestämmelserna i 3 kap. 47 § 3, 48, 49, 49 a,

52��55 §§ och 9 kap. 1 § första stycket 5 trafikförordningen eller i före-
skrifter som meddelats med stöd av den förordningen.

Försvarsmakten får meddela föreskrifter för verkställigheten av första

stycket.

8 §

Under en militär övning inom ett militärt område eller ett militärt öv-

ningsområde får en militär avdelning förflytta sig till fots utan att följa be-
stämmelserna i 7 kap. 5 § trafikförordningen (1998:1276).

9 §

Under en militär övning och förberedelse för en sådan övning får

fordon som brukas av Försvarsmakten föras i terräng trots bestämmelserna
i terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen
(1978:594).

background image

4

SFS 2009:212

Försvarsmakten får meddela föreskrifter för verkställigheten av första

stycket.

10 §

Försvarsmakten ska efter samråd med länsstyrelsen vidta de åtgärder

som med hänsyn till omständigheterna behövs till säkerhet för trafiken inom
ett övningsområde. Länsstyrelsen får meddela sådana lokala trafikföreskrif-
ter som avses i 10 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) och som föran-
leds av övningsverksamheten.

Om det behövs för att genomföra en militär övning och länsstyrelsens be-

slut inte kan avvaktas utan särskild olägenhet, får lokala trafikföreskrifter
meddelas av Försvarsmakten. Rätten att besluta på Försvarsmaktens vägnar i
sådana fall tillkommer bataljonschef, högre chef eller chef för trafik- eller
militärpolispluton.

11 §

Försvarsmakten ska underrätta länsstyrelsen, berörd väghållnings-

myndighet samt sådana markägare och ägare av enskilda vägar som särskilt
berörs om sådana lokala trafikföreskrifter som har meddelats enligt
10 § andra stycket. Föreskrifterna ska genom länsstyrelsens försorg kungö-
ras i länets författningssamling.

Det som föreskrivs om utmärkning i 10 kap. 13 och 13 a §§ trafikförord-

ningen (1998:1276) ska gälla även för sådana lokala trafikföreskrifter som
har meddelats enligt 10 §. Trots bestämmelserna i 1 kap. 6 § vägmärkesför-
ordningen (2007:90) ansvarar Försvarsmakten för att de vägmärken och
andra anordningar som behövs för utmärkning av föreskrifter som meddelats
med stöd av 10 § andra stycket sätts upp.

12 §

Om det under en militär övning uppkommer ett tillfälligt behov av

trafikreglering, får en trafikpost med förordnande enligt 8 kap. 1 § ge nöd-
vändiga anvisningar för trafiken.

13 §

När ett fordon brukas under en militär övning gäller bestämmelserna i

2 kap. 10 och 11 §§ fordonslagen (2002:574) endast då det finns uppenbar
anledning att anta att fordonet är så bristfälligt att det inte kan användas utan
fara för trafiksäkerheten.

Trafik i andra fall än vid militär operation och övning

14 §

I andra fall än vid en militär operation eller övning får ett fordon som

tillhör eller brukas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försva-
rets radioanstalt föras trots bestämmelserna i 4 kap. 2�6, 12, 13, 15, 15 a, 17,
17 a, 18 och 22 §§, 5 kap. 1, 4 och 5 §§ trafikförordningen (1998:1276) eller
i föreskrifter som meddelats med stöd av den förordningen

1. för provkörning i samband med tillverkning eller reparation av fordo-

net,

2. för färd kortaste lämpliga väg från hamn, järnvägsstation, fabrik, repa-

rationsverkstad, förvaringslokal eller liknande till en annan sådan plats eller
lokal eller till ett garage, samt

3. för färd kortaste lämpliga väg till och från ett besiktningsorgan enligt

4 kap. 2 § fordonslagen (2002:574) eller en militär besiktningsman för
besiktning.

background image

5

SFS 2009:212

Försvarsmakten får meddela föreskrifter för verkställigheten av första

stycket.

3 kap. Fordons beskaffenhet och utrustning m.m.

Allmänt

1 §

Bestämmelser om fordons beskaffenhet och utrustning finns i fordons-

förordningen (2009:211).

