SFS 2009:224 Lag om ändring i fordonslagen (2002:574)

090224.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fordonslagen (2002:574);

utfärdad den 26 mars 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om fordonslagen (2002:574)

dels att 4 kap. 6 och 7 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 4 kap. 6 och 8 §§ ska utgå,
dels att nuvarande 4 kap. 8 och 9 §§ ska betecknas 5 kap. 3 c och 3 d §§,
dels att 1 kap. 3 §, 2 kap. 2 och 4 §§ samt 5 kap. 5, 6 och 8 §§ ska ha

följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas sex nya paragrafer, 2 kap. 4 a §, 5 a�5 c §§,

5 kap. 3 a och 3 b §§ samt närmast före 2 kap. 5 b § och 5 kap. 3 a § nya
rubriker av följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny rubrik närmast före 5 kap. 3 c § med

lydelsen ⬝Avgifter⬝.

1 kap.

3 §

I denna lag avses med

besiktningsorgan: ett sådant organ som anges i 4 kap. 2 §,
besiktningstekniker: den som har anställning hos ett besiktningsorgan för

att utföra besiktningar,

bilinspektör: den som har anställning som bilinspektör hos en polis-

myndighet eller hos Rikspolisstyrelsen,

tekniker: den som har uppdrag som tekniker hos en polismyndighet,
tillverkare: den som inför godkännandemyndigheten ansvarar för alla

aspekter av typgodkännandeprocessen och för produktionsöverens-
stämmelsen, även om denne inte varit direkt engagerad i samtliga stadier av
produktionen av det fordon, det system, den komponent eller den separata
tekniska enhet som typgodkännandet avser, eller den som han eller hon har
utsett som sin företrädare i frågor som omfattas av denna lag.

I övrigt har de beteckningar som används i denna lag samma betydelse

som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

1 Prop. 2008/09:53, bet. 2008/09:TU9, rskr. 2008/09:188.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om
fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa for-
don samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för
sådana fordon (EUT L 263, 9.10.2007, s. 1, Celex 32007L0046).

SFS 2009:224

Utkom från trycket
den 7 april 2009

background image

2

SFS 2009:224

2 kap.

2 §

Ett typgodkännande meddelas för en typ av fordon, system, komponent

eller separat teknisk enhet som uppfyller föreskrivna krav i fråga om beskaf-
fenhet och utrustning. Typgodkännande kan ske i enlighet med EG-rättsakter
på området (EG-typgodkännande), i enlighet med överenskommelser upp-
rättade inom Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (ECE-
typgodkännande) eller som nationellt typgodkännande.

Typgodkännande kan även meddelas för en fordonstyp som inte är färdig-

byggd eller för en fordonstyp som byggs med en tillverkningsprocess som är
uppdelad i separata etapper, om fordonstypen i det tillverkningsstadium där
den befinner sig uppfyller föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och ut-
rustning (etappvist typgodkännande).

Bestämmelser om typgodkännande i fråga om avgasrening finns i lagen

(2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen.

4 §

En tillverkare

1. ansvarar inför godkännandemyndigheten för alla aspekter av typgod-

kännandeprocessen,

2. ansvarar för att samtliga fordon, system, komponenter och separata

tekniska enheter tillverkas i enlighet med den godkända typen,

3. är skyldig att medverka till den kontroll som behövs med anledning av

godkännandet,

4. är skyldig att till godkännandemyndigheten utan ersättning lämna de

upplysningar samt tillhandahålla de fordon, fordonsdelar, handlingar och
den utrustning som behövs för kontrollen, och

5. är, om han eller hon är etablerad utanför Europeiska ekonomiska sam-

arbetsområdet (EES), skyldig att utse en företrädare som är etablerad inom
EES för att företräda honom eller henne inför godkännandemyndigheten.

Vid etappvist typgodkännande gäller tillverkarens skyldigheter enligt för-

sta stycket 1 och 2 för de system, komponenter eller separata tekniska enhe-
ter som tillförts under den tillverkningsetapp som han eller hon ansvarar för,
samt för komponenter eller system som redan har godkänts vid tidigare etap-
per och som han eller hon har ändrat.

Godkännandemyndigheten har rätt till tillträde till en fabrik eller en annan

anläggning och får där göra nödvändiga undersökningar.

4 a §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om att en tillverkare av fordon ska förse en tillverkare av
komponenter eller separata tekniska enheter med alla uppgifter som krävs
för att denne ska kunna få

1. ett EG-typgodkännande för sina komponenter eller separata tekniska

enheter, eller

2. tillstånd att sälja fordonsdelar eller fordonsutrustning som annars är för-

bjudna att sälja.

