SFS 2009:226 Lag om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

090226.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:559) om
vägtrafikdefinitioner;

utfärdad den 26 mars 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2001:559) om

vägtrafikdefinitioner

dels att 2 och 3 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.

2 §

2

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

1 Prop. 2008/09:53, bet. 2008/09:TU9, rskr. 2008/09:188.

2 Senaste lydelse 2009:125.

Beteckning

Betydelse

Efterfordon

Ett fordon som är kopplat till en bil,
en traktor, ett motorredskap eller ett
terrängmotorfordon och som inte är
ett släpfordon.

EG-mobilkran

En tung lastbil som inte är utrustad
för godstransporter och som är för-
sedd med en kran vars lyftmoment är
minst 400 kilonewtonmeter.

Fordon

En anordning på hjul, band, medar
eller liknande som är inrättad huvud-
sakligen för färd på marken och inte
löper på skenor. Fordon delas in i
motordrivna fordon, släpfordon, ef-
terfordon, sidvagnar, cyklar, hästfor-
don och övriga fordon.

Maximilast för ett motorfordon, en
traktor, ett motorredskap, ett terräng-
motorfordon, ett släpfordon eller en
sidvagn

Skillnaden mellan fordonets totalvikt
och tjänstevikt.

SFS 2009:226

Utkom från trycket
den 7 april 2009

background image

2

SFS 2009:226

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Moped

Ett motorfordon som är konstruerat
för en hastighet av högst 45 kilome-
ter i timmen och som har

1. två hjul samt
a. om det drivs av en motor som

bygger på inre förbränning, denna
har en slagvolym av högst 50 kubik-
centimeter, eller

b. om det drivs av en elektrisk mo-

tor, denna har en effekt av högst 4 ki-
lowatt för kontinuerlig drift,

2. tre hjul samt
a. om det drivs av en förbrän-

ningsmotor med tändsystem, denna
har en slagvolym av högst 50 kubik-
centimeter,

b. om det drivs av någon annan

typ av motor som bygger på inre för-
bränning, denna har en nettoeffekt på
högst 4 kilowatt, eller

c. om det drivs av en elektrisk mo-

tor, denna har en effekt av högst 4 ki-
lowatt för kontinuerlig drift, eller

3. fyra hjul och en massa utan last

på högst 350 kilogram samt

a. om det drivs av en förbrän-

ningsmotor med tändsystem, denna
har en slagvolym av högst 50 kubik-
centimeter,

b. om det drivs av någon annan

typ av motor som bygger på inre för-
bränning, denna har en nettoeffekt på
högst 4 kilowatt, eller

c. om det drivs av en elektrisk mo-

tor, denna har en effekt av högst 4 ki-
lowatt för kontinuerlig drift.

Vid beräkningen av en fyrhjulig

mopeds massa ska i fråga om ett el-
drivet fordon batterierna inte räknas
in.

Mopeder delas in i klass I och

klass II.

Moped klass I

En moped som inte hör till klass II.

background image

3

SFS 2009:226

2 a §

Oavsett vad som anges i 2 § ska ett fordon som registreras med stöd

av ett godkännande enligt en EG-rättsakt höra till det slag av fordon som
motsvarar den fordonskategori som anges i godkännandet.

3 §

Om det inte med ledning av 2 eller 2 a § kan bestämmas till vilket slag

av fordon som ett visst fordon eller en viss fordonstyp ska höra, beslutar den
myndighet som regeringen bestämmer i frågan.

Denna lag träder i kraft den 29 april 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009