Enligt 1 kap. 2 § fordonsförordningen gäller förordningen inte fordon som

tillhör staten och är tillverkade för särskilda militära ändamål. Försvarsmak-
ten får meddela föreskrifter om vilka fordon som ska anses vara sådana
fordon och om sådana fordons beskaffenhet och utrustning. Ett sådant for-
don får brukas i trafik endast om det är tillförlitligt från trafiksäkerhets-
synpunkt och i övrigt lämpligt för trafik.

Sammankoppling av fordon

2 §

Trots bestämmelsen i 5 kap. 1 § 3 fordonsförordningen (2009:211) får

fordon som kopplas till ett motordrivet fordon brukas av Försvarsmakten för
befordran av personal som tillhör Försvarsmakten.

Försvarsmakten får meddela föreskrifter för verkställigheten av första

stycket.

Försvarsmakten får även meddela föreskrifter om hur fordon får samman-

kopplas när fordonen eller något av fordonen är eller ska vara registrerat i
det militära fordonsregistret.

Kronskylt

3 §

Ett fordon som är upptaget i vägtrafikregistret och som är avställt ska,

när det brukas av Försvarsmakten enligt 17 § lagen (2001:558) om vägtrafik-
register, vara försett med en kronskylt. För kronskyltar ska bestämmelserna i
7 kap. 7 § och 8 § första�tredje styckena förordningen (2001:650) om väg-
trafikregister tillämpas.

Försvarsmakten får meddela ytterligare föreskrifter om utformning och

användning av kronskyltar.

4 kap. Besiktning av fordon

Registreringsbesiktning m.m.

1 §

Registreringsbesiktning eller enskilt godkännande av fordon för regist-

rering i det militära fordonsregistret ska, utom i fråga om fordon som avses i
tredje stycket, ske enligt tillämpliga bestämmelser i fordonsförordningen
(2009:211) och föreskrifter som meddelats med stöd av den förordningen.

Registreringsbesiktning av fordon som omfattas av ett i Sverige giltigt

typgodkännande eller enskilt godkännande och som inte har förändrats på
sådant sätt som anges i 5 § ska ske endast för att

�� fastställa fordonets tekniska identitet, samt
�� fastställa de uppgifter om fordonet som ska föras in i det militära

fordonsregistret.

background image

6

SFS 2009:212

Försvarsmakten får meddela föreskrifter om registreringsbesiktning av

fordon som tillverkats för särskilda militära ändamål.

2 §

Registreringsbesiktning och provning inför ett enskilt godkännande

enligt 1 § får utföras av

1. ett besiktningsorgan enligt 4 kap. 2 § fordonslagen (2002:574), eller
2. en militär besiktningsman.

3 §

Godkänns ett fordon vid en registreringsbesiktning eller genom enskilt

godkännande ska de uppgifter som ska föras in i det militära fordonsregistret
lämnas till Försvarsmakten.

Kontrollbesiktning

4 §

Periodiskt återkommande kontrollbesiktning ska ske av fordon som ta-

gits in i det militära fordonsregistret. Försvarsmakten får meddela föreskrif-
ter om sådan besiktning.

Besiktning av ändrat fordon

5 §

Har ett fordon som är registrerat i det militära fordonsregistret ändrats

så att det inte längre överensstämmer med utförandet vid registreringsbesikt-
ningen enligt 1 § eller när typintyg, intyg om överensstämmelse eller intyg
om enskilt godkännande utfärdades för fordonet, ska fordonet inom en må-
nad från det att ändringen skedde genomgå en ny registreringsbesiktning.

Med ändring avses inte en ändring som endast omfattar
1. avvikelser som gäller fordonets utstyrsel och inte försämrar dess

säkerhet,

2. byte av motorn mot en annan motor som helt stämmer överens med den

förra, eller

3. byte av däckdimensionen på en traktor, ett motorredskap eller ett ter-

rängmotorfordon.

Provkörning

6 §

Bestämmelserna i 3 kap. 4 och 5 §§ fordonslagen (2002:574) ska till-

lämpas på en militär besiktningsmans rätt att provköra fordon i samband
med besiktning.

