SFS 2009:216 Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

090216.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i körkortsförordningen (1998:980);

utfärdad den 26 mars 2009.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 3 § körkortsförordningen (1998:980) ska

ha följande lydelse.

1 kap.

3 §

I militärtrafikförordningen (2009:212) och vägtrafikförordningen

(1995:137) för räddningskåren under utbildning och höjd beredskap finns
bestämmelser om undantag från körkortslagen (1998:488) och denna
förordning.

Denna förordning träder i kraft den 29 april 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2009:216

Utkom från trycket
den 7 april 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009