SFS 2009:223 Förordning om upphävande av förordningen (1986:683) om förbud mot asbesthaltiga friktionsbelägg i fordon

090223.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1986:683) om
förbud mot asbesthaltiga friktionsbelägg i fordon;

utfärdad den 26 mars 2009.

Regeringen föreskriver att förordningen (1986:683) om förbud mot

asbesthaltiga friktionsbelägg i fordon ska upphöra att gälla den 29 april
2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2009:223

Utkom från trycket
den 7 april 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009