5 kap. Registrering av fordon i militärt fordonsregister m.m.

Registreringsplikt

1 §

Ett motordrivet fordon och släpfordon som tillhör Försvarsmakten,

Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt, eller som brukas av nå-
gon av dessa myndigheter och som inte är registreringspliktigt enligt lagen
(2001:558) om vägtrafikregister, samt fordon som tillverkats för särskilt
militärt ändamål, ska vara registrerat i det militära fordonsregistret enligt
denna förordning. Det militära fordonsregistret förs av Försvarsmakten.

background image

7

SFS 2009:212

Första stycket gäller inte moped klass II och inte heller motordrivna

fordon avsedda att föras av gående eller släpfordon som kopplas till ett så-
dant fordon.

Försvarsmakten får meddela ytterligare föreskrifter om det militära for-

donsregistret.

2 §

Ett fordon får registreras i det militära fordonsregistret endast om det

har godkänts vid en registreringsbesiktning eller meddelats ett enskilt
godkännande enligt 4 kap. 1 §.

Uppgifter vid registrering

3 §

Vid registrering av ett fordon i det militära fordonsregistret ska de upp-

gifter föras in som behövs för att fordonet säkert ska kunna identifieras. I
samband med registreringen ska Försvarsmakten tilldela fordonet ett regist-
reringsnummer.

4 §

Försvarsmakten ska utfärda ett registreringsbevis om det inte är

obehövligt av särskilda skäl. Registreringsbeviset ska innehålla tekniska
uppgifter om fordonet och de ytterligare uppgifter som Försvarsmakten före-
skriver.

Försvarsmakten får meddela föreskrifter om utformningen av registre-

ringsbevis.

5 §

Vid registrering i det militära fordonsregistret av ett fordon som är

registrerat i vägtrafikregistret ska Försvarsmakten lämna uppgift om regist-
reringen till Transportstyrelsen.

Militär registreringsskylt

6 §

Ett registrerat fordon ska vara försett med en militär registreringsskylt.

Fordonets registreringsnummer ska anges på skylten med gula siffror på
svart botten. Om det finns särskilda skäl, får registreringsnumret i stället
markeras direkt på fordonet. En sådan markering ska jämställas med en
registreringsskylt.

För registreringsskyltar gäller bestämmelserna i 7 kap. 7 § och 8 § första�

tredje styckena förordningen (2001:650) om vägtrafikregister i tillämpliga
delar.

Försvarsmakten får meddela ytterligare föreskrifter om utformning och

användning av militära registreringsskyltar.

Brukande av fordon

7 §

Ett fordon som är registreringspliktigt enligt 1 § får brukas endast om

det är registrerat i det militära fordonsregistret och försett med en militär
registreringsskylt.

Trots första stycket får ett fordon som tillhör Försvarsmakten, Försvarets

materielverk eller Försvarets radioanstalt brukas

1. för provkörning i samband med tillverkning eller reparation av for-

donet,

background image

8

SFS 2009:212

2. för färd kortaste lämpliga väg från hamn, järnvägsstation, fabrik, repa-

rationsverkstad, förvaringslokal eller liknande till en annan sådan plats eller
lokal eller till ett garage,

3. för färd kortaste lämpliga väg till och från ett besiktningsorgan enligt

fordonslagen (2002:574) eller en militär besiktningsman för besiktning eller
provning inför ett enskilt godkännande.

Försvarsmakten får meddela föreskrifter om verkställigheten av andra

stycket.

Militärt utryckningsfordon

8 §

Ett fordon får antecknas som ett militärt utryckningsfordon i det militä-

ra fordonsregistret om det är inrättat för ambulans- eller räddningstjänst och
uppfyller kraven på godkänd besiktning eller intyg om överensstämmelse i
6 kap. 9 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister.

Försvarsmakten får, om det finns särskilda skäl, meddela föreskrifter om

att fordon även i andra fall får antecknas som ett militärt utryckningsfordon.

�verlåtelse av registrerat fordon

9 §

Om ett fordon som är registrerat i det militära fordonsregistret överlåts

och inte längre ska brukas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller
Försvarets radioanstalt ska fordonet avföras ur registret innan det överläm-
nas till den nya ägaren.

