SFS 2009:214 Förordning om ändring i vägtrafikförordningen (1995:137) för den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd beredskap

090214.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i vägtrafikförordningen (1995:137) för
den kommunala organisationen för räddningstjänst
under utbildning och höjd beredskap;

utfärdad den 26 mars 2009.

Regeringen föreskriver att 3 och 20 §§ vägtrafikförordningen (1995:137)

för den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och
höjd beredskap ska ha följande lydelse.

3 §

1

Om någon med stöd av denna förordning åsidosätter en bestämmelse i

terrängkörningslagen (1975:1313), terrängkörningsförordningen
(1978:594), trafikförordningen (1998:1276), fordonsförordningen
(2009:211), föreskrift som har meddelats med stöd av någon av dessa
författningar eller lokal trafikföreskrift, ska den särskilda omsorg och var-
samhet iakttas och de särskilda åtgärder vidtas som behövs för att förhindra
trafikolycka eller skada på vägen eller i terrängen och för att underlätta fram-
komligheten för övrig trafik.

20 §

2

I fråga om fordon som används vid räddningsinsatser under höjd

beredskap tillämpas bestämmelserna om ansvar för ägare eller brukare av
fordon i lagen (2001:558) om vägtrafikregister, lagen (2001:1080) om
motorfordons avgasrening och motorbränslen, trafikförordningen
(1998:1276), förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening och
fordonsförordningen (2009:211) beträffande den räddningsledare eller verk-
skyddschef som utsetts att ansvara för de fordon som tilldelats honom eller
henne.

I fråga om fordon som används vid utbildning ska första stycket tillämpas

på den som utsetts till utbildningsledare.

Om en befattningshavare som avses i första eller andra stycket har gjort

vad som ankommer på honom eller henne för att förebygga förseelse och en
förseelse ändå sker på grund av åtgärder eller vållande av en överordnad, ska
bestämmelserna om ansvar för ägare eller brukare i stället tillämpas på den
överordnade.

Denna förordning träder i kraft den 29 april 2009.

1 Senaste lydelse 2002:939.

2 Senaste lydelse 2002:939.

SFS 2009:214

Utkom från trycket
den 7 april 2009

background image

2

SFS 2009:214

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)