SFS 2009:218 Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

090218.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 26 mars 2009.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2001:650) om vägtrafik-

register

dels att 12 kap. 7 § ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 1 §, 5 kap. 2 §, 6 kap. 4, 7 och 9 §§, 8 kap. 1 och 15 §§,

9 kap. 2, 3 och 8 §§, 10 kap. 12 §, 11 kap. 1 §, 12 kap. 8 §, 19 kap. 1 och
2 §§ samt 20 kap. 4 § ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas fyra nya paragrafer, 6 kap. 7 a och

7 b §§ samt 20 kap. 3 a och 3 b §§, av följande lydelse.

1 kap.

1 §

2

Denna förordning innehåller föreskrifter för verkställigheten av lagen

(2001:558) om vägtrafikregister.

I militärtrafikförordningen (2009:212) och vägtrafikförordningen

(1995:137) för den kommunala organisationen för räddningstjänst under ut-
bildning och höjd beredskap finns särskilda bestämmelser om registrering av
fordon som gäller i stället för bestämmelserna i denna förordning.

Bestämmelser om avgifter enligt denna förordning finns i förordningen

(2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet.

5 kap.

2 §

3

Rikspolisstyrelsen ska underrätta Transportstyrelsen om dom, beslut,

strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har antecknats i
register som avses i lagen (1998:620) om belastningsregister, om den regist-
rerade har gjort sig skyldig till brott som avses i följande bestämmelser:

1. 3 kap. 1, 2 eller 5�9 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och

3 kap. 11 § brottsbalken,

2. 4 kap. brottsbalken,

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om
fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa for-
don samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för
sådana fordon (EUT L 263, 9.10.2007, s. 1, Celex 32007L0046).

2 Senaste lydelse 2003:800.

3 Senaste lydelse 2008:1283.

SFS 2009:218

Utkom från trycket
den 7 april 2009

background image

2

SFS 2009:218

3. 6 kap. 1�6 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 6 kap.

15 § brottsbalken,

4. 8 kap. 1 eller 4�7 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och

8 kap. 12 § brottsbalken,

5. 9 kap. 1 eller 3�5 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och

9 kap. 11 § brottsbalken,

6. 10 kap. 1, 3 eller 5 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och

10 kap. 9 § brottsbalken,

7. 11 kap. brottsbalken,
8. 12 kap. 3 § brottsbalken eller 12 kap. 3 och 5 §§ brottsbalken,
9. 13 kap. brottsbalken,
10. 17 kap. 1, 2, 4 eller 5 § brottsbalken eller 17 kap. 1 och 16 §§ brotts-

balken,

11. lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,
12. 13 kap. 1 § luftfartslagen (1957:297),
13. lagen (2000:1225) om straff för smuggling eller den upphävda lagen

(1960:418) om straff för varusmuggling,

14. narkotikastrafflagen (1968:64),
15. skattebrottslagen (1971:69),
16. lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som har begåtts utomlands,
17. 30 § första, andra eller tredje stycket lagen (1990:1157) om säkerhet

vid tunnelbana och spårväg,

18. 3 eller 4 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel,
19. 20 kap. 3�5 eller 7 § sjölagen (1994:1009),
20. 6 kap. yrkestrafiklagen (1998:490),
21. lagen (1998:492) om biluthyrning,
22. lagen (2001:558) om vägtrafikregister,
23. fordonslagen (2002:574), den upphävda fordonskungörelsen

(1972:595) eller den upphävda fordonsförordningen (2002:975),

24. 10 kap. 2 § första, andra eller tredje stycket järnvägslagen (2004:519),
25. 11 kap. 1 § andra stycket lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens,
26. den upphävda förordningen (1987:27) om fordon i internationell väg-

trafik i Sverige,

27. förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internatio-

nella vägtransporter,

28. förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom

landet,

29. förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare,

m.m. eller den upphävda förordningen (1995:521) om behöriga myndig-
heter, m.m. i fråga om kör- och vilotider samt färdskrivare vid vägtranspor-
ter,

30. yrkestrafikförordningen (1998:779),
31. förordningen (1998:780) om biluthyrning,
32. förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter, m.m. i fråga om

internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES),

33. trafikförordningen (1998:1276),
34. fordonsförordningen (2009:211), eller
35. denna förordning.

background image

3

SFS 2009:218

Detsamma ska gälla om den registrerade har gjort sig skyldig till brott mot

föreskrifter, förelägganden eller förbud enligt lagen (2006:263) om transport
av farligt gods eller föreskrifter som har meddelats med stöd av författ-
ningarna under 23 och 25�35 i första stycket.