10 §

Vid överlåtelse av ett fordon som är registrerat i det militära fordons-

registret, och som enligt lagen (2001:558) om vägtrafikregister ska vara re-
gistrerat i vägtrafikregistret för att få brukas, ska utdrag ur det militära for-
donsregistret samt, i förekommande fall, bevis om tidpunkten för senast ut-
förd kontrollbesiktning lämnas till den nya ägaren.

Vid överlämnande av registerutdraget ska den nya ägaren underrättas om

bestämmelserna i 11 §.

11 §

Om ett fordon som avses i 10 §, men som inte har registrerats i

vägtrafikregistret, har förstörts eller om det vidtagits någon annan åtgärd så
att det kan antas att fordonet inte längre kommer att användas som registre-
ringspliktigt fordon här i landet, ska den som förvärvat fordonet senast inom
tre veckor anmäla detta förhållande till Försvarsmakten.

Anmälan ska göras skriftligen samt åtföljas av bevis om de meddelade

uppgifternas riktighet.

12 §

Transportstyrelsen får, efter samråd med Försvarsmakten, meddela

föreskrifter om registerutdrag enligt 10 § och anmälan enligt 11 §.

6 kap. Behörighet att föra fordon

1 §

Trots bestämmelserna i körkortslagen (1998:488) och körkortsförord-

ningen (1998:980) om behörighet att föra motorcykel, tung lastbil, buss eller
släpfordon får ett sådant fordon, när det brukas av Försvarsmakten, Försva-

background image

9

SFS 2009:212

rets materielverk eller Försvarets radioanstalt föras av den som har körkort
med behörigheten B och militärt förarbevis för fordonsslaget.

2 §

Trots bestämmelserna i 2 kap. 1 och 6 §§ körkortslagen (1998:488)

gäller körkort med behörigheten A1 eller A för tung motorcykel och motor-
cykel som avses i 2 kap. 6 § körkortslagen vid en militär operation eller mili-
tär övning.

3 §

Försvarsmakten får meddela föreskrifter om utformning och använd-

ning av militära förarbevis.

7 kap. Utbildning av förare inom Försvarsmakten

1 §

Trots bestämmelserna i 4 kap. körkortslagen (1998:488) gäller följande

vid utbildning för körkort och för militärt förarbevis som anordnas av
Försvarsmakten:

1. Den som har uppnått en ålder av 16 år och som tillhör Försvarsmakten

eller deltar i sådan utbildning inom en frivillig försvarsorganisation får
övningsköra med tung motorcykel.

2. �vningskörning får äga rum under uppsikt av personer som har körkort

för fordon av det slag körningen avser och som har förordnats att ha uppsikt
över övningskörning.

3. Vid utbildning för militärt förarbevis gäller, utöver det som anges i 1

och 2, att den som har körkort med behörighet B får övningsköra med
motorcykel, tung lastbil, buss eller ett sådant fordon till vilket ett släpfordon
är kopplat.

Trots 4 kap. 6 § körkortsförordningen (1998:980) får övningskörning med

bil i samband med utbildning enligt första stycket äga rum inom ett avgrän-
sat militärt område utan att den som har uppsikt över körningen följer med i
bilen. Detsamma gäller utanför ett sådant område, om den som övningskör
har genomgått utbildning i den omfattning som föreskrivs av Försvarsmak-
ten.

Vid övningskörning med motorcykel i samband med utbildning enligt

första stycket gäller inte 4 kap. 6 § andra stycket andra meningen körkorts-
förordningen (1998:980).

Den som har uppsikt över övningskörningen anses som förare vid kör-

ningen endast om han eller hon följer med i bilen eller på motorcykeln.

2 §

Transportstyrelsen får, efter samråd med Försvarsmakten, meddela

föreskrifter om utbildning för förarprov genom Försvarsmaktens försorg och
avläggande av förarprov inför befattningshavare vid Försvarsmakten.

