SFS 2009:217 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

090217.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 26 mars 2009.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) ska

ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

1

Denna förordning innehåller bestämmelser för trafik på väg och i

terräng.

Bestämmelser om förbud mot körning i terräng i vissa fall finns i terräng-

körningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen (1978:594).

I militärtrafikförordningen (2009:212) och vägtrafikförordningen

(1995:137) för den kommunala organisationen för räddningstjänst under ut-
bildning och höjd beredskap finns bestämmelser om undantag från denna
förordning.

Bestämmelser om spårvägstrafik finns i förordningen (1990:1165) om

säkerhet vid tunnelbana och spårväg.

Denna förordning träder i kraft den 29 april 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2004:532.

SFS 2009:217

Utkom från trycket
den 7 april 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009