6 kap.

4 §

4

För andra fordon än sådana som anges i 2 § prövas frågor om registre-

ring efter anmälan från ett besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574)
sedan fordonet har godkänts vid en registreringsbesiktning eller meddelats
ett enskilt godkännande. Enligt 4 kap. 8 och 18 §§ fordonsförordningen
(2009:211) ska fordonet ha godkänts vid en ursprungskontroll innan det ge-
nomgår provning för ett enskilt godkännande eller registreringsbesiktigas.

Till en anmälan ska besiktningsorganet bifoga de uppgifter som Trans-

portstyrelsen föreskriver.

7 §

5

När sådana uppgifter har lämnats som sägs i 3 § första stycket 1 och 2

eller 4 § andra stycket ska fordonet registreras. Registrering får dock vägras
om

1. fordonet är efterlyst,
2. det efter godkänd ursprungskontroll av ett fordon som avses i 4 § har

framkommit uppgifter som, om de hade förelegat tidigare, skulle ha medfört
att fordonet underkänts vid kontrollen,

3. det beträffande ett fordon som inte har godkänts vid en registrerings-

besiktning framgår att fordonet är konstruerat för vänstertrafik, och det inte
framgår att fordonet uppfyller de krav som gäller i Sverige, eller

4. fordonet begärs registrerat med stöd av ett typgodkännande för fordon i

små serier och antalet fordon som har registrerats under året med stöd av
detta redan uppgår till det maximalt tillåtna antalet.

Om avställning av fordon vid registreringen finns bestämmelser i 8 kap. 1 §.

7 a §

Andra nya EG-motorfordon och nya släpvagnar till sådana fordon än

sådana som anges i 2 § får registreras endast om de omfattas av ett i Sverige
giltigt typgodkännande eller enskilt godkännande.

Bestämmelsen i första stycket gäller inte
1. fordon som uteslutande är avsedda för tävling på väg,
2. prototyper av fordon som används på väg för utförande av ett särskilt

provningsprogram under en tillverkares ansvar, under förutsättning att de
särskilt har konstruerats och tillverkats för detta ändamål, eller

3. fordon som omfattas av ett tillfälligt EG-typgodkännande enligt 3 kap.

12 § fordonsförordningen (2009:211), eller av ett godkännande som
godkännandemyndigheten med stöd av 3 kap. 34 § samma förordning har
beslutat ska gälla i Sverige, och som har tillverkats innan godkännandet upp-
hörde att gälla.

Ett nationellt typgodkännande som har meddelats med stöd av 3 kap. 4 §

1 b fordonsförordningen ska inte anses som ett i Sverige giltigt typgodkän-
nande vid tillämpningen av denna paragraf.

4 Senaste lydelse 2008:1283.

5 Senaste lydelse 2007:745. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

background image

4

SFS 2009:218

7 b §

Bestämmelserna i 7 a § gäller inte vid tillfällig registrering av fordon

enligt 23 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister.

9 §

6

Ett sådant motorfordon som anges nedan ska antecknas som utryck-

ningsfordon, om det vid enskilt godkännande eller registreringsbesiktning
enligt 4 kap. fordonsförordningen (2009:211) har godkänts eller i ett intyg
om överensstämmelse har betecknats som utryckningsfordon:

1. ett motorfordon som har godkänts vid lämplighetsbesiktning enligt

5 kap. 1 § 4 fordonsförordningen och som är inrättat för transport av sjuka
eller skadade och är avsett att användas uteslutande för detta ändamål av den
som ingår i en sådan organisation som avses i 6 § hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763), eller

2. ett motorfordon som är avsett att användas endast av en statlig brandkår

eller en kommunal organisation för räddningstjänst eller av ett spårvägs-
eller järnvägsföretag för att bereda hjälp vid eller förhindra olycksfall eller
för att undanröja trafikhinder, eller av polis- eller tullpersonal eller personal
vid Kustbevakningen i brådskande tjänsteutövning.

8 kap.

1 §

7

I samband med registreringen ställs ett fordon av om ägaren inte begär

något annat.

Ett fordon ska dock alltid ställas av om
1. de handlingar och uppgifter som föreskrivits enligt 6 kap. 3 § första

stycket 3 och andra stycket inte har lämnats för fordonet, eller

2. fordonet ska registreringsbesiktigas eller genomgå ett enskilt godkän-

nande.