3 §

Försvarsmakten får meddela föreskrifter om utbildning för militärt

förarbevis och avläggande av prov för ett sådant förarbevis.

background image

10

SFS 2009:212

8 kap. �vriga bestämmelser

Förordnanden

1 §

Försvarsmakten får förordna

1. en militärpolis, trafiksoldat eller annan befattningshavare inom För-

svarsmakten med motsvarande utbildning att övervaka trafik och ge anvis-
ningar för trafiken i samband med militär övning eller militär operation
(trafikpost),

2. en person enligt 1 att övervaka trafik och ge anvisningar för trafiken i

andra fall än vid en militär övning och militär operation, när det sker på
begäran av polisen, varvid bestämmelserna i 6�13, 15, 16 och 18 §§ förord-
ningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet ska tilläm-
pas,

3. en anställd vid Försvarsmakten att utföra kontroll och besiktning av for-

don (militär besiktningsman), samt

4. en anställd vid Försvarsmakten att ha uppsikt över övningskörning och

förrätta prov för militärt förarbevis.

Ett förordnande enligt första stycket får förenas med villkor.
Försvarets materielverk får förordna en anställd vid Försvarets materiel-

verk till sådan militär besiktningsman som avses i första stycket 3.

2 §

Ett förordnande enligt 1 § får meddelas endast den som genomgått

lämplig utbildning. Försvarsmakten får meddela föreskrifter om sådan
utbildning.

Samråd

3 §

Innan Försvarsmakten meddelar föreskrifter som berör brukande av

fordon i terräng enligt 2 kap. 9 § ska samråd ske med Naturvårdsverket. Har
myndigheterna olika uppfattning i frågan ska den hänskjutas till regeringen.

4 §

Innan Försvarsmakten meddelar föreskrifter med stöd av denna förord-

ning ska samråd ske med Transportstyrelsen.

Första stycket gäller inte lokala trafikföreskrifter som meddelats med stöd

av 2 kap. 3 § och 10 § andra stycket, föreskrifter om registreringsbesiktning
enligt 4 kap. 1 § sista stycket och föreskrifter som avses i 3 §.

Ansvarsbestämmelser

5 §

I fråga om fordon som tillhör eller brukas av Försvarsmakten eller av

andra myndigheter vid deltagande i en militär övning ska bestämmelserna
om ansvar för ägare eller brukare av fordon i trafikförordningen
(1998:1276), förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening och
fordonsförordningen (2009:211) tillämpas på den eller de befattningshavare
av lägst fänriks tjänstegrad eller motsvarande tjänsteställning som

1. utsetts att ansvara för fordonen, eller
2. utsetts att bestämma hur fordonen ska brukas, när det gäller fordon som

tillhör eller brukas av andra myndigheter än Försvarsmakten.

Har en befattningshavare som avses i första stycket gjort vad som ankom-

mer på honom eller henne för att förebygga förseelse, och en sådan ändå

background image

11

SFS 2009:212

sker på grund av en överordnads åtgärd eller vållande, tillämpas bestämmel-
serna om ansvar för ägare eller brukare på den överordnade.

6 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att inom föreskri-

ven tid göra en anmälan enligt 5 kap. 11 § döms till penningböter. Det-
samma gäller den som i en sådan anmälan lämnar oriktig uppgift.

7 §

I 14 kap. trafikförordningen (1998:1276) finns ytterligare bestämmel-

ser om ansvar.

�verklagande m.m.

8 §

Beslut av länsstyrelsen om lokala trafikföreskrifter enligt 2 kap. 10 §

får överklagas till Transportstyrelsen. Transportstyrelsens beslut i ett över-
klagat ärende får inte överklagas.

9 §

Beslut av Försvarsmakten enligt denna förordning får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 29 april 2009, då förordningen

(1945:625) om registrering m.m. vid försäljning av vissa fordon som är in-
förda i det militära fordonsregistret och militära vägtrafikkungörelsen
(1974:97) ska upphöra att gälla.

2. Föreskrifter som har meddelats med stöd av militära vägtrafikkungörel-

sen (1974:97) eller förordningen (1945:625) om registrering m.m. vid för-
säljning av vissa fordon som är införda i det militära fordonsregistret, ska
vid tillämpningen av den nya förordningen anses meddelade med stöd av
motsvarande bemyndigande i den nya förordningen.

3. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om överklagande av be-

slut som har meddelats före den 29 april 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009