SFS 2009:222 Förordning om ändring i militärtrafikförordningen (2009:212)

090222.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i militärtrafikförordningen (2009:212);

utfärdad den 26 mars 2009.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 4 och 11 §§ militärtrafikförordningen

(2009:212) ska ha följande lydelse.

2 kap.

4 §

Lokala trafikföreskrifter som avses i 3 § ska kungöras enligt bestäm-

melserna i förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa
trafikföreskrifter.

Det som föreskrivs om underrättelser och utmärkning i 10 kap. 12�13 a §§

trafikförordningen (1998:1276) ska gälla även för sådana föreskrifter som
har meddelats enligt 3 §. Om det behövs får dock föreskrifterna i stället mär-
kas ut på något annat tydligt sätt. Trots bestämmelserna i 1 kap. 6 § vägmär-
kesförordningen (2007:90) ansvarar Försvarsmakten för att de vägmärken
och andra anordningar som behövs för utmärkning av föreskrifterna sätts
upp och underhålls.

11 §

Lokala trafikföreskrifter som avses i 10 § ska kungöras enligt bestäm-

melserna i förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa
trafikföreskrifter.

Det som föreskrivs om underrättelser och utmärkning i 10 kap. 12�13 a §§

trafikförordningen (1998:1276) ska gälla även för sådana föreskrifter som
har meddelats enligt 10 §. Trots bestämmelserna i 1 kap. 6 § vägmärkesför-
ordningen (2007:90) ansvarar Försvarsmakten för att de vägmärken och an-
dra anordningar som behövs för utmärkning av föreskrifter som meddelats
med stöd av 10 § andra stycket sätts upp.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2009:222

Utkom från trycket
den 7 april 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009