SFS 2009:221 Förordning om ändring i förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter

090221.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:231) om
elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter;

utfärdad den 26 mars 2009.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2007:231) om elektroniskt

kungörande av vissa trafikföreskrifter ska ha följande lydelse.

2 §

Denna förordning tillämpas på följande slag av trafikföreskrifter.

1. Föreskrifter enligt 41 § väglagen (1971:948).
2. Föreskrifter enligt 3 kap. 17 § andra och fjärde styckena trafikförord-

ningen (1998:1276).

3. Föreskrifter enligt 4 kap. 11 § trafikförordningen.
4. Föreskrifter enligt 9 kap. 1 § tredje stycket trafikförordningen.
5. Lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § trafikförordningen.
6. Föreskrifter enligt 10 kap. 14 § första stycket c trafikförordningen.
7. Föreskrifter enligt 3 § förordningen (2005:951) om försöksverksamhet

med hastighetsbegränsning vid fordon som stannat för passagerares på- eller
avstigning.

8. Lokala trafikföreskrifter enligt 2 kap. 3 och 10 §§ militärtrafikförord-

ningen (2009:212).

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2009:221

Utkom från trycket
den 7 april 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009