SFS 2009:228 Lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)

090228.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227);

utfärdad den 26 mars 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om vägtrafikskattelagen

(2006:227)

dels att 2 kap. 12 och 19 §§ samt bilaga 2 ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast efter 2 kap. 14 § ska lyda ⬝Särskilt om beskatt-

ningen av EG-mobilkranar, traktorer, motorredskap och tunga terräng-
vagnar⬝.

2 kap.

12 §

2

För följande fordon framgår fordonsskattens storlek för ett skatteår

av bilaga 2 till denna lag:

1. tunga bussar och tunga lastbilar som inte beskattas i enlighet med andra

stycket,

2. traktorer, motorredskap och tunga terrängvagnar, samt
3. släpvagnar.
För sådana tunga bussar och tunga lastbilar som uppfyller kraven för mil-

jöklass 2005 eller högre ställda krav enligt bilaga 1 till lagen (2001:1080)
om motorfordons avgasrening och motorbränslen, framgår fordonsskattens
storlek till och med den 30 september 2009 för ett skatteår av bilaga 3 till
denna lag. Detta gäller inte för EG-mobilkranar.

I fråga om EG-mobilkranar, traktorer, motorredskap och tunga terräng-

vagnar finns kompletterande bestämmelser i 18 och 19 §§.

19 §

Ett motorredskap som inte hör till skatteklass I eller skatteklass II och

en EG-mobilkran beskattas på det sätt som framgår av C 2 i bilaga 2 till
denna lag.

Denna lag träder i kraft den 29 april 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:53, bet. 2008/09:TU9, rskr. 2008/09:188.

2 Senaste lydelse 2006:473.

SFS 2009:228

Utkom från trycket
den 7 april 2009

background image

2

SFS 2009:228

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Bilaga 2

Fordonsskatt

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Fordonsslag

Skattevikt,
kilogram

Skatt,
kronor

grundbelopp

tilläggsbelopp
för varje helt
hundratal
kilogram över
den lägsta
vikten i klassen

C

EG-mobilkranar, traktorer,
motorredskap och tunga
terrängvagnar

1.

Traktorer och motorredskap som
hör till skatteklass I

0 � 1 300

1 301 � 3 000

370
425

0

55

3 001 � 7 000

1 360

95

7 001 �

5 160

168

2.

Motorredskap som inte beskattas
enligt punkt 1 och mobilkranar

2 001 �

1 000

0

3.

Tunga terrängvagnar som hör till
skatteklass I

3.1 med två hjulaxlar

2 001 � 6 000

300

35

3.2 med tre eller flera hjulaxlar

2 001 � 6 000

300

30

6 001 � 14 000

1 500

50

14 001 � 18 000

5 500

130

18 001 �

10 700

170