15 §

8

Ett fordon som omfattas av ett typgodkännande och som har registre-

rats med stöd av ett intyg om överensstämmelse får ställas på första gången
endast om intyget fortfarande är giltigt.

Bestämmelsen i första stycket gäller inte fordon som omfattas av ett till-

fälligt godkännande enligt 3 kap. 12 eller 13 § fordonsförordningen
(2009:211), eller av ett godkännande som godkännandemyndigheten med
stöd av 3 kap. 34 § samma förordning har beslutat ska gälla i Sverige, och
som har tillverkats innan godkännandet upphörde att gälla.

9 kap.

2 §

9

Ett kontrollmärke utfärdas för ett registrerat fordon, om

1. fordonet inte är avställt,
2. det finns en föreskriven trafikförsäkring,
3. det inte gäller något användningsförbud för fordonet enligt 6 kap. 1 §

vägtrafikskattelagen (2006:227), 8 § lagen (2006:228) med särskilda be-
stämmelser om fordonsskatt, 18 § bilskrotningslagen (1975:343) eller 25 §
lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon, och

6 Senaste lydelse 2003:800.

7 Senaste lydelse 2007:745.

8 Senaste lydelse 2006:438.

9 Senaste lydelse 2006:245.

background image

5

SFS 2009:218

4. körförbud enligt fordonsförordningen (2009:211) eller enligt den upp-

hävda fordonsförordningen (2002:925) inte gäller för fordonet.

Något kontrollmärke utfärdas dock inte för
1. mopeder klass I,
2. fordon som avses i 7 kap. 9 §, eller
3. lätta terrängvagnar eller terrängskotrar, om inte fordonet används i yr-

kesmässig trafik för personbefordran eller i en uthyrningsrörelse.

3 §

10

En fråga om utfärdande av ett ordinarie kontrollmärke för ett fordon

prövas när föreskriven fordonsskatt och vägtrafikregisteravgift har betalats.

Om det för fordonet har meddelats ett föreläggande enligt 6 kap. 17, 20

eller 28 § fordonsförordningen (2009:211), eller om någon av de i 2 § första
stycket angivna förutsättningarna inte är uppfyllda, får prövningen ske även
efter det att fordonet har godkänts vid besiktning eller att förutsättningarna
annars har uppfyllts.

8 §

11

För ett fordon som avses i 6 kap. 15 § fordonsförordningen

(2009:211) gäller ett ordinarie kontrollmärke endast till och med den månad
då fordonet ska ställas in för kontrollbesiktning.

För ett fordon, för vilket ett föreläggande om kontrollbesiktning, registre-

ringsbesiktning eller provning har meddelats enligt 6 kap. 17, 20 eller 28 §
fordonsförordningen, gäller kontrollmärket endast till och med den kalender-
månad då tiden för föreläggandet går ut.

10 kap.

12 §

12

Om ägaren i nedanstående fall avser att ändra användningen av ett

registrerat fordon ska han eller hon före ändringen skriftligen anmäla det nya
användningssättet till Transportstyrelsen. I anmälan ska det anges när änd-
ringen avses ske.

Anmälan enligt första stycket ska göras om
1. fordonet avses användas så att det ska ställas in till kontrollbesiktning

enligt 6 kap. 10 § fordonsförordningen (2009:211), eller

2. fordonet tidigare har anmälts för sådan användning som anges i punkt 1

men inte längre avses användas så.

Anmälan behövs dock inte om en sådan ska göras till en prövningsmyn-

dighet enligt yrkestrafikförordningen (1998:779) eller förordningen
(1998:780) om biluthyrning.

11 kap.

1 §

13

Ett fordon ska, i andra fall än när anmälan görs enligt 13 kap., avre-

gistreras efter en fullständig skriftlig anmälan som den registrerade ägaren
gör till Transportstyrelsen på fordonets registreringsbevis i original om

10 Senaste lydelse 2007:1112.

11 Senaste lydelse 2002:945.

12 Senaste lydelse 2008:1283.

13 Senaste lydelse 2008:1283.

background image

6

SFS 2009:218

1. ägaren visar att fordonet har förstörts eller att någon annan åtgärd har

vidtagits, som gör det sannolikt att fordonet inte längre kommer att användas
i trafik,

2. fordonet har ändrats så att det inte längre kan hänföras till ett registre-

ringspliktigt fordonsslag,

3. fordonet har registrerats i det militära fordonsregistret enligt militärtra-

fikförordningen (2009:212),

4. en ansökan om tillfällig registrering enligt 23 § första stycket 1 lagen

(2001:558) om vägtrafikregister har beviljats för ett fordon som inte är nytt
eller det visas att fordonet på något annat sätt varaktigt har förts ut ur landet,
eller

5. ägaren har förlorat fordonet genom brott och det inte har anträffats

inom två år därefter.

