SFS 2009:215 Förordning om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)

090215.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779);

utfärdad den 26 mars 2009.

Regeringen föreskriver att 5 kap. 3 § och 6 kap. 2 § yrkestrafikförord-

ningen (1998:779) ska ha följande lydelse.

5 kap.

3 §

1

Prövningsmyndigheten ska i vägtrafikregistret kontrollera att ett for-

don som har anmälts enligt 1 § uppfyller de villkor om registrering och om
beskaffenhet och utrustning som föreskrivs i förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister och fordonsförordningen (2009:211) samt i föreskrifter
som har meddelats med stöd av fordonsförordningen för den fordonstyp och
de trafikslag som trafiktillståndet avser samt att tillståndshavaren äger eller
har nyttjanderätt till fordonet.

6 kap.

2 §

2

Yrkestrafikmärken utfärdas för fordon som enligt 5 kap. 1 § har an-

mälts för att användas i yrkesmässig trafik.

Ett yrkestrafikmärke får inte utfärdas
1. om fordonet enligt uppgift i vägtrafikregistret är belagt med körförbud

enligt fordonsförordningen (2009:211) eller enligt den upphävda fordons-
förordningen (2002:925),

2. om fordonet enligt uppgift i vägtrafikregistret är belagt med använd-

ningsförbud enligt 18 § bilskrotningslagen (1975:343), enligt 6 kap. 1 § väg-
trafikskattelagen (2006:227), enligt 8 § lagen (2006:228) med särskilda be-
stämmelser om fordonsskatt eller enligt 25 § lagen (1997:1137) om vägav-
gift för vissa tunga fordon,

3. om fordonet enligt uppgift i vägtrafikregistret saknar föreskriven trafik-

försäkring, eller

4. om fordonet inte har godkänts vid lämplighetsbesiktning enligt 5 kap.

fordonsförordningen.

Om ett yrkestrafikmärke inte har kunnat utfärdas, ska Transportstyrelsen

meddela detta till prövningsmyndigheten.

1 Senaste lydelse 2002:942.

2 Senaste lydelse 2008:1177.

SFS 2009:215

Utkom från trycket
den 7 april 2009

background image

2

SFS 2009:215

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna förordning träder i kraft den 29 april 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)