SFS 2009:213 Förordning om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall

090213.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning
av fordon i vissa fall;

utfärdad den 26 mars 2009.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1982:198) om flyttning av

fordon i vissa fall ska ha följande lydelse.

2 §

1

Utöver vad som framgår av 2 § andra och tredje styckena lagen

(1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall får ett fordon flyttas i följande
fall.

1. Om det är uppställt på en sådan plats eller på ett sådant sätt att fara upp-

står eller trafiken onödigtvis hindras eller störs.

2. Om det är uppställt i strid med föreskrifter om stannande eller parkering

och

a) försvårar snöröjning, renhållning eller annat arbete på väg,
b) det finns stor risk för att fara uppstår, eller
c) fordonet varit fortlöpande uppställt på samma plats under minst sju

dygn.

3. Om det är uppställt i strid med föreskrifter om stannande eller parkering

och

a) fordonet enligt uppgift i vägtrafikregistret är belagt med körförbud en-

ligt fordonsförordningen (2009:211) eller enligt den upphävda fordonsför-
ordningen (2002:925),

b) det för fordonet enligt uppgift i vägtrafikregistret gäller brukandeför-

bud enligt lagen (2001:558) om vägtrafikregister eller motsvarande förbud
enligt vägtrafikskattelagen (2006:227) eller enligt lagen (2006:228) med sär-
skilda bestämmelser om fordonsskatt,

c) fordonet är trafikförsäkringspliktigt enligt trafikskadelagen

(1975:1410) och enligt uppgift i vägtrafikregistret saknar föreskriven trafik-
försäkring,

d) fordonet ska vara registrerat men saknar registreringsskylt eller annars

inte kan identifieras på platsen, eller

e) det till stöd för uppställningen har åberopats ett parkeringstillstånd för

rörelsehindrade som hos polisen har anmälts stulet eller förlorat.

4. Om det är uppställt i strid med föreskrifter om stannande eller parkering

a) på en parkeringsplats som är reserverad för personer med parkeringstill-
stånd för rörelsehindrade,

b) i ett körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.,

1 Senaste lydelse 2007:98.

SFS 2009:213

Utkom från trycket
den 7 april 2009

background image

2

SFS 2009:213

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

c) på en hållplats enligt 3 kap. 54 § trafikförordningen (1998:1276),
d) på eller inom fem meter före ett övergångsställe, eller
e) på en gång- eller cykelbana eller i ett cykelfält.
5. Om det är uppställt i strid mot föreskrifter om stannande eller parkering

på en plats där det gäller förbud mot att stanna eller parkera för fordon annat
än för på- eller avlastning av gods.

6. Om fordonet är uppställt på en offentlig plats som upplåtits för parke-

ring och det huvudsakliga syftet med uppställningen uppenbarligen är något
annat än parkering av fordonet.

7. Om det är ett fordonsvrak.

1. Denna förordning träder i kraft den 29 april 2009.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om fordon som har flyttats

på grund av ett beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)