SFS 2009:220 Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)

090220.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90);

utfärdad den 26 mars 2009.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 7 § vägmärkesförordningen (2007:90)

ska ha följande lydelse.

1 kap.

7 §

Vid vägarbete eller liknande arbete, eller då säkerhetsanordning vid

plankorsning är ur funktion, kan anvisningar för trafiken ges genom tecken
av vakt. En sådan vakt är utrustad med särskilda kännetecken enligt 5 kap.
2 §. Den som enligt 6 § ansvarar för att anvisningar för trafiken sätts upp, tas
bort och underhålls ansvarar även för att en vakt sätts ut.

I militärtrafikförordningen (2009:212) finns särskilda bestämmelser om

utmärkning.

Denna förordning träder i kraft den 29 april 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2009:220

Utkom från trycket
den 7 april 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009