Information som inte är allmänt tillgänglig behöver dock inte lämnas ut

om inte mottagaren av informationen förbinder sig att hålla denna konfiden-
tiell.

background image

3

SFS 2009:224

5 a §

Utöver vad som anges i 5 § upphör ett typgodkännande av fordon att

gälla när

1. tillverkningen av den godkända fordonstypen, varianten eller versionen

slutgiltigt och frivilligt har upphört, eller

2. giltighetstiden för godkännandet har gått ut till följd av en särskild

begränsning.

E

nskilt godkännande

5 b §

Ett enskilt godkännande meddelas för ett fordon som uppfyller före-

skrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrustning.

I samband med det enskilda godkännandet ska de uppgifter om fordonet

som ska föras in i vägtrafikregistret fastställas.

Den myndighet som regeringen utser är godkännandemyndighet.

5 c §

Det organ som inför ett enskilt godkännande kontrollerar att ett for-

don uppfyller föreskrivna krav ska även fastställa fordonets tekniska identi-
tet.

5 kap.

Tillsyn

3 a §

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll utövar tillsyn över

sådan besiktningsverksamhet som avses i denna lag. Tillsynen ska omfatta
den tekniska kompetensen och utrustningsnivån i verksamheten samt kvali-
tetssäkringen av denna.

Besiktningsorganen ska på begäran av Styrelsen för ackreditering och

teknisk kontroll lämna tillträde till lokaler samt ge upplysningar och lämna
ut handlingar i den utsträckning som behövs för tillsynen.

3 b §

Tillsynen över efterlevnaden av denna lag, utöver vad som anges i

3 a §, och av de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen utövas av
den myndighet som regeringen bestämmer.

Den som saluför fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter,

fordonsdelar eller annan utrustning till fordon ska på begäran av tillsyns-
myndigheten

1. lämna tillträde till fordon, slutna utrymmen i fordon, lokaler eller lik-

nande, och till områden i anslutning till dessa där fordon står uppställda,
samt

2. lämna de upplysningar och tillhandahålla de handlingar, varuprover och

liknande som behövs för tillsynen.

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för att

denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag ska ef-
terlevas.

Ett föreläggande enligt tredje stycket får förenas med vite.

background image

4

SFS 2009:224

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

5 §

3

Beslut om körförbud som har meddelats av en polisman, en bilinspek-

tör eller ett besiktningsorgan får överklagas hos Transportstyrelsen. Det-
samma gäller beslut i ett ärende om registreringsbesiktning, mopedbesikt-
ning eller lämplighetsbesiktning, beslut om återkallelse av en godkänd
lämplighetsbesiktning och beslut om fastställande av ett fordons tekniska
identitet enligt 2 kap. 5 c §.

�verklagande får ske utan begränsning till viss tid. �verklagandet ska ges

in till Transportstyrelsen.

6 §

4

Beslut i följande fall får inte överklagas.

1. Körförbud eller föreläggande som har meddelats av Transportstyrelsen.
2. Transportstyrelsens beslut i ett ärende som har överklagats till styrelsen.
3. Annat beslut av en polisman, en bilinspektör eller ett besiktningsorgan

än som avses i 5 §.

4. Fråga om godkännande av ett fordon på grundval av ett intyg enligt

3 kap. 6 §.

5. Beslut om undantag från föreskrifter som har meddelats med stöd av

lagen.

Första stycket 1 gäller inte förelägganden som har meddelats enligt 3 b §.

8 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om fordons beskaffenhet och utrustning samt i fråga om de
kontrollformer som avses i denna lag meddela ytterligare föreskrifter om

1. kontrollens omfattning och besiktningsorganens verksamhet,
2. förutsättningarna för godkännande vid kontroll,
3. förelägganden och körförbud,
4. förutsättningarna för att bruka vissa fordon, samt
5. avgifter.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också

meddela föreskrifter om

1. registrering, ibruktagande, försäljning, saluföring och användning av

fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter, fordonsdelar och
annan utrustning till fordon,

2. att ett typgodkännande av fordon ska upphöra att gälla när nya krav

som är tillämpliga på den godkända fordonstypen, varianten eller versionen
blir obligatoriska,

3. tillverkares tillhandahållande av information och dokumentation om

fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter, samt om

4. tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av föreskrifter som har

meddelats med stöd av lagen.

Denna lag träder i kraft den 29 april 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2008:1377.

4 Senaste lydelse 2008:1377.