En bil med en totalvikt om högst 3,5 ton får, om det inte finns särskilda

skäl för något annat, avregistreras på grund av någon omständighet som
avses i första stycket 1 endast om ett skrotningsintyg enligt 36 § bilskrot-
ningsförordningen (2007:186) lämnas in tillsammans med en anmälan om
avregistrering.

Ett skrotningsintyg som utfärdas av den som för utfärdande av sådana in-

tyg är godkänd av en behörig myndighet inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet ska godtas som underlag för anmälan om avregistrering enligt
detta kapitel.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka handlingar och upp-

gifter som, utöver det som anges i andra och tredje styckena, ska bifogas
anmälan.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om undantag från kravet i för-

sta stycket om att en anmälan om avregistrering ska ske på ett registrerings-
bevis i original.

12 kap.

8 §

14

Ett besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574), hos vilket ett

fordon har registreringsbesiktigats enligt 4 kap. 17 § fordonsförordningen
(2009:211), ska anmäla detta och lämna de uppgifter som behövs till Trans-
portstyrelsen.

19 kap.

1 §

I 34 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister finns bestämmelser om

överklagande av beslut enligt denna förordning.

Följande beslut får dock inte överklagas:
1. utformningen av registreringsskyltar som ska tillhandahållas för ett

visst fordon,

2. en polismyndighets ställningstagande som rör provisoriska registre-

ringsskyltar,

3. utformningen av skyltar för beskickningsfordon,
4. utformningen av personliga fordonsskyltar,

14 Senaste lydelse 2002:945.

background image

7

SFS 2009:218

5. tilldelningen av registreringsnummer och av särskild teckenkombina-

tion för personliga fordonsskyltar,

6. registreringen av uppgifter enligt 2 kap. och
7. Transportstyrelsens beslut enligt 20 kap. 3 a §.
Ett beslut som avses i 18 kap. 5 § får inte överklagas innan det har omprö-

vats enligt 18 kap. 6 §. Ett överklagande av ett sådant beslut innan det har
omprövats ska anses som en begäran om omprövning enligt nämnda bestäm-
melse.

2 §

15

Transportstyrelsens beslut enligt 20 kap. 2 § får överklagas hos rege-

ringen.

20 kap.

3 a §

Transportstyrelsen får i ett enskilt fall besluta om undantag från be-

stämmelserna i 6 kap. 7 a § samt 8 kap. 15 och 16 §§ för typgodkända for-
don i slutserier.

3 b §

I 2 kap. 12 § fordonsförordningen (2009:211) finns bestämmelser

om att Transportstyrelsen får besluta att vissa fordon inte får registreras.

4 §

16

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall

besluta att bestämmelserna i denna förordning om registrerade importörer
ska gälla även andra som bedriver yrkesmässig import av fordon. I fråga om
den som importerar fordon från en stat som inte är medlem i Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet fattas beslut i sådana ärenden efter samråd med
Tullverket.

Transportstyrelsen får också meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall

besluta att

1. bestämmelserna i denna förordning om yrkesmässiga fordonstillverkare

ska gälla även andra än dem som innehar ett typgodkännande för fordon, el-
ler

2. att ett annat motorfordon än ett sådant som avses i 6 kap. 9 § får anteck-

nas som utryckningsfordon i vägtrafikregistret.

Undantag som avses i andra stycket 2 får föreskrivas eller beslutas i ett en-

skilt fall endast om det finns särskilda skäl och det kan ske utan fara för tra-
fiksäkerheten.

Transportstyrelsen får i ett enskilt fall besluta om anslutning till vägtrafik-

registret för direktåtkomst eller direktanmälan och meddela de villkor härom
som behövs.

15 Senaste lydelse 2008:1283.

16 Senaste lydelse 2008:1283.

background image

8

SFS 2009:218

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2010 såvitt avser 6 kap. 7 a §,

och i övrigt den 29 april 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)