SFS 2009:229 Lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

090229.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt;

utfärdad den 26 mars 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (2004:629) om trängsel-

skatt ska ha följande lydelse.

5 §

2

Skattepliktig är inte

1. bil som är registrerad på ägare som enligt lagen (1976:661) om immu-

nitet och privilegier i vissa fall är undantagen från skatteplikt i Sverige,

2. bil som är antecknad som utryckningsfordon i vägtrafikregistret,
3. buss med en totalvikt av minst 14 ton,
4. EG-mobilkran, eller
5. bil som enligt 6 § undantagits från skatteplikt.

Denna lag träder i kraft den 29 april 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Rolf Bohlin
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:53, bet. 2008/09:TU9, rskr. 2008/09:188.

2 Senaste lydelse 2008:1041.

SFS 2009:229

Utkom från trycket
den 7 april 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009